Zlaté žloutnutí révy (GFDP)

ÚKZÚZ zaznamenal první výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy vinné na území České republiky v roce 2021, a to na základě cíleného průzkumu výskytu původců nebezpečných chorob révy vinné.

Tato choroba révy se řadí mezi karanténní škodlivé organismy pro celé území EU. Při jejím výskytu dochází ve vinicích ke značným hospodářským škodám. Zásadní pro ochranu révy je zamezení výskytu nejvýznamnějšího přenašeče této choroby kříska révového, který je nepůvodním druhem hmyzu.

Více informací k problematice GFDP se dozvíte níže.K 12.8.2023 je vyhlášena signalizace 3. ošetření proti křísku révovému pro vymezená území Bavory, Bulhary, Oleksovičky a Perná.

3. signalizace křísek révový (pdf, 373 kB)

Ošetření musí být provedeno do 7 dnů od signalizace, tj. nejpozději do 19.8.2023.

POZOR: Povinné osoby s pozemky zasahujícími do CHKO Pálava se musí řídit opatřením obecné povahy č.j. SR/0053/JM2023-11, které vydala Správa CHKO Pálava dne 23.5.2023.

K ošetření rostlin proti křísku révovému je možno využít přípravky na ochranu rostlin, které naleznete na stránkách Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ. Při aplikaci je nutno se řídit požadavky uvedenými na etiketě přípravků, mimo jiné i povolenou maximální četností aplikací za rok a růstovou fází révy.


21.7.2023 byla vydána signalizace 2. ošetření proti křísku révovému pro vymezená území Bavory, Bulhary, Oleksovičky a Perná.

2. signalizace křísek révový (pdf, 373 kB)

Ošetření musí být provedeno do 7 dnů od signalizace, tj. nejpozději do 28.7.2023.

POZOR: Povinné osoby s pozemky zasahujícími do CHKO Pálava se musí řídit opatřením obecné povahy č.j. SR/0053/JM2023-11, které vydala Správa CHKO Pálava dne 23.5.2023.

K ošetření rostlin proti křísku révovému je možno využít přípravky na ochranu rostlin, které naleznete na stránkách Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ. Při aplikaci je nutno se řídit požadavky uvedenými na etiketě přípravků, mimo jiné i povolenou maximální četností aplikací za rok a růstovou fází révy.


K 3.7.2023 byla vydána signalizace 1. ošetření proti křísku révovému pro vymezená území Bavory, Bulhary, Oleksovičky a Perná.

1. signalizace krisek révový (pdf, 484 kB)

Ošetření musí být provedeno do 7 dnů od signalizace, tj. nejpozději do 10.7.2023.

POZOR: Povinné osoby s pozemky zasahujícími do CHKO Pálava se musí řídit opatřením obecné povahy č.j. SR/0053/JM2023-11, které vydala Správa CHKO Pálava dne 23.5.2023.

K ošetření rostlin proti křísku révovému je možno využít přípravky na ochranu rostlin, které naleznete na stránkách Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ. Při aplikaci je nutno se řídit požadavky uvedenými na etiketě přípravků, mimo jiné i povolenou maximální četností aplikací za rok a růstovou fází révy.


Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vydala dne 23. 5. 2023 opatření obecné povahy č. 0003/2023 týkající se povolení výjimky se zákazu aplikace biocidů na vymezené části území CHKO Pálava.

Více informací k jednotlivým oblastem naleznete v souborech zip níže.

Zakladni_informace_tykajici_se_opatreni_narizenych_na_Znojemsku_pro_rok_2023.zip (334 kB)

Zakladni_informace_tykajici_se_opatreni_narizenych_na_Breclavsku_pro_rok_2023_2_.zip (6 MB)
Porušení povinností stanovených nařízením o MRO je přestupkem.
Rychlý odkaz na žádosti o náhradu nákladů pro GFDP

Žádost o Náhradu nákladů a ztrát pro GFDP (rok nařízení 2022)

Žádost o Náhradu nákladů a ztrát pro GFDP (rok nařízení 2023)Co je to GFDP?

