Vývoz do třetích zemí

Informace o vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z ČR do třetích zemí.

Zásilky rostlin, rostlinných produktů a dalších komodit rostlinného původu vyvážené z ČR do třetích zemí (země mimo EU) musí splňovat požadavky dovážejícího státu. Základním principem je ochrana vlastního území před zavlékáním škodlivých organismů, které mohou způsobit významné ekonomické ztráty na produkci. S tím souvisí požadavek na kontrolu zdravotního stavu zásilky před jejím odesláním v zemi exportu a vystavení tzv. rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport. Osvědčení vystavují inspektoři ÚKZÚZ, jestliže na základě kontroly zásilky zjistí, že zásilka neobsahuje karanténní škodlivé organismy a jsou splněny další požadavky příslušné třetí země.

Kontrola zásilky se provádí na základě žádosti podané vývozcem nebo osobou, která jej zastupuje. Žádost se podává písemně nebo elektronicky nejméně 2 pracovní dny přede dnem naložení (vývozu) zásilky. V této souvislosti upozorňujeme vývozce, že zásilka by měla do dvou týdnů opustit území ČR, neboť rostlinolékařské osvědčení má omezenou platnost. Kontrola se provádí v místě nakládky nebo v jiném vhodném místě (místo produkce, popř. i přepravní prostředek aj.), kde je umožněn inspektorovi přístup k celé kontrolované zásilce. Kontrola a vystavení osvědčení je zpoplatněno 500 Kč kolkem v souladu se zákonem o správních poplatcích.

Některé země vyžadují na určité komodity tzv. dovozní povolení (Import permit). Toto povolení si zajišťuje vývozce sám, nejlépe prostřednictvím svého obchodního partnera. Pokud je toto povolení součástí dovozních požadavků, musí jej vývozce předložit inspektorovi ÚKZÚZ ještě před zahájením kontroly zásilky.

V některých případech může být součástí dovozních požadavků také provedení rostlinolékařské kontroly během vegetace, nebo provedení laboratorního rozboru odebraného vzorku, v takovém případě je nutné, aby vývozce včas informoval o zamýšleném vývozu pracoviště ÚKZÚZ, aby mohla být provedena potřebná šetření. Kontrola, odběr a rozbory vzorků jsou zpoplatněny v souladu s vyhláškou č. 221/2002 Sb., sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti ÚKZÚZ, ve znění pozdějších předpisů.

Provedení šetření v průběhu pěstování, výroby a zpracování

Pokud třetí země vyžadují splnění požadavků, které lze garantovat pouze ověřením zdravotního stavu šetřením v průběhu vegetace, popř. vzorkováním, je nutné, aby vývozce požádal ÚKZUZ o provedení šetření v místě pěstování, výroby nebo zpracování příslušných rostlin, a to ve vhodném termínu, aby mohlo být požadované šetření řádně a včas realizováno. Žádost spolu s přehledem rostlin (porostů), které jsou předmětem šetření, podává žadatel písemně nebo elektronicky na  adresu pracoviště ÚKZÚZ.

Rozsah a četnost šetření se řídí dovozními požadavky příslušné třetí země. V případě, že žadatel má k dispozici platné dovozní povolení ze země určení, vychází se přednostně z jeho obsahu. Jinak vychází požadavky garancí z obecných požadavků těch zemí předpokládaného vývozu, které žadatel uvede do přílohy žádosti. Šetření se provádí ve vhodných termínu s ohledem na vegetační podmínky daného roku, většinou po zapojení porostu v době květu a tvorby plodů. Pokud provedení prohlídky znemožňuje nadměrné zaplevelení porostu, či špatný fyziologický stav rostlin, porost nebude prohlédnut a zdravotní stav porostu nebude garantován. O zjištěných skutečnostech je žadatel informován prostřednictvím záznamu o šetření. Šetření je zpoplatněno v souladu s vyhláškou č. 221/2002, o náhradách nákladů za odborné úkony provedené ÚKZÚZ, podle bodu 13., tj. částkou 200 Kč za každou započatou hodinu.

