Často kladené otázky

Zde Vám zodpovíme nejčastější dotazy a dozvíte se zde další podrobnosti, které souvisí s fytosanitární certifikací při vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů. 

Dovozce požaduje, aby byla zásilka opatřena „fytocertifikátem“ ze země původu. Jak mám takový certifikát získat, o co se vůbec jedná.

Co je fytocertifikát (rostlinolékařské osvědčení)?

 Rostlinolékařské osvědčení nebo Phytosanitary certificate je mezinárodně uznávaný úřední dokument, který garantuje původ a zdravotní stav zásilky. Vztahovat se může na zásilky rostlin, rostlinných produktů i jiných předmětů. A pod rostlinami si můžeme představit rostliny určené k pěstování, jak s půdou, bez půdy, v květináčích nebo prostokořenné, osivo, řízky, rouby, očka, tkáňové kultury a ovoce, zeleninu i řezané květiny, které mohou být napadeny škůdci. garance jsou potřeba i pro některé jiné předměty, které nemohou být napadeny, ale mohou škůdce přenášet -např. použité zemědělské stroje.

Kdo takový certifikát vydá?

V České republice tento certifikát vydává pouze ÚKZÚZ.

Kdo může o vydání fytocertifikátu požádat?

Žádost o vydání certifikátu mohou podat jak fyzické nepodnikající osoby, tak podnikatelé, právnické osoby všech forem, státní úřady a instituce, a to přímo nebo přes pověřenou osobu. Pokud je vývozcem mezinárodní společnost se zahraniční adresou, musí být v žádosti uveden název a adresa místní pobočky, nebo název a adresa dopravce či toho, kdo zboží dodává. 

Existuje nějaký formulář žádosti? Jak mám o certifikát požádat?

K získání certifikátu je nutné podat písemnou žádost, ve které budou uvedeny všechny potřebné údaje. Formulář žádosti není předepsán, ale vzor žádosti je možné získat na webových stránkách ÚKZÚZ nebo o něj požádat jakékoliv pracoviště ÚKZÚZ (ideálně na pracovišti Odboru dovozu a vývozu). O tento doklad je možné požádat i přes webový formulář. To je výhodné pro vývozce, kteří vyváží častěji. Předpokládáme, že tuto možnost postupně využijí všechny podnikající subjekty, protože je to způsob rychlejší a pohodlnější. 

Jak správně žádost vyplnit?

Žádost musí obsahovat potřebné informace pro vystavení certifikátu a uskutečnění kontroly. Je nutné uvést údaje jako je název a adresa vývozce a dovozce, způsob přepravy, místo původu komodity, popis komodity a její množství, způsob balení a případné ošetření komodity, požadovaný termín vývozu, místo a kontaktní osobu. Po podání žádosti vývozce kontaktuje náš pracovník, se kterým domluvíte další podrobnosti.

Jak žádost podám?

Vyplněnou žádost je možné zaslat e-mailem, datovou schránkou, nebo poštou, předat ji osobně, nebo ji zadat elektronicky do portálu e-Agri. Pro vstup do systému e-Agri je však nutná předchozí registrace na regionální zemědělské agentuře.

Jsou stanoveny nějaké termíny? Kdy je nejvhodnější žádost podat?

Žádost je možné podat kdykoliv, vždy je však nutné mít na paměti, že musí být splněny veškeré  fytosanitární požadavky dovážejícího státu. A ty mohou být různorodé a zahrnují fyzickou kontrolu zásilky, ale často provedení určitých rozborů, provedení ošetření fyzikálními nebo chemickými metodami. Žádost by měla být podána alespoň tři pracovní dny před předpokládanou expedicí, v opačném případě nemusí být certifikát vystaven v požadovaném termínu (s ohledem na kapacitu). U některých komodit je nutné zajistit dokonce kontrolu rostlin za vegetace. Potom musí být taková žádost zaslána v dostatečném předstihu, aby mohly být požadované šetření uskutečněny.

Kde se kontrola provádí?

S výjimkou komodit, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, může být kontrola provedena kdekoli ve vhodném místě, které umožňuje správné provedení kontroly, např. v místě výroby a zpracování, v místě uskladnění, nakládky, nebo i v přepravním uzlu. Místo schválí inspektor, který zajišťuje odbavení zásilky a může navrhované místo odmítnout. U rizikových komodit, jsou taková místa předem schválena, a musí splnit legislativou stanovené podmínky. Rovněž může ÚKZÚZ stanovit místa pro certifikaci reexportních zásilek s ohledem na kapacitu a úkony spojené s ověřováním pravosti dodaných certifikátů ze třetích zemí.

Jak se na kontrolu připravit?

V první řadě je nutné zpřístupnit celou zásilku ke kontrole, popř. zajistit prostředky pro rychlé provedení kontroly. Dále musí vývozce zajistit inspektorem požadované dokumenty jako je např. dovozní povolení, doklady o původu, originál nebo kopii původního fytocertifikátu v případě reexportu, výsledky laboratorních zkoušek apod. Kontrola zahrnuje nejenom kontrolu vyvážené komodity, ale i použitých obalů a přepravních prostředků. Ověřuje se splnění požadavků dovážejícího státu.

Je kontrola zpoplatněna?

Vydání certifikátu je zpoplatněno v souladu s položkou 80 zákona o správních poplatcích, a to částkou 500 Kč. Poplatek může být hrazen kolkem v hodnotě 500 Kč, který se předá nejpozději při předání certifikátu, ale je možné využít i platbu převodem na účet, která je pro vývozce opět výhodnější.  Je však nutné počítat s jistým časovým zpožděním (částka musí být připsána na účet).

Od poplatku je osvobozeno RO vydané pro zásilku určenou k nepodnikatelským účelům tj. nejčastěji pro fyzické nepodnikající osoby, případně jiné neobchodní účely jako např. pro školy a výzkumné ústavy.

Má certifikát nějakou platnost?

Platnost jako taková není omezena, zásilka by však měla opustit vyvážející stát nejpozději do dvou týdnů.

Jak je to se zásilkami, které jsou mimo území České republiky?

Certifikát je možné vydat pouze po provedení kontroly, a to alespoň kontroly identity zásilky. Pokud není zásilka na území ČR, a není možné uskutečnit kontrolu, na takovou zásilku se certifikát nevystaví.

Je možné využít tento certifikát i k převozu rostlin v rámci EU?

Tento doklad je určen pouze pro třetí země (i Švýcarsko má v tomto ohledu podobný režim jako EU) a v rámci EU se v současné době nedá použít (je neplatný). Pokud je však potřebné garantovat splnění určitých fytosanitárních podmínek, je možné využít  předvývozní osvědčení (pre-export certificate). Ten vystaví na požádání ÚKZÚZ na základě podané žádosti a provedené kontroly obdobně jako v případě vystavení rostlinolékařského osvědčení. Vystavení tohoto dokladu je rovněž zpoplatněno.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.