Vývoz do třetích zemí

Informace o vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z ČR do třetích zemí.

Zásilky rostlin, rostlinných produktů a dalších komodit rostlinného původu vyvážené z ČR do třetích zemí (země mimo EU) musí splňovat požadavky dovážejícího státu. Základním principem je ochrana vlastního území před zavlékáním škodlivých organismů, které mohou způsobit významné ekonomické ztráty na produkci. S tím souvisí požadavek na kontrolu zdravotního stavu zásilky před jejím odesláním v zemi exportu a vystavení tzv. rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport. Osvědčení vystavují inspektoři ÚKZÚZ, jestliže na základě kontroly zásilky zjistí, že zásilka neobsahuje karanténní škodlivé organismy a jsou splněny další požadavky příslušné třetí země.

Kontrola zásilky se provádí na základě žádosti podané vývozcem nebo osobou, která jej zastupuje. Žádost se podává písemně nebo elektronicky nejméně 3 pracovní dny přede dnem naložení (vývozu) zásilky. V této souvislosti upozorňujeme vývozce, že zásilka by měla do dvou týdnů opustit území ČR, neboť rostlinolékařské osvědčení má omezenou platnost. Kontrola se provádí v místě nakládky nebo v jiném vhodném místě (místo produkce, popř. i přepravní prostředek aj.), kde je umožněn inspektorovi přístup k celé kontrolované zásilce. Kontrola a vystavení osvědčení je zpoplatněno 500 Kč kolkem v souladu se zákonem o správních poplatcích.

Některé země vyžadují na určité komodity tzv. dovozní povolení (Import permit). Toto povolení si zajišťuje vývozce sám, nejlépe prostřednictvím svého obchodního partnera. Pokud je toto povolení součástí dovozních požadavků, musí jej vývozce předložit inspektorovi ÚKZÚZ ještě před zahájením kontroly zásilky.

V některých případech může být součástí dovozních požadavků také provedení rostlinolékařské kontroly během vegetace, nebo provedení laboratorního rozboru odebraného vzorku, v takovém případě je nutné, aby vývozce včas informoval o zamýšleném vývozu pracoviště ÚKZÚZ, aby mohla být provedena potřebná šetření. Kontrola, odběr a rozbory vzorků jsou zpoplatněny v souladu s vyhláškou č. 221/2002 Sb., sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti ÚKZÚZ, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podmínky pro obchodování se Spojeným královstvím od 1. 1. 2021 ve vztahu k ÚKZÚZ

22. 12. 2020
Tisková zpráva — Odchodem Spojeného království (UK) z Evropské unie se UK stává třetí zemí. Od 1. 1. 2021, po ukončení ročního přechodného období, tak platí nové podmínky pro dovoz a vývoz z/do UK (mimo území Severního Irska).

Podmínky pro obchodování se Spojeným královstvím s ohledem na používaný dřevěný obalový materiál

20. 10. 2020
Tisková zpráva — V souvislosti s odchodem Velké Británie z EU bude od 1. 1. 2021 nutné, aby byl dřevěný obalový materiál použitý pro vývoz a dovoz zboží všeho druhu ošetřen a označen proti dřevokazným škůdcům a původcům chorob rostlin.

Aktuálně k rostlinolékařským šetřením v porostech před vývozem rostlin do třetích zemí

13. 5. 2020
ÚKZÚZ upozorňuje profesionální provozovatele, vývozce a další osoby, kteří hodlají vyvážet rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty do zemí mimo EU (s výjimkou Švýcarska), že je v mnohých případech zapotřebí, aby vyvážená komodita byla zkontrolována v průběhu vegetace, popř. výroby. Šetření před vývozem se letos nově provádí i v porostech druhů, které dříve podléhaly soustavné rostlinolékařské…
Stáhnout (doc, 24 kB)

Nové fytosanitární požadavky Spojeného Království na dovoz dřevin, dřeva a kůry

23. 4. 2020
Tisková zpráva — ÚKZÚZ informuje všechny vývozce a pěstitele dřevin o nových fytosanitárních podmínkách dovozu rostlin určitých rodů a druhů dřevin, dřeva a kůry do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále „Spojené království“). Nové podmínky dovozu platí od 21. dubna 2020 a důvodem jejich zavedení je ochrana před zavlečením některých nebezpečných karanténních škůdců a původců chorob dřevin.
Stáhnout (pdf, 224 kB)

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do zemí mimo EU a Švýcarska

1. 11. 2019
Stáhnout (pdf, 134 kB)

Nárůst vrácených zásilek se dřevěnými obaly ze zemí dovozu

13. 4. 2018
Tisková zpráva — V posledních 14 dnech jsme zaznamenali zvýšený nárůst vrácených zásilek se dřevěnými obalovými materiály ze zemí dovozu, zejména ze USA a Brazílie. Zásadním problémem je zjištění přítomnosti živých stadií škůdců ve dřevě obalů. Při tomto závažném zjištění je většinou kompletní zásilka vrácena do země původu na náklady vývozce.

Legislativa nově upravuje výrobu a ošetřování dřevěných obalů používaných v mezinárodním obchodě

30. 10. 2017
Tisková zpráva — Novela zákona o rostlinolékařské péči, která vstoupí v platnost dne 1. 12. 2017, upravuje platnost doby registrace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů (sušáren) a výrobců dřevěného obalového materiálu. Další úprava cílí na neregistrované subjekty a subjekty, které neplní zákonné povinnosti při ošetřování dřeva a výrobě dřevěných obalových materiálů. Právě na nesplnění…

Povolen vývoz jablek do Indie

11. 10. 2017
Tisková zpráva — Na základě dokončeného procesu Analýzy rizik škodlivých organismů (Pest Risk Analysis - PRA) informujeme pěstitele a vývozce jablek o možnosti vývozu této komodity z České Republiky do Indie. Dovoz podléhá zvláštním stanoveným podmínkám, kterým je potřeba věnovat zásadní pozornost, a které plně vstoupí v platnost po úspěšném dovozu prvních zásilek do Indie.
Prostřednictvím dřevěného obalového materiálu se šíří některé škodlivé organismy, které mohou způsobit významné ekonomické škody nebo škody na životním prostředí. Z tohoto důvodu byl zaveden standard ISPM č. 15, který zavádí pravidla pro dřevěné obaly používané v mezinárodním obchodu a postupně k němu přistoupila velká část států světa. Tento materiál vznikl na pomoc vývozcům zboží v/na dřevěných obalech pro předejití rizika pozastavení zásilky z důvodu nesplnění dovozních požadavků.
Publikováno: 13. 7. 2016
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.