zápis z 21. jednání ABK

23. 3. 2010

ze dne 17. března 2010

Z   á   p   i   s 

z 21. jednání Antibyrokratické komise MZe  konaného dne 17. 3. 2010

Přítomni: Lubomír Burkoň, Ing. Tomáš Kreutzer,  Bc. Jaroslav Trávníček, Ing. Martin Pýcha, Ing. Petr Krogman, Ing. Ivan Horák, Ing. Jindřich Šejvl,  Ing. Martin Plášil, Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Milena  Sedláčková

Hosté: Ing. Tomáš Révész, Ing. Martin Šebestyán, MBA

      

1.     Kontrola zápisu z 20. jednání ABK                          

Pan předseda Burkoň upozornil na skutečnost, že bylo zasláno mnoho připomínek k bodu č. 1 a proč někteří členové ABK nevznesli připomínky přímo při jednání.

Členům ABK byla předána  kompletní korespondence  mezi   panem předsedou ABK Burkoněm a předsedou ASZ Ing. Němcem.

Z iniciativy pana předsedy byli pozváni zástupci  SZIF k projednání problematiky.

Vypořádání úkolů vyplývajících z 20. jednání ABK :

-        úkoly vztažené na SZIF budou projednány na dnešním jednání se zástupci SZIF

-        úkol Ing. Šebka k požadavku SRS ČR na předkládání tzv. evidence spotřeby POR za vegetační období bude na základě podkladů Ing. Šebka a průvodního listu vyhotoveného Ing. Sedláčkovou předán VŘ Sekce ministra JUDr. Ehlové.

Úkol: Ing. Šebek –ve zkrácené verzi předá Ing. Sedláčkové přílohy k dané problematice

Termín:  nejpozději do 26.3.2010

-        podnět Ing. Pýchy - ke sjednocení podávání žádostí hlášení o odběru podzemní vody – předá pan Burkoň na projednání do porady pana ministra.

2.     Kontrola plnění podnětů

Z důvodu jednání s vedením SZIF bylo projednáno pouze 9 podnětů týkajících se problematiky SZIF. U ostatních podnětů bude provedena kontrola na příštím jednání ABK.

Byly projednány tyto podněty s následujícími závěry:

1)     ponechat

2)     požádat o aktualizaci

3)     opravit působnost ze SZIF na MZe – dopis na ředitele odboru

Centrální pracoviště registrů RNDr. Vladimíra Dragana, CSc.

4)     vyřadit – splněn  – pravidla byla upravena

14) ponechat – nechat ověřit praxí

15) ponechat zaslána odpověď řed. Bělinové

16) ponechat – neprobírat při dnešním jednání se SZIF, zodpovědnost delegována z Bc. Trávníčka na Ing. Šebka

18) ponechat – neuspokojivá odpověď od SZIF

19) ponechat

3.   Seznámení s novými podněty

Za Svaz marginálních oblastí předložil Ing. Krogman 6 podnětů, které byly akceptovány:

1)     SZIF – kontroly 100 % projektů – zrušení nadbytečných kontrol

2)     SZIF – zbytečné vyžadování vyjádření  dalších úřadů prostřednictvím zemědělců

3)     SZIF – nerespektování 60denní lhůty pro odpověď při změnových hlášeních

4)     SZIF – nutnost hlášení nepodstatných záležitostí u projektů

5)     SZIF – pozemky pod stavbami  - zbytečné prokazování vypořádání vlastnických vztahů k pozemku, řeší to již stavební úřad

6)     ČMSCH – známkování porodů u skotu

4.     Jednání se zástupci  SZIF

      K bodu 4. byli pozváni zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu  Ing. Tomáš Révész, ředitel SZIF a Ing. Martin Šebestyán, MBA, 1. náměstek. Hlavním tématem jednání byla problematika nadměrné byrokratické zátěže na zemědělce.

