přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dovoz ze třetích zemí

Jedním z rizik světového obchodu je i rozšiřování nových druhů, které v místě zavlečení mohou způsobit značné ekologické nebo ekonomické škody. Takových příkladů známe z minulosti desítky a setkáváme se s mnoha případy i na území České republiky.  Významnou činností Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále “ÚKZÚZ”) je ochrana území před zavlékáním a rozšiřováním regulovaných škodlivých organismů, ale samozřejmě také orga­nismů, které nejsou zařazeny do regulací EU. Na úseku dovozu rostlinných komodit tuto činnost zajišťuje Odbor dovozu a vývozu, který se zaměřuje na veškeré činnosti spojené s dovozem rostlin, rostlinných produktů a zboží rostlinného původu a rovněž na činnosti spojené s dovozem a kontrolou dřevěného obalového materiálu, který je rizikový s ohledem na zavlékání škodlivých organismů.

Na úrovni EU je ochrana proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů stanovena ve směrnici Rady 2000/29/ES a další legislativě EU (rozhodnutí, směrnice apod.).

Dovoz rostlin do ČR ze třetích zemí se řídí fytosanitární legislativou, která je shodná ve všech členských státech EU. Na národní úrovni jsou předpisy zapracovány do zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutích ÚKZÚZ a další legislativě.

Systém fytosanitárních opatření při dovozu zahrnuje:

-          zákazy dovozů některých škodlivých organismů nebo komodit napadených určitými škodlivými organismy,

-          zákazy dovozů některých rizikových komodit z některých států nebo oblastí,

-          rostlinolékařskou kontrolu v zemi původu komodity a vystavení rostlinolékařského osvědčení (Phytosanitary certificate),

-          potvrzení zvláštních požadavků, které musí dovážené komodity splňovat,

-          rostlinolékařskou kontrolu v prvním vstupním místě EU.

Každá zásilka, která podléhá rostlinolékařské kontrole, musí být opatřena mezinárodně uznávaným dokladem, kterým je tzv. rostlinolékařské osvědčení (Phytosanitary certificate). Rostlinolékařské osvědčení vystavuje příslušný orgán rostlinolékařské péče daného státu, ze kterého se rostliny vyváží. Rostlinolékařské osvědčení garantuje splnění dovozních požadavků podle druhu komodity, škodlivých organismů a zvláštních požadavků, jsou-li požadovány.

Povinné dovozní rostlinolékařské kontrole podléhají zásilky vyjmenovaných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, včetně dřeva a namátkově i dřevěných obalů tzv. dřevěný obalový materiál.

Výjimku tvoří rostliny, které patří mezi tzv. malé množství rostlin nebo rostlinných produktů:

-          max. 2 kg ovoce a zeleniny kromě brambor

-          max. jedna kytice tvořená řezanými květinami a větvemi

-          nejvýše 5 sáčků osiva v originálním balení

Každý dovozce je povinen předložit ke kontrole zásilku, která této kontrole podléhá. V opačném případě se vystavuje uložení sankce.

Dovozní rostlinolékařská kontrola se provádí ve vstupních místech EU, jak v ČR, tak v ostatních členských státech. V České republice jsou těmito místy pouze letiště v Praze-Ruzyni, v Brně-Tuřanech, v Ostravě-Mošnově a pro poštovní zásilky vyclívací pošta Praha 120. Na území ČR mohou být prováděny dovozní kontroly pouze přes vstupní místa. V některých případech lze dokončit dovozní rostlinolékařskou kontrolu až v místě určení zásilky. Místo určení však musí být předem schváleno (Odborem dovozu a vývozu) jako místo vhodné k provádění dovozní rostlinolékařské kontroly. Nezbytný je i souhlas vstupního místa s odesláním zásilky k dokončení kontroly do místa určení. Podrobnější informace k této záležitosti získáte na Odboru dovozu a vývozu.

Dovozní kontrolu může provádět pouze rostlinolékařský inspektor ÚKZÚZ, a je zpoplatněna dle platného sazebníku (vyhláška č. 221/2002 Sb.). Pokud zásilka nesplňuje všechny fytokaranténní a dovozní požadavky ČR je zpravidla zlikvidována, a to bez nároku na náhradu.


18.10.2021

Stanovení termínu pro oznamování a předkládání zásilek k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly - mezinárodní letiště Václava Havla Praha PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 224 KB)

V návaznosti na Nařízení č. 4/2021 ředitele Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin stanovuji termín pro oznámení a fyzické předložení zásilek k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly na stanovišti hraniční kontroly na mezinárodním letišti Václava Havla, Laglerové 6, 160 08 Praha 6 – Ruzyně, takto: dovozní rostlinolékařská kontrola zásilky bude provedena v den předložení této zásilky pouze tehdy, bude-li tato zásilka oznámena a fyzicky předložena k provedení této kontroly nejpozději do 18.30 hodin daného dne. Zásilky předložené k provedení kontroly později budou odbaveny v následujícím pracovním dni, a to v PO – PA v provozní době od 8.00-20.00 hodin, v SO a NE na základě dohody mezi žadatelem a pracovníkem stanoviště hraniční kontroly na mezinárodním letišti Václava Havla.


8.6.2021

ÚKZÚZ upřesňuje postup pro přihlášení zásilek a systém odbavování zásilek spadajících pod nařízení EU 2021/127

Evropská unie přistoupila od 1. 3. 2021 ke změně opatření při dovozu některých komodit z Běloruska, Číny a Indie. Opatření mají za cíl omezovat zavlékání škodlivých organismů prostřednictvím dřevěného obalového materiálu (dále DOM). Součástí nových povinností je oznámit zásilku prostřednictvím systému TRACES NT a zejména zajistit inspektorům přístup k zásilce k prohlídce před změnou celního režimu. S hledem na stále se opakující problémy s prováděním kontrol, ÚKZÚZ zveřejňuje proces rostlinolékařských kontrol těchto zásilek.


13.11.2019

TRACES NT - postup zadávání PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 10 MB)


8.11.2019

Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 279 KB)


12.2.2018

Upozornění na změny v dovozní rostlinolékařské kontrole

V souvislosti s novelou vyhlášky č.215/2008 Sb., týkající se opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, byl rozšířen seznam komodit, které povinně podléhají dovozní rostlinolékařské kontrole. Došlo k úpravě celních kódů u dřeva a nový předpis mění i požadavky na splnění některých zvláštních podmínek u komodit, které musí být garantovány prostřednictvím rostlinolékařského osvědčení.6.2.2017

Seznam vstupních míst pro provádění dovozní rostlinolékařské kontroly v České republice 2017 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 63 KB)


6.2.2017

Rostlinolékařské podmínky České republiky pro dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných souvisejících předmětů ze třetích zemí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Aktualizováno - květen 2019.


15.6.2012

Dovozní rostlinolékařská kontrola poštovních zásilek – Celní pošta Praha PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 139 KB)


28.2.2008

Požadavky EU na dodatková prohlášení v rostlinolékařských osvědčeních PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 325 KB)