Zveřejnění informací o výsledku kontrol výkonu státní správy v přenesené působnosti Ministerstva zemědělství za oblast vodního a lesního hospodářství za rok 2015

7. 3. 2016

V souvislosti s usnesením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesením vlády České republiky ze dne 11. září 2013 č. 689 o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků, prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst, zveřejňuje Ministerstvo zemědělství, odbor auditu a supervize, jako ústřední správní úřad, informace o výsledku kontrolní činnosti za rok 2015.

Předmět kontrol

 

Předmětem kontroly je dodržování hmotně právních předpisů (vše ve znění pozdějších předpisů).

 

V oblasti vodního hospodářství:

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon
  o rybářství).

 

V oblasti lesního hospodářství:

 • zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa
  a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem dřevin),
 • prováděcí vyhláška k zákonu č. 149/2003 Sb., č. 132/2014 Sb., o ochraně
  a reprodukci genofondu lesních dřevin,
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
 • Směrnice Ministerstva zemědělství čj. 45820/2014-5030 ze dne 13. 6. 2014
  o postupu krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků a služeb na podporu hospodaření v lesích,
 • Směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41459/2002-5030 ze dne 30. dubna 2003
  o postupu při poskytování finančních prostředků na výkony a opatření, které stát hradí nebo kde stát rozhoduje o subjektu, který náklady na újmu uhradí, ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

 

Za obě oblasti se též kontroluje naplňování § 67 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), u vodoprávních úřadů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ještě ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

 

Procesní úprava kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, a subsidiárně zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

 

Mimo uvedený legislativní rámec byl též prověřován způsob fungování vodoprávních úřadů, a odborů životního prostředí krajských úřadů (dále také „KÚ“) zahrnující personální, materiální a organizační zabezpečení, zejména pak dosaženou kvalifikaci a praxi zaměstnanců. Dále byla prověřována metodická činnost krajských úřadů vůči obcím, řešení stížností a ostatních podání ve vztahu k výkonu přenesené působnosti apod.

 

Při každé kontrole výkonu přenesené působnosti, jejímž výstupem byl protokol, byly prověřovány namátkou vybrané spisy. Obsahem každého protokolu je popis zjišťovaných skutečností vztahujících se k příslušným právním předpisům s konkrétním uvedením zjištění a nedostatků. V oblastech vodního a lesního hospodářství se kontroluje:

 

v oblasti vodního hospodářství

 • způsob fungování vodoprávního úřadu,
 • naplňování povinností dle ustanovení § 67 zákona o krajích (přezkoumávání rozhodnutí vydaných orgány obcí ve správním řízení, ukládání pokut, poskytování metodické a odborné pomoci, kontrola přenesené působnosti obcí),
 • naplňování povinností dle ustanovení § 107 vodního zákona,
 • naplňování povinností dle ustanovení § 28 odst. 2 a § 34 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích,

 

v oblasti lesního hospodářství

státní správa lesů v rozsahu ustanovení

 • § 48a odst. 1 písm. a) - n) a odst. 2 písm. a) - h) lesního zákona,
 • § 27 písm. a) - d) a § 28 písm. a) - d) zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41459/2002-5030

státní správa myslivosti v rozsahu ustanovení

 • § 3 odst. 3, § 4 odst. 1, § 7 odst. 1 a odst. 2, § 17 odst. 2, § 31 odst. 1, § 44 odst. 2,
  § 61 odst. 3 a § 64 zákona o myslivosti

státní správa rybářství v rozsahu ustanovení

 • § 4, § 21 a § 30 zákona o rybářství.

 

V obou oblastech bylo předmětem kontroly též prověřování náležitostí rozhodnutí dle správního řádu (prvoinstanční, v odvolacím řízení, v přezkumném řízení).

 

 

Počet vykonaných kontrol

 

Krajské úřady byly zkontrolovány v souladu s Plánem kontrol krajů a hlavního města Prahy za rok 2015. Kontrola se týkala vybraných oblastí za období let 2013 – 2014.

 

Kontrolní činnost výkonu přenesené působnosti v oblasti vodního hospodářství provádí v rámci organizační struktury Ministerstva zemědělství odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí jako ústřední vodoprávní úřad.

 

V oblasti vodního hospodářství bylo ve sledovaném období provedeno 5 kontrol vodoprávních úřadů krajských úřadů. Nad rámec Plánem stanovených kontrol krajských úřadů bylo provedeno 13 kontrol výkonu agendy vodoprávních úřadů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále také „MÚ“), 2 kontroly magistrátů a 3 kontroly městských částí hlavního města Prahy:

 

KÚ Plzeňského kraje (únor 2105)

KÚ Kraje Vysočina (duben 2015)

KÚ Libereckého kraje (květen 2015)

KÚ Pardubického kraje (červen 2015)

KÚ Moravskoslezského kraje (září 2015)

 

MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (27. 4. 2015)

MÚ Kroměříž (22. 7. 2015)

MÚ Holešov (22. 7. 2015)

MÚ Kopřivnice (10. 8. 2015)

MÚ Frenštát pod Radhoštěm (11. 8. 2015)

MÚ Frýdlant nad Ostravicí (11. 8. 2015)

MÚ Žďár nad Sázavou (12. 8. 2015)

MÚ Nové Město na Moravě (12. 8. 2015)

MÚ Světlá nad Sázavou (13. 8. 2015)

MÚ Vlašim (13. 8. 2015)

MÚ Česká Lípa (19. 8. 2015)

MÚ Broumov (26. 8. 2015)

MÚ Náchod (26. 8. 2015)

Magistrát města Frýdku-Místku (12. 8. 2015)

Magistrát města Děčín (19. 8. 2015)

Úřad městské části Praha 13 (22. 7. 2015)

Úřad městské části Praha 7 (7. 8. 2015)

Úřad městské části Praha 9 (29. 9. 2015)

 

Kontrolní činnost výkonu přenesené působnosti v oblasti lesního hospodářství provádí v rámci organizační struktury Ministerstva zemědělství odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů a odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství.

 

V oblasti lesního hospodářství bylo ve sledovaném období provedeno 6 kontrol krajských úřadů dle Plánu kontrol krajů a 1 následná kontrola KÚ na základě uloženého opatření:

 

KÚ Plzeňského kraje (leden 2015)

KÚ Libereckého kraje (únor 2015)

KÚ Středočeského kraje (březen 2015)

KÚ Pardubického kraje (duben 2015)

KÚ Moravskoslezského kraje (červen 2015)

KÚ Kraje Vysočina (listopad 2015)

 

následná kontrola

KÚ Karlovarského kraje (květen 2015)

 

 

Hodnocení provedených kontrol

 

Provedenými kontrolami krajských úřadů na úseku vodního hospodářství nebyly při kontrole spisových materiálů zjištěny žádné závažné nedostatky jak po stránce procesní, tak po stránce věcně odborné, které by způsobily nesoulad vydaných rozhodnutí s právními předpisy v takové míře, aby bylo nutné ukládat konkrétní opatření k nápravě. Drobné zjištěné nedostatky v rozhodnutích (prodiskutované na místě) byly formálního charakteru
a nezpůsobily nezákonnost kontrolovaných rozhodnutí. Proto nebylo třeba ukládat opatření k nápravě, ale pouze doporučení, která se týkala konkrétních paragrafů správního řádu a byla vždy uvedena v protokole z kontroly.

 

Pozitivně bylo hodnoceno kvalitní zpracování jednotlivých písemností, obsahové a argumentační stránky rozhodnutí, vyřizování projednávaných záležitostí v zákonných lhůtách a provádění a rozsah metodické činnosti vůči obecním úřadům.

 

 

 

Příklady některých zjištěných nedostatků v oblasti vodního i lesního hospodářství týkajících se rozhodnutí:

 • ve výrokové části rozhodnutí chybělo označení „Účastníci řízení podle ustanovení
  § 27 odst. 1 správního řádu“
  ,
 • poslední část rozhodnutí není označována jako „Poučení účastníků“ (§ 68 odst. 1 správního řádu),
 • chybí spisová značka spisu,
 • chybí informace o možnosti podání odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu,
 • chybné vyznačení doložky právní moci,
 • chybí identifikace fyzické osoby, dle § 18 odst. 2 správního řádu by se v identifikaci účastníka řízení mělo uvádět datum narození,
 • povinnosti vyplývající přímo ze zákona se uvádějí do podmínek rozhodnutí,
 • chybí odůvodnění – proč nebylo třeba oznamovat zahájení řízení nebo činit jiné úkony před vydáním rozhodnutí,
 • chybí informace, že přezkumné řízení se vede na základě podnětu z moci úřední, nikoliv na základě žádosti,
 • vypořádání s návrhy a námitkami není uvedeno v odůvodnění, „souhlas“ se nevydává, ale uděluje,
 • v písemném vyhotovení rozhodnutí chybí jméno a příjmení vyřizující osoby,
 • spis musí obsahovat soupis spisu.

