Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství

21. 3. 2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo ředitele odboru kanceláře ministra

v Ministerstvu zemědělství

 

Č.j.: 407/20/2018-MZE-11130
V Praze 21. března 2018

 

Státní tajemník jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitele odboru kanceláře ministra v oborech služby 33. Systém veřejné správy
a 77. Odborné zabezpečení činnosti vlády. Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. květen 2018.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Zajištění agendy programu ministra a vykonávání administrativního a asistenčního servisu ministra. Vyřizování osobní korespondence ministra.
 • Příprava podkladů pro jednání ministra, návrhy plánů hlavních úkolů ministerstva a sledování jejich plnění; v této souvislosti i udržování přímého kontaktu s Úřadem vlády ČR a příslušnými útvary kanceláří Parlamentu ČR.
 • Společně s dalšími útvary ministerstva připravuje zásadní materiály pro utváření zemědělské politiky a jejího vývoje.
 • Organizačně zajišťuje konání porad ministra a zpracovává zápisy z PV. Kompletuje podkladové materiály pro PV a zajišťuje jejich následnou distribuci.
 • Vytváří koncepce mediálního obrazu ministerstva, zajišťuje styk s hromadnými sdělovacími prostředky a zpracovává pro ministra informace z médií.
 • Provádí a zajišťuje tvorbu celostátní koncepce prezentace resortu zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství na veletrzích a výstavách v tuzemsku i v zahraničí.
 • Zabezpečuje přípravy analytických dokumentů sloužících ke stanovení strategie dalšího rozvoje resortu zemědělství v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a k formulaci jeho cílů ve střednědobém a v dlouhodobém horizontu, jakož i přípravy podkladů pro hodnocení plnění těchto cílů.
 • Dále zabezpečuje a metodicky řídí přípravy hlavních strategických a koncepčních dokumentů MZe v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje. Metodicky řídí obsahové zaměření programů PGRLF s ohledem na implementaci Strategie resortu Ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030 a vlády ČR.
 • Plní úkoly spojené s funkcí zřizovatele pro Zařízení služeb MZe s.p.o.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 5. dubna 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mze.cz nebo prostřednictvím datové schránky yphaax8.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ředitele odboru kanceláře ministra“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti; 
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. (vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu);
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu získaného studiem v magisterském studijním programu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem služebního orgánu:

Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem - Služební předpis evidenční číslo 10, kterým státní tajemník v Ministerstvu zemědělství upravuje služební předpis ev. č. 9, kterým státní tajemník v Ministerstvu zemědělství upravuje služební předpis č. 8, kterým státní tajemník v Ministerstvu zemědělství stanovuje systemizaci služebního úřadu účinnou k 1. 1. 2018, a to včetně dalších požadavků pro služební místa a stanovení klíčových služebních míst, ze dne 18. 12. 2017, kterým je

 • odborné zaměření vzdělání - magisterský studijní program v oboru ekonomickém, zemědělském nebo právním;
  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolským diplomem získaným v magisterském studijním programu v oboru ekonomickém, zemědělském nebo právním);

Splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona služebním předpisem - Služební předpis evidenční číslo 10, kterým státní tajemník v Ministerstvu zemědělství upravuje služební předpis ev. č. 9, kterým státní tajemník v Ministerstvu zemědělství upravuje služební předpis č. 8, kterým státní tajemník v Ministerstvu zemědělství stanovuje systemizaci služebního úřadu účinnou k 1. 1. 2018, a to včetně dalších požadavků pro služební místa a stanovení klíčových služebních míst, ze dne 18. 12. 2017, kterým je způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Tajné“, popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Přísně tajné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného; nejvhodnější žadatel bude služebním orgánem vyzván k předložení podání žádosti – dohoda mezi bezprostředně nadřízeným představeným a služebním orgánem bude v tomto případě obsahovat podmínku, že dohoda vstoupí v účinnost za předpokladu, že žadatel v poskytnuté lhůtě podá žádost o vydání osvědčení;

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:

Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 • evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971 předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 • tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 • pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 • příslušníkem Lidových milicí,
 • členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po   25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 • studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

Je podle § 57 odst. 3 zákona:

 1. státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného v oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
 2. úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě alespoň vedoucího odboru krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
 3. vedoucí zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
 4. akademický pracovník, který řídí jiné zaměstnance,
 5. vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí vedoucí zaměstnance,
 6. vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie, nebo
 7. vedoucí zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici, podklad pro výpis z personálního spisu k případnému použití je k dispozici v příloze inzerátu);

Splňuje profesní kvalifikační předpoklad podle § 57 odst. 3 zákona,
že v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let ve správním úřadu, v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole, v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné tj.:

 • přípravu návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,

 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,

 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,

 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,

 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,

 • státní statistickou službu,

 • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,

 • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

 • zabezpečování obrany státu,

 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,

 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,

 • přípravu nebo realizaci dotační politiky,

 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,

 • přípravu a provádění správních úkonů včetně kontroly,

 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,

 • zadávání veřejných zakázek,

 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců,

 • řízení (činností výše uvedených),

 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

   

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, podklad pro výpis z personálního spisu k případnému použití je k dispozici v příloze inzerátu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

K žádosti dále žadatel přiloží:

 • strukturovaný profesní životopis,

 • motivační dopis

 • písemná práce na téma „Koncepce řízení odboru kanceláře ministra“ v rozsahu maximálně tří normostran.

Informace pro žadatele:

Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 80 a § 81 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě)

 1. Představený nesmí po dobu trvání služebního poměru vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo v politickém hnutí.
 2. Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem.
 3. Státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu.

Kontaktní osoba pro odborné dotazy:
Ing. Jiří Bakalík, státní tajemník v MZe, tel.: 221 812 176, jiri.bakalik@mze.cz

Kontaktní osoba pro formální dotazy:
Marie Heřmánková, tel.: 221 812 918, marie.hermankova@mze.cz

Přílohy ke stažení:
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2017.aspx

 

Ing. Jiří Bakalík
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

 

Zveřejněno na Úřední desce MZe 21. 3. 2018 do 5. 4. 2018.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.