      Pan Burkoň přivítal zástupce SZIF a nastínil průběh jednání ve dvou rovinách. Nejprve kontrolu plnění podnětů vznesených vůči SZIF a nastínění systémových kroků vedoucích k postupnému řešení problémů.

      Ing. Šebek vystoupil s  podnětem č. 1.

      Ing. Šebestyán odmítl odpovídat bez přípravy a přislíbil zodpovědět dotazy v termínu do 24. 3. 2010 .

      Ing. Krogman - nadbytečné požadovat souhlas vlastníka pozemku, když to schválí i stavební úřad.

      Ing. Révész přislíbil projednání s odborem Řídící orgán PRV.

      Dále Ing. Krogman požadovat zrušení kontrol nad limit, které jsou u projektů v Ose I. zatím 100 %.

      Ing. Šebestyán toto tvrzení vyvracel s tím, že počet kontrol již snížili. Odsouhlasil, že by mělo dojít ke kompromisu SZIF, MZe a MF a snížit kontroly.

      Ing. Krogman – požadavek o doložení snížení kontrol. SZIF slíbil doložit.

      Zástupci SZIF vyjádřili své přání nevyhlašovat jednotlivá kola pravidelně, jen do určitého objemu a snížit počet opatření.

      Ing. Krogman upozornil na stav, kdy si ÚP SZIF zbytečně přidělávají práci a požadují doložení stále nových a nových podkladů – potvrzení a zastává názor, že kdyby si měl SZIF tyto doklady shánět sám a ne to požadovat po zemědělcích, od mnohých by upustil. Na požádání uvedl konkrétní příklad – např. z Hradce Králové.

      Ing. Šebestyán souhlasí s nepožadováním dalších podkladů a sdělil, že se SZIF snaží propojit s ostatními institucemi, ale zatím se jim to podařilo pouze se čtyřmi z deseti. Než se to podaří, tak deklaroval, že pracovníci SZIF nebudou vyžadovat žádné jiné podklady než ty, které jsou uvedeny v pravidlech.

      Ing. Krogman upozornil i na další nadbytečnou administrativu, zejména na fakt, že zemědělci musí podávat změnová hlášení i u nepřijatelných výdajů, na které dotace nežádají.

      Ing. Šebestyán potvrdil, že by se změnová hlášení měla týkat jen přijatelných výdajů.

      Ing. Šebek vznesl požadavek dokladování (např. tabulkou) – proč tyto podklady má dodávat žadatel.

      Ing. Krogman upozornil na nerespektování 60denní lhůty pro odpověď ze strany SZIF při změnových  hlášení u projektů.

      Ing. Šebestyán argumentoval tím, že se upřednostnila kvantita projektů a už nikdo neřešil, zda se to stihne. Zároveň uvedl, že SZIF již snížil množství předkládaných příloh a  dokladů o 50%, avšak došlo k opětovnému navýšení o 15%, za což nesou odpovědnost nevládní organizace v souvislosti s požadovanými úpravami preferenčních kritérií a jejich nezbytným dokladováním.

      Bc. Trávníček konstatoval, že jde o masivní přečerpání, které však časem opadne (např. velmi malá úspěšnost obcí při podání žádostí o kanalizace a vodovody).

      Pan Burkoň tuto situaci zhodnotil s tím, že jednak společně, tak i samostatně ABK i SZIF podniknou kroky ke snížení zátěže na zemědělce. Nepožadovat cokoli nad rámec pravidel. Snaha zredukovat změnová hlášení u přijatelných i nepřijatelných výdajů.

      Ing. Šebek – opakoval  požadavek na SZIF – podnět č. 2  – seznam do přístupů registrů.

      SZIF slíbil zaslání aktualizovaného stavu.

