Organizační struktura MZe

Organizační řád Ministerstva zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je základní vnitřní normou, která stanovuje organizační uspořádání ústředního orgánu státní správy, vymezuje kompetence vedoucích zaměstnanců a hlavní činnosti jednotlivých organizačních útvarů, jejich základní pravomoci, odpovědnosti a určuje způsob provádění změn tohoto řádu. Organizační řád je základem soustavy dalších vnitřních norem upravujících dílčí okruhy činností ministerstva. Organizačně se ministerstvo člení na sedm odborných sekcí a útvar státního tajemníka.

Sekce státního tajemníka je garantem aplikace zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, na ministerstvu. Provádí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování zaměstnanců a vedoucích služebních úřadů podřízených ministerstvu. Prostřednictvím personálního odboru vede komplexní personální agendu ministerstva. Je útvarem odpovědným za vnitřní správu movitého a nemovitého majetku. Zajišťuje právní servis a přípravu všech právních a legislativních resortních norem. Poskytuje metodickou pomoc při likvidaci státních podniků. Zabezpečuje průřezový styk s ústředními orgány, institucemi a s nevládními organizacemi v uvedených oblastech. Koordinuje a metodicky řídí proces zadávání veřejných zakázek. Vede centrální evidenci originálů interních aktů řízení a zajišťuje jejich zveřejňování.

Sekce ekonomiky a informačních technologií vytváří koncepce informační politiky a strategie informačních systémů resortu a dlouhodobé strategie informačních potřeb resortu. Odpovídá za rozvoj a provoz IS v souladu se Zákonem o zemědělství a potřebami vyplývajícími z agend resortu zemědělství a požadavků EK/EU. Dále odpovídá za sestavení návrhu rozpočtu kapitoly ministerstva, rozpis rozpočtu na podřízené OSS a příspěvkové organizace a za výkon státní statistické služby v resortu. Řeší resortní specifika a koncepce v oblasti ekonomiky a s tím související legislativy, mzdové, daní, financování a finančních vztahů k EU. Provádí výkon státní správy v oblasti evidence a výplat národních podpor v resortu zemědělství. Zajišťuje finanční a účetní výkaznictví ministerstva. Spolupracuje při tvorbě koncepce Společné zemědělské a rybářské politiky státu a při koordinaci jednání s orgány EU v ekonomické oblasti. Spravuje registr investic resortu (EDS/SMVS).

Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání odpovídá za tvorbu koncepcí ministerstva v oblasti environmentální, ekologického zemědělství a obnovitelných zdrojů energie a zemědělských komodit. Koordinuje, metodicky řídí a usměrňuje v oblasti rostlinné výroby činnosti oboru ochrany rostlin, výživy, šlechtění a množení rostlin, včetně problematiky geneticky modifikovaných organizmů (pěstování geneticky modifikovaných plodin) a v oblasti živočišné výroby rozvoj šlechtitelské a plemenářské činnosti, ochrany a výživy zvířat. Zároveň odpovídá za metodické řízení institucí státní správy resortu zemědělství, tedy ÚKZÚZ, SVS ČR, ČPI, a SZPI. Odpovídá za koordinaci národních dotačních programů a návrhu zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro jednotlivé roky podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Odpovídá za vedení systému pro identifikaci a registraci zvířat. Odpovídá za koncepce ministerstva v oblastech výzkumu a experimentálního vývoje, vzdělávání a poradenství. Garantuje zemědělský poradenský systém a odpovídá za odborné vzdělávání. Plní úkoly spojené s funkcí zřizovatele resortních veřejných výzkumných institucí.

Sekce pro fondy EU, zahraniční záležitosti a obchodní spolupráci odpovídá za tvorbu koncepcí ministerstva v oblasti Společné zemědělské a rybářské politiky EU a podílí se na přípravě společné pozice ministerstva k otázce Víceletého finančního rámce EU. Odpovídá za zpracování, vyhodnocování a předávání informací týkajících se přímých plateb, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Rybářství. Do její působnosti rovněž spadá problematika přímých plateb a kontroly podmíněnosti (cross compliance) (více viz subportály Dotace a  Venkov). Dále také zodpovídá za implementaci právních předpisů EU ve výše uvedených oblastech. Realizuje proexportní opatření ministerstva ve spolupráci s dalšími útvary v rámci resortu a dalšími zainteresovanými institucemi. Ve vazbě na Společnou obchodní politiku EU koncepčně zastřešuje obchodní politiku ČR v oblasti zemědělských a potravinářských produktů. Řídí přípravu podkladů pro orgány EU pro jednání se třetími zeměmi v oblasti agrárního zahraničního obchodu, administruje dohody EU se třetími zeměmi v oblasti koncesí na zemědělské a zpracované zemědělské výrobky.

Sekce vodního hospodářství odpovídá za koncepce ministerstva v oblasti vodního hospodářství, s důrazem na trvale udržitelný rozvoj. Odpovídá za výkon ústředního vodoprávního úřadu (výkon státní správy ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zabezpečuje koncepční a metodickou činnost v oblasti rozvoje vodovodů a kanalizací. Odpovídá za implementaci právních předpisů ES/EU v oblasti vodního hospodářství v rámci sdílených kompetencí. Vykonává činnosti ústředního vodoprávního úřadu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a gesci za zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (na tomto úseku provádí správní a dozorovou činnost). Vykonává státní správu ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje koncepční činnost v oblasti rozvoje vodovodů a kanalizací. Provádí dotační politiku v sekci vodního hospodářství. Zajišťuje dozor a regulaci v oboru vodárenství. (více viz subportál Voda)

Sekce lesního hospodářství působí zejména jako ústřední orgán státní správy lesů, myslivosti, rybářství a ochrany genofondu lesních dřevin a nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Je kompetentním orgánem pro oblast uvádění dřeva a výrobků ze dřeva na trh a dále ve věcech rašeliny, vyjma případů lékařského využití. Zpracovává pravidla pro administraci národních podpor v oblasti lesního hospodářství, myslivosti a včelařství a v těchto oblastech spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi. Zpracovává a realizuje koncepce rozvoje ve své působnosti (více viz subportál Lesy).

Sekce potravinářství zpracovává strategie potravinářství a spolupracuje na tvorbě dalších koncepcí v zemědělské oblasti. Náměstek pro řízení sekce potravinářství odpovídá za metodické řízení institucí státní správy resortu zemědělství, konkrétně ÚKZÚZ SVS ČR a SZPI v oblasti potravinového řetězce.  Dále vytváří resortní politiku kvality potravin, potravinového práva a zpracovaných zemědělských výrobků, včetně regionálních potravin. Zodpovídá za oblast bezpečnosti potravin a řídí a usměrňuje dozorovou činnost nad trhem s potravinami (více viz subportál Potraviny). 

Další informace o jednotlivých útvarech MZe včetně seznamu pracovníků získáte pomocí funkčnosti Procházení organizační strukturou (odkaz naleznete rovněž pod nabídkou Kontakty v horní navigační liště).

Pro vyhledání kontaktu na konkrétního pracovníka MZe klikněte na odkaz Vyhledávání v adresáři (odkaz naleznete též pod nabídkou Kontakty v horní navigační liště).

Přílohy

Organizační schéma MZe k 1. 10. 2023

Stáhnout (pdf, 139 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.