Oprávnění k vydávání RL pasů

Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů

Pokud profesionální provozovatel  hodlá vykonávat činnost, jejímž předmětem je dovážení do Unie nebo přemísťování v rámci jejího území rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů (pro něž je na základě prováděcích aktů nařízení (EU) 2016/2031 přijatých podle čl. 72 odst. 1, čl. 73, čl. 74 odst. 1, čl. 79 odst. 1 a čl. 80 odst. 1  vyžadováno rostlinolékařské osvědčení (v případě dovozu) nebo rostlinolékařský pas (v případě přemísťování), musí požádat o udělení oprávnění k vydávání rostlinolékařských (RL) pasů. 

Vyplněnou žádost je možné podat:

osobně nebo poštou na adrese:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor osiv a sadby - registrace osob
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5

pomocí datové schránky ústavu: ugbaiq7

podání emailem na podatelna@ukzuz.cz - dokument musí být opatřen elektronickým podpisem

Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů vydá ÚKZÚZ profesionálnímu provozovateli registrovanému v „Jednotném registru osob“ na základě jeho žádosti, a to pro konkrétní čeledi, rody nebo druhy rostlin, rostlinné produkty a jiné předměty a jejich příslušné komodity, které profesionální provozovatel uvede v žádosti o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů, pokud uvedený provozovatel

  • prokáže nezbytný rozsah znalostí k provádění šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů, a znalostí osvědčených postupů, opatření a dalších kroků, jež jsou vyžadovány v zájmu prevence výskytu a šíření škodlivých organismů pro dotčené komodity,

  • má zavedeny systémy a postupy, které mu umožňují splnit povinnosti týkající se vysledovatelnosti.

    Provozovatelé oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů musí

- provádět zodpovědně šetření k vydávání rostlinolékařských pasů (pokud nejde o případ, kdy šetření provádí ÚKZÚZ), a to prostřednictvím osob proškolených k provádění tohoto šetření, a vést záznamy o výsledcích všech těchto šetření (včetně těch, která provádí ÚKZÚZ) po dobu nejméně tří let,

- před vydáním rostlinolékařského pasu stanovit a sledovat kritické body svého produkčního procesu a vést o tom záznamy po dobu nejméně tří let (záznamy mohou být jak analogové, např. ve školkařské knize, v sešitu, tak digitální – v PC),

- vydávat rostlinolékařské pasy v souladu s předpisy,

- plnit požadavky na vysledovatelnost

Plnění výše uvedených požadavků bude ÚKZÚZ kontrolovat při každoročních pravidelných úředních kontrolách.

Žádost o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů se podává na společném formuláři Jednotná registrace a evidence osob“ (žadatel zaškrtne odrážku Žádost u udělení oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů) a na něj navazující Příloze č. 3. Pokud žadatel nemá již z dřívějšího doby registraci pro účely rostlinolékařské péče, je nutné zaškrtnout také odrážku Žádost o registraci pro účely rostlinolékařské péče.

Po obdržení žádosti o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů vyzve ÚKZÚZ žadatele k absolvování distančního e-learningového testu (výzva žadateli dorazí buď do datové schránky nebo poštou).

Ve výzvě obdrží žadatel/é přihlašovací údaje k absolvování testu, heslo přichází jednotlivým žadatelům SMS zprávou na uvedené číslo na mobil.

Součásti distančního testu je výukový materiál, který obsahuje znalosti, které musí mít každý profesionální provozovatel oprávněný k vydávání rostlinolékařských pasů. Pro úspěšné absolvování kurzu je nezbytné projít materiál obsahující obecnou část. Žadatel musí složit test do 30 dnů ode dne získaní přístupu. Lhůta 30 dnů bude počítána od data doručení výzvy, a tedy získání přístupových údajů. Výsledek testu se zobrazí účastníkovi po jeho absolvování. Test je možné v uvedeném období skládat opakovaně.

Po úspěšném zakončení testu a ověření zavedení systémů a postupů, které umožňují splnit povinnosti týkající se vysledovatelnosti (do odvolání je toto ověření nahrazeno čestných prohlášením) bude žadateli vydán doklad o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů.

Postup pro registraci dle Nařízení (EU) 2016/2031 (pdf, 95 kB)

Přílohy

Postup pro registraci dle Nařízení (EU) 2016/2031

Postup pro registraci dle Nařízení (EU) 2016/2031
Stáhnout (pdf, 95 kB)

Informační text pro RL pasy

Stáhnout (pdf, 202 kB)

Související formuláře

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.