ÚKZÚZ připomíná podmínky ošetření dřevěných obalů při vývozu do USA

19. 6. 2023
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje všechny vývozce zboží prostřednictvím dřevěných obalů do USA, ale i výrobce dřevěných obalů, na nutnost plnění všech rostlinolékařských požadavků stanovených pro mezinárodní obchod. Z důvodu častých vrácení zásilek z USA v poslední době zároveň připomíná jednotlivá konkrétní opatření pro vývoz.

Platné fytosanitární podmínky pro export dřeva do třetích zemí

15. 3. 2023
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) sděluje nové podmínky vystavení rostlinolékařských dokladů (rostlinolékařská osvědčení, předvývozní osvědčení) pro export surového dřeva s kůrou do třetích zemí. Zároveň informuje o podmínkách ošetření dřeva ve venkovním prostředí, které budou platné od 20. března 2023.

Aktuální podmínky při vývozu kulatiny do třetích zemí

14. 11. 2022
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje vývozce dřevěné kulatiny do třetích zemí o fytosanitárních podmínkách vývozu, platných v následujícím zimním období. Změna se týká ošetřování kmenů ve venkovních podmínkách, které je možné provádět pouze do 20. listopadu.

Zákaz vývozu některých rostlinných komodit do Ruska

1. 8. 2022
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje vývozce živých rostlin a dalších komodit do Ruska, že s ohledem na změnu nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je zakázán jejich vývoz.

Informace pro žadatele a vývozce o vystavení rostlinolékařských dokladů pro export dřeva

25. 2. 2022
Protože aktuálně průběh počasí na části území ČR umožňuje dostatečnou účinnost přípravků na ochranu rostlin proti škůdcům dřeva ve venkovních podmínkách, ÚKZÚZ bude s účinností od 2. března 2022 akceptovat jako splnění fytosanitárních požadavků pro vývoz dřeva do třetích zemí ošetřování kulatiny určené k vývozu ve venkovních podmínkách, ale pouze pro lokality do nadmořské výšky 550 m n.m. Jakmile…

Digitalizace v oblasti vývozu rostlin a rostlinných produktů

17. 1. 2022
Tisková zpráva — Od ledna 2022 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ( ÚKZÚZ) umožňuje elektronické podání žádostí i platby převodem při vystavení rostlinolékařského osvědčení pro vývoz rostlin a rostlinných produktů. Po loňské digitalizaci v oblasti dovozu ve formě ePhyto tak ÚKZÚZ pokračuje ve zvýšení efektivity procesů a v poskytnutí většího komfortu pro žadatele.

Digitalizace v oblasti vývozu rostlin a rostlinných produktů

17. 1. 2022
Vážení vývozci a žadatelé o vývoz rostlin a rostlinných produktů. ÚKZÚZ od ledna 2022 umožňuje elektronické podání žádosti a platbu správních poplatků převodem při vystavení rostlinolékařského osvědčení a předvývozního osvědčení. ÚKZÚZ připravil pro žadatele plně digitální platformu, která usnadňuje podání žádosti a celkově zvyšuje komfort pro žadatele.

Dubnové změny v podmínkách pro obchodování se Spojeným královstvím

19. 4. 2021
Tisková zpráva — Evropskou unií (EU) byla schválena rovnocennost tzv. ekvivalence pro polní přehlídky porostů a rovnocennost metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království. Dále byly upřesněny podmínky obchodování pro krmné produkty.

Podmínky pro obchodování se Spojeným královstvím od 1. 1. 2021 ve vztahu k ÚKZÚZ

22. 12. 2020
Tisková zpráva — Odchodem Spojeného království (UK) z Evropské unie se UK stává třetí zemí. Od 1. 1. 2021, po ukončení ročního přechodného období, tak platí nové podmínky pro dovoz a vývoz z/do UK (mimo území Severního Irska).

Podmínky pro obchodování se Spojeným královstvím s ohledem na používaný dřevěný obalový materiál

20. 10. 2020
Tisková zpráva — V souvislosti s odchodem Velké Británie z EU bude od 1. 1. 2021 nutné, aby byl dřevěný obalový materiál použitý pro vývoz a dovoz zboží všeho druhu ošetřen a označen proti dřevokazným škůdcům a původcům chorob rostlin.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.