Fytoplazma zlatého žloutnutí révy Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP) se podle přílohy II, části B, bodu F nařízení (EU) 2019/2072 řadí mezi karanténní škodlivé organismy pro EU, jejichž výskyt je na území EU znám. Při výskytu této choroby ve vinicích dochází rychle k významným hospodářským škodám. Výnosy se snižují, stejně jako vitalita rostlin i kvalita vína. Nejvýznamnějším přenašečem je křísek révový (Scaphoideus titanus), nepůvodní druh hmyzu, který se v posledních letech plošně rozšířil ve vinařské oblasti Morava. Likvidace tohoto přenašeče je jedna z účinných cest preventivní ochrany. V případě, že se proti přenašečům ošetřování neprovádí, může se počet napadených rostlin každoročně až desetkrát zvýšit a může, v závislosti na dalších faktorech, brzy dosáhnout 80–100 %.

Proč byla nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření?

Cílem mimořádných rostlinolékařských opatření (MRO) je eradikace GFDP z důvodu jejího opakovaného potvrzeného výskytu na území ČR.

Kde byla nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření?

S ohledem na první výskyty GFDP na území ČR v roce 2021 provedl ÚKZÚZ následný vymezovací průzkum. V roce 2022 tak byl výskyt této fytoplazmy prokázán opět na Břeclavsku, a to v k. ú. Bavory a opakovaně v k. ú. Bulhary. Na základě těchto nových skutečností ÚKZÚZ určil dle článku 18 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/2031 tzv. rizikové pozemky, na základě kterých následně stanovil nová vymezená území Bavory 2023 a Bulhary 2023. Z výše uvedených důvodů byla rovněž na území ČR aktualizována území, která nejsou prostá GFDP. Na území jižní Moravy byla stanovena dvě území, která nejsou prostá fytoplazmy, a to území, „Bavory/Bulhary/Perná“, a území „Oleksovičky“.  Kromě těchto dvou území je ostatní území České republiky považováno za oblast prostou GFDP.

Jaká byla nařízena MRO

V rámci vymezených území byla nařízena likvidace pozitivně testovaných rostlin na přítomnost GFDP a omezování přenašečů této fytoplazmy (resp. kříska révového) v podobě insekticidního ošetření rostlin révy. Vymezení území, která nejsou prostá GFDP, je důležité především pro pěstitele rozmnožovacího materiálu révy, neboť jsou povinni před přemístěním tohoto rozmnožovacího materiálu mimo toto území v rámci Unie splnit požadavky, stanovené v bodu 19. přílohy VIII prováděcího nařízení komise (EU) 2019/2072, pokud ÚKZÚZ nestanovil jinak. Povinnost plnit požadavky tohoto nařízení, spočívající v dodržování přísnějších opatření před přemístěním rozmnožovacího materiálu révy, se tedy vztahují na pěstitele rozmnožovacího materiálu, kteří produkují rozmnožovací materiál révy v zónách do vzdálenosti 5 km od vnější hranice jednotlivých vymezených území.

Aktuálně platná Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti šíření fytoplazmy zlatého žloutnutí révy:

Vymezené území Bavory 2023

Vymezené území Bulhary 2023

Vymezené území Oleksovičky 2022

Vymezené území Perná 2022

Území neprostá GFDP​

Platí povinnosti nařízené v rámci MRO na území zvláště chráněných území?

Povinnost insekticidního ošetření proti křísku révovému ve vymezených územích platí i na území zvláště chráněných území, v tomto případě CHKO Pálava, avšak v souladu se všemi ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Aby povinné osoby nemusely jednotlivě žádat o udělení výjimek dle § 43, popř. § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, ÚKZÚZ dne 27.1.2023 požádal z důvodu eradikace karanténního škodlivého organismu GFDP příslušný orgán ochrany přírody a krajiny o vydání opatření obecné povahy, které bylo vydáno 23.5.2023 AOPK ČR. Na základě vydaného opatření obecné povahy 

je možné*:

  • opakovaně ošetřovat proti křískovi révovému ve všech zamořených zónách GFDP (max. 3x),
  • ošetřovat proti křískovi révovému pouze přípravky na bázi pyrethrinů,
  • rozmnožovací materiál révy vinné opakovaně ošetřovat proti křískovi révovému přípravky registrovanými v době aplikace na ochranu révy proti křísku révovému, křísům, případně proti savým škůdcům nebo savému hmyzu.

*) Správa CHKO Pálava požaduje zaslání evidence (písemné záznamy) o aplikacích insekticidů na území CHKO Pálava do 31.10.2023 na e-mail: pavel.dedek@nature.cz (datum, místo aplikace – zákres nebo číslo půdního bloku, název účinné látky).

není možné:

  • aplikovat proti křískovi révovému jakýkoliv insekticid v nárazníkových zónách GFDP,
  • aplikovat insekticidy mimo pozemky vedené jako vinice.

Více informací naleznete na stránkách SCHKO Pálava.

Je možné územní působnost nařízených MRO měnit?

V letech 2023 a 2024 provede ÚKZÚZ ve vymezených územích podrobný vymezovací průzkum s cílem odhalit případná další ohniska výskytu GFDP. Pokud nebude v daném vymezeném území zjištěn výskyt fytoplazmy, nařízená opatření budou zrušena. Pokud se však v letech 2023 a 2024 ve vymezených územích laboratorně potvrdí další výskyt GFDP, hranice vymezených území se změní.

Jaké přípravky mohu proti přenašečům GFDP použít?

Bližší informace ohledně přípravků na ošetření rostlin, které lze použít na přenašeče GFDP, najdete na stránkách Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ.Dne 13.7.2022 proběhl seminář věnovaný karanténnímu původci fytoplazmy zlatého žloutnutí révy (GFDP), jeho přenašečům, souvisejícím mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným nejen profesionálním pěstitelům révy, ale i malopěstitelům, kteří mohou být zároveň dotčeni plánovaným podrobným průzkumem výskytu GFDP ve vymezených územích Bulhary, Oleksovičky a Perná. 

gfdp

Kontakty: 

Ing. Tereza Vandělíková
tel. 235 010 324
mob. 606 719 365
tereza.vandelikova@ukzuz.cz

Ing. Hana Chrápková
mob. 606 043 480
hana.chrapkova@ukzuz.cz

(pondělí, středa 13 – 16 h.)

Přílohy

Informace související s dalšími úřady: SZIF, KÚ JMK, Správa CHKO Pálava

Informace související s dalšími úřady: SZIF, KÚ JMK, Správa CHKO Pálava, Ing. Jakub Beránek, Ph.D.
Stáhnout (pdf, 2 MB)

Informace o plánovaném podrobném průzkumu výskytu GFDP ve vymezených územích

Informace o plánovaném podrobném průzkumu výskytu GFDP ve vymezených územích, Ing. Jan Šamánek
Stáhnout (pdf, 19 MB)

Informace k mimořádným rostlinolékařským opatřením, Ing. Hana Chrápková

Informace k mimořádným rostlinolékařským opatřením, Ing. Hana Chrápková
Stáhnout (pdf, 2 MB)

Další často kladené dotazy

Další často kladené dotazy
Stáhnout (pdf, 116 kB)

Základní informace týkající se opatření nařízených na Břeclavsku pro rok 2023

Základní informace týkající se opatření nařízených na Břeclavsku pro rok 2023
Stáhnout (6 MB)

Základní informace týkající se opatření nařízených na Znojemsku pro rok 2023

Základní informace týkající se opatření nařízených na Znojemsku pro rok 2023
Stáhnout (334 kB)

UKZUZ 008859/2023 (Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti šíření škodlivého organismu GFDP – území neprosté

Stáhnout (pdf, 213 kB)

Úvodní slovo k problematice GFDP a jejím přenašečům

Úvodní slovo k problematice GFDP a jejím přenašečům, Ing. Jakub Beránek, Ph.D.
Stáhnout (pdf, 3 MB)

ÚKZÚZ informuje o aktuální situaci ve výskytu zlatého žloutnutí révy

6. 2. 2023
Tisková zpráva — Na základě dalších výskytů karanténní fytoplazmy zlatého žloutnutí révy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) aktuálně rozšířil vymezená území, na která se vztahují nařízená mimořádná rostlinolékařská opatření. Zlaté žloutnutí může ve vinicích způsobit značné hospodářské škody.

Mimořádná rostlinolékařská opatření pro ochranu révy vinné

13. 5. 2022
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vydal nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření závažné choroby révy vinné – fytoplazmovému zlatému žloutnutí révy, která se šíří hmyzem, zejména křískem révovým.

ÚKZÚZ zachytil první výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy vinné na území ČR

17. 12. 2021
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provedl v letošním roce cílený průzkum výskytu nebezpečných chorob révy vinné. Výsledky testování odebraných vzorků následně odhalily první výskyt zlatého žloutnutí révy vinné v ČR na třech lokalitách jižní Moravy.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.