1. plánovací období

Pořízení plánů pro zvládání povodňových rizik završilo proces implementace směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, jehož součástí bylo rovněž vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem (2966 km vodních toků), pro něž byly zpracovány mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik.

Plány pro zvládání povodňových rizik pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady. Schvaluje je vláda.

V oblastech s významným povodňovým rizikem byla navržena opatření dvou základních typů, a to opatření obecná a konkrétní. Obecná opatření jsou aplikována ve všech obcích těchto oblastí (celkem 877 obcí) a slouží především k prevenci rizik a zlepšení připravenosti zvládání povodní. Patří mezi ně například vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů územních celků, využití výstupů povodňového mapování v územním plánování, zřízení a modernizace srážkoměrných a vodoměrných stanic, lokální výstražné systémy apod.). Konkrétní opatření, kterých bylo navrženo celkem Výsledná konkrétní opatření, kterých je celkem 135, zahrnují zpravidla výstavbu ochranných hrází včetně mobilních prvků, suchých nádrží a přírodě blízká protipovodňová opatření.

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, byly návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik zpřístupněny od 22. prosince 2014 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2015) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu zemědělství a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Vyhodnocení podaných připomínek bylo ve formě zprávy zveřejněno stejným způsobem, jako návrhy národních plánů povodí do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek (tj. do 20. srpna 2015).

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, byly plány pro zvládání povodňových rizik posouzeny z hlediska vlivu koncepce na životní prostředí. V průběhu procesu SEA byly příslušné dokumenty povinně zveřejňovány v rámci informačního systému, a to samostatně pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí LabePlán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Dne 4. prosince 2015 byla podle § 10g uvedeného zákona vydána souhlasná stanoviska k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí LabePlánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Plány pro zvládání povodňových rizik byly 21. prosince 2015 schváleny vládou České republiky usnesením č. 1082. Ministerstvo životního prostředí následně v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydalo 22. prosince 2015 plány pro zvládání povodňových rizik opatřeními obecné povahy (LabeDunajOdra). Plány pro zvládání povodňových rizik jsou k dispozici na informačním systému POVIS.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.