přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dovoz ze třetích zemí

Jedním z rizik světového obchodu je i rozšiřování nových druhů, které v místě zavlečení mohou způsobit značné ekologické nebo ekonomické škody. Takových příkladů známe z minulosti desítky a setkáváme se s mnoha případy i na území České republiky.  Významnou činností Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále “ÚKZÚZ”) je ochrana území před zavlékáním a rozšiřováním regulovaných škodlivých organismů, ale samozřejmě také orga­nismů, které nejsou zařazeny do regulací EU. Na úseku dovozu rostlinných komodit tuto činnost zajišťuje Odbor dovozu a vývozu, který se zaměřuje na veškeré činnosti spojené s dovozem rostlin, rostlinných produktů a zboží rostlinného původu a rovněž na činnosti spojené s dovozem a kontrolou dřevěného obalového materiálu, který je rizikový s ohledem na zavlékání škodlivých organismů.

Na úrovni EU je ochrana proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů stanovena ve směrnici Rady 2000/29/ES a další legislativě EU (rozhodnutí, směrnice apod.).

Dovoz rostlin do ČR ze třetích zemí se řídí fytosanitární legislativou, která je shodná ve všech členských státech EU. Na národní úrovni jsou předpisy zapracovány do zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutích ÚKZÚZ a další legislativě.

Systém fytosanitárních opatření při dovozu zahrnuje:

-          zákazy dovozů některých škodlivých organismů nebo komodit napadených určitými škodlivými organismy,

-          zákazy dovozů některých rizikových komodit z některých států nebo oblastí,

-          rostlinolékařskou kontrolu v zemi původu komodity a vystavení rostlinolékařského osvědčení (Phytosanitary certificate),

-          potvrzení zvláštních požadavků, které musí dovážené komodity splňovat,

-          rostlinolékařskou kontrolu v prvním vstupním místě EU.

Každá zásilka, která podléhá rostlinolékařské kontrole, musí být opatřena mezinárodně uznávaným dokladem, kterým je tzv. rostlinolékařské osvědčení (Phytosanitary certificate). Rostlinolékařské osvědčení vystavuje příslušný orgán rostlinolékařské péče daného státu, ze kterého se rostliny vyváží. Rostlinolékařské osvědčení garantuje splnění dovozních požadavků podle druhu komodity, škodlivých organismů a zvláštních požadavků, jsou-li požadovány.

Povinné dovozní rostlinolékařské kontrole podléhají zásilky vyjmenovaných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, včetně dřeva a namátkově i dřevěných obalů tzv. dřevěný obalový materiál.

Výjimku tvoří rostliny, které patří mezi tzv. malé množství rostlin nebo rostlinných produktů:

-          max. 2 kg ovoce a zeleniny kromě brambor

-          max. jedna kytice tvořená řezanými květinami a větvemi

-          nejvýše 5 sáčků osiva v originálním balení

Každý dovozce je povinen předložit ke kontrole zásilku, která této kontrole podléhá. V opačném případě se vystavuje uložení sankce.

Dovozní rostlinolékařská kontrola se provádí ve vstupních místech EU, jak v ČR, tak v ostatních členských státech. V České republice jsou těmito místy pouze letiště v Praze-Ruzyni, v Brně-Tuřanech, v Ostravě-Mošnově a pro poštovní zásilky vyclívací pošta Praha 120. Na území ČR mohou být prováděny dovozní kontroly pouze přes vstupní místa. V některých případech lze dokončit dovozní rostlinolékařskou kontrolu až v místě určení zásilky. Místo určení však musí být předem schváleno (Odborem dovozu a vývozu) jako místo vhodné k provádění dovozní rostlinolékařské kontroly. Nezbytný je i souhlas vstupního místa s odesláním zásilky k dokončení kontroly do místa určení. Podrobnější informace k této záležitosti získáte na Odboru dovozu a vývozu.

Dovozní kontrolu může provádět pouze rostlinolékařský inspektor ÚKZÚZ, a je zpoplatněna dle platného sazebníku (vyhláška č. 221/2002 Sb.). Pokud zásilka nesplňuje všechny fytokaranténní a dovozní požadavky ČR je zpravidla zlikvidována, a to bez nároku na náhradu.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
4.8.2022

Odklad úplných rostlinolékařských kontrol při dovozu do Spojeného království

Tisková zpráva – Spojené Království Velké Británie a Severního Irska odložilo zavedení úplných kontrol v sektoru zdraví rostlin při dovozu do Velké Británie do konce roku 2023. Nadále tak budou platit současné podmínky pro dovoz rostlin a rostlinných produktů.


