Technické normy - vodní hospodářství, kvalita půdy, odpadové hospodářství

31. 1. 2018

Seznam technických norem a odvětvové technické normy vodního hospodářství.

Struktura technických norem vodního hospodářství zařazených do třídy 75 vychází ze základní normy vodního hospodářství ČSN 75 0000 (viz příloha Seznamu TN). Seznam technických norem obsahuje také související normy pro armatury a potrubí, zařazené do třídy 13, a normy pro plastové potrubní systémy, zařazené do třídy 64. Aktualizovaný seznam obsahuje i zahájené normalizační úkoly.

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) zpracované v rámci sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství jsou zařazovány podle stejné struktury. TNV je závazná, pokud je uvedena přímo v textu příslušného ustanovení právního předpisu.

Seznam obsahuje i oborové normy (ON), které byly sice zákonem
č. 142/1991 Sb. zrušeny, ale nevylučuje se jejich použití do doby jejich transformace na české, resp. odvětvové normy.

Tisk a distribuci TNV zabezpečuje Sweco Hydroprojekt a.s., Centrum technické normalizace, Táborská 31, 140 16 Praha 4, tel: 261 102 440
(E. Salačová, D. Pýchová), e-mail: eva.salacova@sweco.cz nebo dana.pychova@sweco.cz.

Sweco Hydroprojekt a.s. je smlouvou na řešení normalizačních úkolů
s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uznán
k výkonu funkce Centra technické normalizace v oblasti vodního hospodářství, vede archiv výtisků TNV a požadované normy může zasílat na základě objednávky.

Na těchto stránkách jsou dále volně přístupné ke stažení některé technické normy TNV zpracované nebo aktualizované v posledních letech, které jsou
k dispozici v elektronické podobě.

V roce 2016 byly v oboru hydromeliorací revidovány TNV 75 4934 Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic a ČSN 75 0434 Meliorace – Potřeba vody pro doplňkovou závlahu.

V roce 2017 byly v oboru hydromeliorací revidovány TNV 75 4307 Závlahová zařízení podrobná pro postřik a TNV 75 4310 Závlahová zařízení pro mikrozávlahy.

TNV 75 4307 Závlahová zařízení podrobná pro postřik je určena pro řešení závlahového detailu pro závlahy postřikem. Uvádí informace týkající se postřikovačů, intenzity postřiku, závlahy na svazích, řešení mobilních, polostabilních a stabilních způsobů rozvodu vody po zavlažované ploše. Podrobněji je zpracována problematika zavlažovačů - závlahových strojů, zejména pivotových, lineárních a pásových. Jsou uvedeny způsoby řešení závlahy postřikem ovocných sadů a vinic, stručně jsou popsány závlahy skleníků a fóliovníků. Norma řeší i závlahy postřikem zeleně v urbanizovaném prostředí, zejména zatravněných ploch, parků a travnatých hřišť. Dále uvádí zásady řešení protimrazové a klimatizační závlahy a možnosti využití postřiku pro netradiční způsoby, např. ochrana proti větrné erozi, ochrana před šířením požárů apod. Touto normou se nahrazuje TNV 75 4307  z července 1998.

TNV 75 4310 Závlahová zařízení pro mikrozávlahy je určena pro navrhování mikrozávlah běžných zemědělských plodin a speciálních zemědělských kultur. Uvádí možnosti využití mikrozávlah a druhy mikrozávlah - kapková, bodová
a mikropostřik. Podrobně jsou zpracovány požadavky na jakost vody, její úpravu, způsob odběru, čerpání, přívod a rozvod vody, zahrnuta je problematika navlažení půdního prostředí, návrh sponů kapkovačů, výtokových zařízení a mikropostřikovačů. Norma obsahuje také řešení nezemědělského využití mikrozávlah, např. závlahu zeleně v urbanizovaném prostředí. Touto normou se nahrazuje TNV 75 4310  z července 1998.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.