Státní správa ve vodním hospodářství

Veřejná správa je službou veřejnosti. Úkolem státní správy ve vodního hospodářství je tento zákonný požadavek za všech okolností naplňovat. Základními zákonnými normami na úseku vodního hospodářství jsou s účinností od 1. ledna 2001 vodní zákon (č. 254/2001 Sb.) a zákon o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.).

Státní správa ve vodním hospodářství je organizována jako třístupňová. Výkon této správy je zákonem svěřen vodoprávním úřadům na úrovni obecní (obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností), krajské (krajské úřady) a ústřední (ministerstva). Na území vojenských újezdů je pak tato činnost zajišťována újezdními úřady. Státní správa ve vodním hospodářství zahrnuje především postupy vodoprávních úřadů, jejichž cílem je vydávání rozhodnutí, jimiž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jimiž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, a dále postupy směřující k nucenému výkonu povinností vyplývajících se správních aktů, případně jiných forem správní činnosti. Vodoprávní úřady při své činnosti zohledňují především požadavky na ochranu povrchové a podzemní vody, podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, bezpečnost vodních děl, ochranu vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů či zabezpečení kvalitního rozvoje, výstavby a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě.

Personální složení výkladových komisí

30. 6. 2017
Výkladová komise pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích.
3. 2. 2014
Ministerstva vydala společné metodické doporučení pro stavební a vodoprávní úřady k postupu při projektování a povolování tepelných čerpadel využívajících energetický potenciál podzemních vod a horninového prostředí z vrtů.
Stáhnout (pdf, 2 MB)
7. 10. 2013
Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj vydala společné stanovisko ve věci správních poplatků za vydání rozhodnutí o umístění stavby a za vydání stavebního povolení ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.
Stáhnout (pdf, 513 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.