 

Vodoprávním úřadům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností bylo doporučeno, aby v rozhodnutí uváděly:

 • příslušnost vodoprávního úřadu také podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona,
 • ustanovení právního předpisu, podle něhož jsou stanoveny povinnosti, popř. podmínky pro provedení vodních děl,
 • konkrétní odstavec vodního zákona, podle kterého se vydává stavební povolení (§ 15 odst. 1),
 • ve výrokové části kromě paragrafu, odstavce a písmene i příslušný bod vodního zákona,
 • v povolení k nakládání s vodami i jeho účel (§ 9 odst. 1 vodního zákona),
 • detailní popis stavby v odůvodnění, ne ve výroku (v případě jakékoliv drobné odchylky by měla následovat změna výrokové části rozhodnutí),
 • do výrokové části podmínky týkající se souhlasu vodoprávního úřadu (nepřejímat podmínky umístění, povolení, podepsání smlouvy, budoucího břemene apod.),
 • ve stavebním povolení termín dokončení stavby.

 

 

Při kontrolách krajských úřadů v rámci kontrol přenesené působnosti na úseku lesního hospodářství byla vyhodnocována i kontrolní činnost krajských úřadů vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Ve velké většině případů bylo zjištěno, že krajské úřady nemají v protokolech žádné zjištěné nedostatky, ačkoliv z úřední činnosti (stížností a podnětů došlých na Ministerstvo zemědělství) je Ministerstvu zemědělství známo, že přenesená působnost vykonávaná obecními úřady obcí s rozšířenou působností má poměrně dost nedostatků. Při kontrolách krajských úřadů bylo zjištěno, že došlo k dílčímu zlepšení, ale stále je zřejmé, že krajské úřady vykonávají kontrolní činnost zřejmě formálním způsobem (nefunkčnost systému veřejné správy). V této kontrole se bude nadále pokračovat.

 

Z hlediska vedení spisů a průběhu správního řízení při kontrole spisových materiálů nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky jak po stránce procesní, tak po stránce věcně odborné, které by způsobily nesoulad vydaných rozhodnutí s právními předpisy v takové míře, aby bylo nutné ukládat konkrétní opatření k nápravě.

 

 

Uložená opatření k nápravě v případě kontrol výkonu přenesené působnosti

 

Opatření k nápravě v rámci Plánu kontrol výkonu státní správy v přenesené působnosti
v roce 2015 nebyla uložena.

 

Mimo Plán kontrol byla dne 18. 5. 2015 provedena druhá kontrola opatření uloženého dne
2. 6. 2011 Krajskému úřadu Karlovarského kraje v oblasti lesního hospodářství - státní správy rybářství.

 

Ve dnech 18. - 19. 9. 2013 byla Ministerstvem zemědělství provedena první následná kontrola výkonu státní správy rybářství v rámci Karlovarského kraje. Při této kontrole bylo zjištěno, že uložené opatření, které bylo obsahem protokolu o výsledku kontroly výkonu státní správy lesů, myslivosti a rybářství ze dne 2. 6. 2011, splnil Krajský úřad Karlovarského kraje za kontrolované období pouze částečně, provedl celkem 4 kontroly z uložených 10 kontrol. Z toho důvodu bylo nutné provést druhou kontrolu (18. 5. 2015) zbývajících 6 rybářských revírů, při které bylo zjištěno, že v roce 2014 byly již kontroly hospodaření v jednotlivých rybářských revírech Krajským úřadem Karlovarského kraje řádně provedeny dle stanoveného doporučení Ministerstva zemědělství.

 

 

Praha dne 29. února 2016

 

Zpracoval: odbor auditu a supervize

 

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.