Národní plány povodí

Národní plány povodí ve druhém plánovacím období nahradily koncepční dokument Plán hlavních povodí České republiky využívaný v prvním plánovacím období. Národní plány povodí pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady. Schvaluje je vláda.

Národní plány povodí stanovují cíle:

  • pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů,
  • ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha,
  • pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb a
  • pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.

 

Národní plány povodí dále obsahují souhrny programů opatření k dosažení uvedených cílů a stanovují strategii jejich financování. Základní obsah národního plánu povodí stanovuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů.

 

Národní plány povodí doplňuje deset plánů dílčích povodí:

  • Národní plán povodí Labe je doplněn 5 plány dílčích povodí, a to pro dílčí povodí Horního a středního Labe, dílčí povodí Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe.
  • Národní plán povodí Dunaje je doplněn 3 plány dílčích povodí, a to pro dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu, dílčí povodí Dyje a dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje.
  • Národní plán povodí Odry je doplněn 2 plány dílčích povodí, a to pro dílčí povodí Horní Odry, dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry.

 

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, byly návrhy národních plánů povodí zpřístupněny od 22. prosince 2014 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2015) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Vyhodnocení podaných připomínek bylo ve formě zprávy zveřejněno stejným způsobem, jako návrhy národních plánů povodí do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek (tj. do 20. srpna 2015).

 

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, byly národní plány povodí posouzeny z hlediska vlivu koncepce na životní prostředí. V průběhu procesu SEA byly příslušné dokumenty povinně zveřejňovány v rámci informačního systému, a to samostatně pro Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry. Dne 10. prosince 2015 byla podle § 10g uvedeného zákona vydána souhlasná stanoviska k Národnímu plánu povodí Labe ( Stanovisko SEA k NPP Labe (13 MB)), Národnímu plánu povodí Dunaje  ( Stanovisko SEA k NPP Dunaje (9 MB))a Národnímu plánu povodí Odry ( Stanovisko SEA k NPP Odry (6 MB)).

Národní plány povodí byly 21. prosince 2015 schváleny vládou České republiky usnesením č. 1083. Ministerstvo zemědělství následně v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydalo 12. ledna 2016 národní plány povodí opatřeními obecné povahy, která nabyla účinnosti 28. ledna 2016.

Přílohy

Stanovisko SEA k NPP Dunaje
Stáhnout (9 MB)
Stanovisko SEA k NPP Labe
Stáhnout (13 MB)
Stanovisko SEA k NPP Odry
Stáhnout (6 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.