Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy ochrany vod jako složky životního prostředí, snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. V rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.

Proces plánování v oblasti vod je dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen Rámcová směrnice o vodách) rozdělen do 3 šestiletých etap:

I. plánovací období probíhalo v letech 2009–2015, a v jeho rámci došlo ke zpracování a přijetí plánů povodí v následujících úrovních:

  • Plány oblastí povodí byly koncepční dokumenty, jež shrnuly informace o současném stavu vodních útvarů v oblastech povodí a stanovily konkrétní cíle zaměřené na dosažení dobrého stavu vodního prostředí, prevenci zhoršování stavu vodního prostředí, podporu udržitelného využívání vod, snížení vlivů extrémních průtokových stavů (povodní a sucha) a navrhly opatření k jejich zajištění do roku 2015. Osm plánů oblastí povodí bylo do konce roku 2009 schváleno zastupitelstvy jednotlivých krajů. Plány oblastí povodí představovaly požadovanou základní úroveň zpracování plánů povodí podle Rámcové směrnice o vodách. Byly z nich sestaveny souhrnné Plány národních částí mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje, a ty byly vkladem České republiky do Plánů mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.

II. plánovací období probíhá v letech 2015–2021, a v rámci jeho přípravy došlo k první aktualizaci plánů povodí. V reakci na připomínky Evropské komise (tzv. infringement) k implementaci Rámcové směrnice o vodách byla pro druhé plánovací období úpravou legislativy (novela vodního zákona č. 150/2010 Sb.) stanovena nová struktura zpracování plánů povodí. Aktualizace plánů povodí do roku 2015 probíhala ve třech úrovních:

Národní plány povodí pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady. Schvaluje je vláda. Plány dílčích povodí pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. Podle své územní působnosti je schvalují kraje. Souběžně byly v koordinaci zpracovány a schváleny plány pro zvládání povodňových rizik, které implementují požadavky směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále jen Povodňová směrnice). Plány pro zvládání povodňových rizik pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady. Schvaluje je vláda.

III. plánovací období probíhá v letech 2021–2027. V rámci přípravy na toto plánovací období byla provedena druhá aktualizace plánů povodí a první aktualizace plánů pro zvládání povodňových rizik.

Aktualizace plánů povodí probíhala ve třech úrovních:

Národní plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik byly 19. 1. 2022 schváleny vládou České republiky usnesením č. 31, respektive usnesením č. 30.

IV. plánovací období bude probíhat v letech 2027–2033. V rámci přípravy na toto plánovací období bude provedena třetí aktualizace plánů povodí a druhá aktualizace plánů pro zvládání povodňových rizik.

Přílohy

Usnesení vlády č. 562 ze dne 23. května 2007
Stáhnout (pdf, 126 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.