Dále Ing. Šebek upozornil na situaci, kdy je již projekt uzavřen, tj. žadatel nemůže podat žádná změnová hlášení a následně ze strany SZIF jsou rozporovány některé přijatelné výdaje. SZIF se přitom odvolává na vlastní metodické pokyny, které však nejsou žadatelům k dispozici. Požadavek na zveřejnění metodik již vznesl před dvěma měsíci také pan ministr dopisem na ředitele SZIF. Zároveň nesouhlasí se stanoviskem SZIF, že nejasnosti a problémy vznikají v důsledku přijímání změn v Pravidlech na „poslední chvíli“, neboť jde o řádná připomínková řízení.

      Ing. Šebestyán oponuje, že nepřijímá myšlenku, aby se vše zveřejňovalo, navíc tyto vnitřní pokyny jsou ve shodě s Pravidly.

      Závěrem pan Burkoň navrhl čtyři roviny řešení:

1. ABK, SZIF a nevládní organizace – ponechání  současného samostatného systému projednávání jednotlivých podnětů

2. ABK – SZIF – nastavení 30denní periody; SZIF souhlasí s vyřizováním do příštího jednání ABK

3. požadavek – zveřejnit všechny metodické pokyny týkající se dané problematiky, kterými se SZIF řídí – odstranění nadbytečných kontrol a dokladování ze strany zemědělců.

Zástupci SZIF se ohradili, že neexistují žádné požadavky nad rámec, postupují na základě metodiky MZe. V nejasných případech konzultují s MZe a dodatečně upraví.

Jednoznačný požadavek ABK – po podepsání dohody by již nemělo docházet ke změnám.

Ing. Révész navrhl řešení – posunutí Monitorovacího výboru, aby vznikl časový prostor pro vyřešení připomínek a nebyly prováděny zásahy na poslední chvíli – požadavek na ABK, ať předloží MZe tento návrh.

Domluvena schůzka zástupců SZIF a ABK (p. Burkoň, Ing. Šebek a Ing. Krogman) v termínu do 14. 4. 2010. 

4. dosažení redukce byrokratické zátěže

Pan Burkoň přednesl požadavek na poskytnutí přehledu kontrol prováděných SZIFem a z čeho (jakého titulu) vyplývají a předat návrh úspor v kontrolách do 14 dnů.

Ing. Šebestyán přislíbil revizi směrem ke snížení administrativní zátěže i diskuzi o jednotlivých kontrolách a předávaných dokladech.

Závěrem se zástupci SZIF a ABK dohodli na uskutečnění opakované schůzky včetně zástupců MZe na některém dalším jednání ABK.
Ing. Krogman  - ABK bud sledovat efektivnost opatření.

5.     Různé

Ing. Šebek podal dodatečnou informaci o jednání ASZ ČR se SVS ČR, na téma mléčných automatů, ale i domácích porážek, kterého se zúčastnil na pozvání ASZ také Ing. Plášil. Podle názoru Ing. Šebka nepřineslo jednání žádný praktický výsledek pro zemědělce a očekává zaslání zápisu z tohoto jednání, který předá do ABK. Jednání budou pokračovat v dubnu. Ing. Plášil mimo jiné předal řediteli SVS ČR písemnou žádost Asociace farmových chovů jelenovitých na uvolnění domácích porážek, kterou ABK obdržela na minulém jednání s AFCHJ.

Pan předseda Burkoň provedl kontrolu a upřesnění, koho jednotliví členové v ABK  zastupují:

Lubomír Burkoň                    Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Ing. Tomáš Kreutzer              Potravinářská komora
Bc. Jaroslav Trávníček          Společnost mladých agrárníků
Ing. Martin Pýcha                  Zemědělský svaz
Ing. Petr Krogman                 Svaz marginálních oblastí
Ing. Ivan Horák                     Agrární komora
Ing. Jindřich Šejvl                 Agrární komora
Ing. Martin Plášil                  nezávislý
Ing. Jaroslav Šebek               Asociace soukromého zemědělství

6.     Závěr

Příští termín jednání ABK byl stanoven na 21. dubna 2010 od 9.30 hodin.

 

Zapsala: Ing. Milena Sedláčková
Schválil: Lubomír Burkoň

Přílohy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.