Rostlinolékařská diagnostika

Laboratorní rostlinolékařská diagnostika 

Akreditované laboratoře Odboru diagnostiky škodlivých organismů rostlin vykonávají působnost Národní referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů rostlin na úseku rostlinolékařské péče dle § 5 odst. 3 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů a dle pověření MZe v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách.  

Zajišťují komplexní laboratorní rostlinolékařskou diagnostiku, detekci a identifikaci škodlivých organismů rostlin, určují původce chorob a poškození rostlin s využitím tradičních i moderních diagnostických metod. Laboratorní diagnostika je specializovaná dle skupin škodlivých organismů rostlin a zahrnuje obory bakteriologie, entomologie, mykologie, nematologie a virologie, zároveň k detekci a identifikaci škodlivých organismů využívá moderních molekulárně-biologických metod. 

V rámci laboratorní diagnostiky se rovněž zpracovávají a vyhodnocují denní úlovky mšic ze sítě nasávacích pastí. Výsledky jsou pravidelně publikovány v Aphid Bulletinu a jsou také průběžně předávány veřejnosti prostřednictvím internetu a sociálních sítí. 

Součástí práce diagnostických laboratoří je i rozvoj, zavádění, optimalizace, validace a standardizace diagnostických metod, udržování a rozšiřování sbírek srovnávacího materiálu a rozšiřování a vedení databáze obrazového materiálu poškození a chorob rostlin a škodlivých organismů. 

Laboratoře jsou odborně řízeny a kontrolovány Evropskými referenčními laboratořemi určenými pro diagnostiku jednotlivých skupin škodlivých organismů.  

Vykonávají a plní i funkci úředního zdroje informací o škodlivých organismech rostlin, jejich diagnostice a podílejí se i na analýzách rizik škodlivých organismů rostlin.      

Spolupracují s diagnostickými laboratořemi, vědecko-výzkumnými pracovišti na národní a mezinárodní úrovni a podílejí se na řešení výzkumných úkolů souvisejících s diagnostikou škodlivých organismů rostlin. 

Jsou zapojeny do různých mezinárodních programů a projektů (EUPHRESCO) a jsou aktivními členy mezinárodních odborných organizací a jejich pracovních skupin (EPPO)  

EPPO  https://www.eppo.int/ 

EUPRHRESCO  https://www.euphresco.net/ 

 

Organizační struktura 

Organizačně je Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin členěn na pracoviště: 

  • Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc 

  • Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Havlíčkův Brod 

  • Laboratoř diagnostiky škodlivých organismů rostlin Praha 

  • Laboratoř diagnostiky škodlivých organismů rostlin Opava 

 

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY: 

Referenční laboratoře Evropského společenství (EURL) pro problematiku diagnostiky škodlivých organismů rostlin se zaměřením na: 

Hmyz a roztoče   https://eurl-insects-mites.anses.fr/ 

Rostlinná parazitická háďátka  https://eurl-nematodes.anses.fr/ 

Houby a oomycéty  https://eurl-fungi-oomycetes.anses.fr/Bakterie, viry, viroidy a fytoplasmy  https://eurlplanthealth.nl/ 

 

Testování rezistencí 

Diagnostické laboratoře mimo vlastní diagnostiku současně provádějí i testování rezistence odrůd vybraných zemědělsky významných druhů vůči škodlivým organismům rostlin. Dále se podílejí na testování rezistence vybraných druhů hmyzu vůči v praxi používaným přípravkům na ochranu rostlin. 

Významnou činností je odborné a organizační zajištění úředních zkoušek rezistence povolených odrůd a novošlechtění bramboru proti původci rakoviny bramboru a háďátku bramborovému a nažloutlému a ověřování a identifikace patotypů těchto škodlivých organismů.  

V rámci monitoringu rezistence vybraných druhů škodlivých organismů ke komerčně používaným přípravkům na ochranu rostlin na území České republiky je řešeno testování rezistence blýskáčka řepkového a vybraných druhů krytonosců. 

Určené úřední laboratoře

Národní referenční laboratoř koordinuje činnost jí určených úředních laboratoří.

ÚKZÚZ, jako příslušný orgán státní správy ve věci určení úřední laboratoře k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech v souladu s ustanovením čl. 37 nařízení (EU) 2017/625, § 72 odst. 6 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 5 odst. 4 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“), určuje právnické osoby jako úřední laboratoře pro diagnostiku karanténních škodlivých organismů rostlin uvedených v přílohách prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 na poli zdraví rostlin.

Žádost o určení úřední laboratoře lze podat pouze na základě zveřejněné výzvy ÚKZÚZ ve věstníku a na webových stránkách ÚKZÚZ.

Podmínky pro určení úředních laboratoří a odchylky od podmínky povinné akreditace pro některé úřední laboratoře se odvíjí od činnosti – úřední kontrola či jiná úřední činnost, na základě které, jsou úřední vzorky, které jsou předmětem testování, odebírány. Odchylky od podmínek povinné akreditace pro některé úřední laboratoře jsou v čl. 40–42 nařízení (EU) 2017/625.

Plnění podmínek stanovených nařízením (EU) 2017/625 a zákonem č. 147/2002 Sb., je pravidelně u určených úředních laboratoří ověřováno v tříletých periodách, které se počítají od data vydání rozhodnutí.

 

Akreditace

Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin, Národní referenční laboratoř, ÚKZÚZ, je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Předmětem akreditace je chemická, mikrobiologická, sérologická, molekulárně-biologická, mikroskopická a morfologická detekce a identifikace patogenních organismů ve vzorcích biologického materiálu, substrátů, půd, kalů, závlahových a odpadních vod vymezená přílohou aktuálního osvědčení o akreditaci, která jmenovitě uvádí seznam všech akreditovaných metod.

PŘÍLOHY:

Osvědčení o akreditaci 

Příloha k OA … 1512 – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (cai.cz)

Dotazník spokojenosti zákazníka

 

FLEXIBILNÍ ROZSAH AKREDITACE

Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin, Národní referenční laboratoř, ÚKZÚZ využívá v rámci akreditace flexibilní rozsah, který umožňuje rychlé zavádění výsledků vývojové činnosti laboratoří ODŠOR do rozsahu akreditace, pružně reagovat a aktuálně zařazovat modifikace akreditovaných zkoušek, v reakci na požadavky zákazníků a legislativní změny, u kterých je flexibilní rozsah akreditace posouzen a schválen ČIA. Protokol o konečném výsledku rozboru vzorku s odkazem na akreditaci je vydán až po zavedení a schválení modifikované metody na základě získání validních výsledků odpovídajících požadovaným parametrům zkoušky.

PŘÍLOHY:

Formulář ČIA Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Upozornění na uplatnění flexibilního rozsahu akreditace


Diagnostická činnost

Akreditace

Testování rezistencí


Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc (273020)
Šlechtitelů 773/23, Holice, 77900 Olomouc
diagnostika(at)ukzuz.cz
Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Havlíčkův Brod (273010)
Konečná 1930, 58001 Havlíčkův Brod
diagnostika(at)ukzuz.cz
Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc (273000)
Šlechtitelů 773/23, Holice, 77900 Olomouc
diagnostika(at)ukzuz.cz

 

JMÉNO 

FUNKCE 

E-MAIL 

TELEFON 

Ing. Dan Spáčil 

ředitel odboru 

dan.spacil@ukzuz.cz 

585 570 112 

Jana Dovčiaková 

asistentka 

jana.dovciakova@ukzuz.cz 

585 570 111 

Ing. Václav Čermák, Ph.D. 

vedoucí OdDŠOR Olomouc 

v.cermak@ukzuz.cz 

585 570 171 

Ing. Roman Zavadil  

vedoucí OdDŠOR Havlíčkův Brod   

roman.zavadil@ukzuz.cz 

569 434 398 

Ing. Vladimír Gaar 

vedoucí LDŠOR Praha 

vladimir.gaar@ukzuz.cz 

235 010 310 

Ing. Svatopluk Rychlý 

vedoucí LDŠOR Opava 

svatopluk.rychly@ukzuz.cz 

553 631 226 

 


Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.