18.5.2022

Úprava testování zásilek osiv rostlin při dovozu ze třetích zemí

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření vzorkování a testování osiv rostlin původem ze třetích zemí na přítomnost škodlivých organismů. Cílem je zvýšit pravděpodobnost záchytu patogenů a škůdců, kteří by při absenci testování nemuseli být včas v dováženém osivu odhaleni, a mohli tak způsobit snížení výnosu a kvality sklizně z porostů založených z infikovaného osiva.


1.2.2022

Nové požadavky na dovoz ovoce a zeleniny ze třetích zemí

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje dovozce na zásadní změnu v dovozních fytosanitárních podmínkách pro některé druhy ovoce a zeleniny. Změny mají za cíl předcházet zavlékání, usídlení a šíření škodlivých organismů rostlin na území Unie.


31.1.2022

Nové požadavky na dovoz ovoce a zeleniny od 11. dubna 2022

Od 11. dubna 2022 se mění dovozní podmínky pro některé druhy ovoce a zeleniny. Na některé druhy se budou vztahovat dodatečné nebo změněné požadavky. Tyto změny se dotknou rodu Annona, Carica papaya, Psidium gujava, rodů Capsicum, Solanum a Momordica. Změny souvisí s novými karanténními organismy a s přísnějšími požadavky na řadu stávajících karanténních organismů.


27.1.2022

Změna ve fytosanitární kontrole při dovozu zásilek z Běloruska, Číny a Indie

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o změně při provádění rostlinolékařské kontroly dřevěného obalového materiálu při dovozu zásilek z Běloruska, Číny a Indie. Tato kontrola musí nyní předcházet zahájení řízení o změně celního režimu.


26.1.2022

Provádění kontrol dřevěného obalového materiálu při dovozu podle nařízení EU 2021/127

ÚKZÚZ s ohledem na propojení celních informačních systémů s TRACES NT upřesňuje postup pro přihlášení zásilek a způsob odbavování zásilek spadajících pod nařízení EU 2021/127. Od 1. března 2021 Evropská unie přistoupila k mimořádným opatřením při dovozu některých zásilek z Běloruska, Číny a Indie. Opatření mají za cíl omezovat zavlékání škodlivých organismů vázaných na dřevěný obalový materiál. Součástí nových povinností je dovozní fytosanitární prohlídka zásilky se záznamem v systému TRACES NT před změnou celního režimu. Od 1.1.2022 Celní správa propojila celní informační systém se systémem TRACES NT, proto nyní dochází k ujednocení systému odbavování.


18.10.2021

Stanovení termínu pro oznamování a předkládání zásilek k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly - mezinárodní letiště Václava Havla Praha PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 224 KB)

V návaznosti na Nařízení č. 4/2021 ředitele Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin stanovuji termín pro oznámení a fyzické předložení zásilek k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly na stanovišti hraniční kontroly na mezinárodním letišti Václava Havla, Laglerové 6, 160 08 Praha 6 – Ruzyně, takto: dovozní rostlinolékařská kontrola zásilky bude provedena v den předložení této zásilky pouze tehdy, bude-li tato zásilka oznámena a fyzicky předložena k provedení této kontroly nejpozději do 18.30 hodin daného dne. Zásilky předložené k provedení kontroly později budou odbaveny v následujícím pracovním dni, a to v PO – PA v provozní době od 8.00-20.00 hodin, v SO a NE na základě dohody mezi žadatelem a pracovníkem stanoviště hraniční kontroly na mezinárodním letišti Václava Havla.


8.6.2021

ÚKZÚZ upřesňuje postup pro přihlášení zásilek a systém odbavování zásilek spadajících pod nařízení EU 2021/127

Evropská unie přistoupila od 1. 3. 2021 ke změně opatření při dovozu některých komodit z Běloruska, Číny a Indie. Opatření mají za cíl omezovat zavlékání škodlivých organismů prostřednictvím dřevěného obalového materiálu (dále DOM). Součástí nových povinností je oznámit zásilku prostřednictvím systému TRACES NT a zejména zajistit inspektorům přístup k zásilce k prohlídce před změnou celního režimu. S hledem na stále se opakující problémy s prováděním kontrol, ÚKZÚZ zveřejňuje proces rostlinolékařských kontrol těchto zásilek.


13.11.2019

TRACES NT - postup zadávání PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 10 MB)


8.11.2019

Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 279 KB)

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední