18. 4. 2012 - Materiály na jednání vlády

16. 4. 2012

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 12, k projednání bez rozpravy

Návrh harmonogramu zásadních kroků k ukončení činnosti Pozemkového fondu České republiky formou transformace

Návrh je předkládán na základě unesení vlády z 21. prosince 2011 ke Zprávě o transformaci PF ČR, včetně organizačních a legislativních kroků, v rámci modernizace a restrukturalizace řízení institucí v rámci resortu Ministerstva zemědělství. Činnost PF má být ukončena transformací, převedením zbytkové agendy a sloučením s pozemkovými úřady a k 1. lednu 2013 se předpokládá vznik nové organizační složky státu Státní pozemkový úřad.  Současná agenda PF svou velikostí zjevně neodpovídá očekávané zbytkové agendě dle usnesení vlády z března 2008, proto jsou úkoly předkládaného harmonogramu zaměřeny na celou oblast působnosti Pozemkového fondu.  Harmonogram upřesňuje vzájemnou součinnost a spolupráci obou úřadů při uskutečnění jednotlivých transformačních kroků. Pro úspěšné dokončení transformace jsou v něm detailně popsány stěžejní oblasti včetně termínů plnění a odpovědných osob. V dokumentu jsou i základní kroky pro dořešení sporné správy pozemků, které nepřejdou na novou organizační složku státu.

Bod č. 13, k projednání bez rozpravy

Stanovení jmenovitých pracovních úkolů ředitele Pozemkového fondu České republiky na rok 2012

Návrh je předkládán na základě unesení vlády z 21. prosince 2011 ke Zprávě o transformaci PF ČR, včetně organizačních a legislativních kroků, v rámci modernizace a restrukturalizace řízení institucí v rámci resortu Ministerstva zemědělství. Dne 1. ledna 2010 nabyla účinnosti novela zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zrušila kolektivní řízení PF, presidium a výkonný výbor nahradil jediný statutární orgán, kterým je ředitel. Do této funkce vláda 1. března 2010 jmenovala Radima Ziku. Návrh hlavních úkolů je zaměřen především na pokračování odstátňování státního majetku, nově je zařazen úkol v oblasti vykrývání restitučních nároků oprávněných osob, které PF ve své databázi stále vede jako nevypořádané.  Pro splnění tohoto úkolu je navrhováno zařazení nového úkolu a komunikační strategie s cílem zlepšit součinnost mezi oprávněnými osobami a Pozemkovým fondem. Novým úkolem je obeslání oprávněných osob k urychlení vypořádání restitučních nároků, jde o 38 808 osob. Při stanovení hlavních úkolů bylo zohledněno, že současná agenda PF svou velikostí zjevně neodpovídá velikostí očekávané zbytkové agendě dle usnesení vlády z března 2008 a úkoly byly stanoveny s ohledem na měnící se kvalitu neodstátněného majetku, zákonem stanovená omezení v nakládání s nemovitostmi i na přechod agendy na novou organizační složku státu Státní pozemkový úřad.

Bod č. 4, pro informaci

Informace o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/21 „Peněžní prostředky poskytované Ministerstvem zemědělství z národních zdrojů na podporu zemědělských aktivit podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“

Kontrola, která se konala od října 2010 do dubna 2011, se zaměřila na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010, v případě věcných souvislostí i období předcházející nebo následující. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu nedošlo k porušení rozpočtové kázně ze strany kontrolovaných osob. Uvedené nedostatky byly převážně formálního charakteru nebo vyplynuly z ne vždy přesného naplňování dotčených norem. V této souvislosti MZe řadu opatření splnilo již při kontrolní akci či okamžitě po jejím ukončení, což už bylo uvedeno ve Stanovisku MZe. V materiálu předkládaném vládě se proto Ministerstvo vyjadřuje pouze k těm opatřením, která nebyla k datu vypracování Stanoviska MZe splněna. Ke dni zapracování této informace byla již všechna přijatá opatření splněna.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.