přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Problematika určení správy drobných vodních toků

Zodpovědný útvar:

Ministerstvo zemědělství ČR

Základní informace k životní situaci

Správu drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků jsou oprávněny vykonávat obce, jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické nebo právnické osoby, popřípadě organizační složky státu, jimž drobné vodní toky slouží nebo s jejichž činností souvisejí, určené Ministerstvem zemědělství (dále též "MZe"). O určení správcem drobného vodního toku rozhoduje MZe na základě žádosti; to neplatí v případě určení správcem drobného vodního toku organizační složku státu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické nebo právnické osoby, jímž drobné vodní toky slouží, nebo s jejichž činností souvisejí, nebo pokud vodní tok protéká po pozemcích, které žadatel vlastní, popřípadě užívá na základě jiného právního důvodu, nebo pokud drobný vodní tok protéká územím obce, která o převzetí správy žádá (ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 vodního zákona).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před podáním žádosti je nutné obrátit se na příslušný vodoprávní úřad (obce s rozšířenou působností) ohledně zjištění potřebných údajů:

 • názvu drobného vodního toku,
 • čísla hydrologického pořadí,
 • údaje o současném správci drobného vodního toku.

Poté se obraťte na příslušného správce drobného vodního toku nebo na státní podnik Povodí ohledně sdělení souhlasného stanoviska k žádosti o určení správce drobného vodního toku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte žádost o určení správy drobného vodního toku na předepsaném formuláři, jenž je přílohou vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Podání je rovněž možno učinit prostřednictvím datové schránky.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. 
Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže MZe podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo zemědělství

Činnost úřadu: Přijímá žádosti o určení správy drobného vodního toku

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na odbor 15110 - státní správa ve vodním hospodářství a správa povodí.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost obsahuje:

 • identifikační údaje žadatele:
  • jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt nebo adresu pro doručování, podpis žadatele, popřípadě podnikatelské oprávnění v případě, že žadatelem je fyzická osoba,
  • obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jména a příjmení osob, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, podnikatelské oprávnění (například živnostenský list) v případě, že žadatelem je právnická osoba,
  • název obce, identifikační číslo obce jako právnické osoby, adresu sídla obecního úřadu, městského úřadu nebo magistrátu, jméno a příjmení starosty obce nebo primátora, je-li žadatelem obec;
 • identifikaci drobného vodního toku, který je předmětem žádosti:
  • název drobného vodního toku,
  • číslo hydrologického pořadí a identifikátor vodního toku,
  • přesné vymezení drobného vodního toku polohopisnýmúdaji,
  • seznam obcí, jejichž územním obvodem drobný vodní tok protéká;
 • zdůvodnění žádosti pro převzetí správy drobného vodního toku, zejména s uvedením skutečností, že drobný vodní tok žadateli slouží nebo s jeho činností souvisí nebo že protéká po pozemcích, které žadatel vlastní, popřípadě užívá na základě jiného právního důvodu, nebo že drobný vodní tok protéká územím obce, která o převzetí správy žádá.


K vyplněné žádosti se připojí následující doklady a podklady:

 • snímek katastrální mapy s vyznačením vodního toku, který je předmětem žádosti, nebo mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 nebo 1 : 10 000 s vyznačením návaznosti drobného vodního toku na síť vodních toků,
 • stanovisko stávajícího správce drobného vodního toku, správce povodí a správce vodního toku, jehož je drobný vodní tok přítokem,
 • vyjádření místně příslušného vodoprávního úřadu,
 • údaj o registraci Ministerstvem vnitra a stanovy registrované Ministerstvem vnitra v případě, že žádost podává občanské sdružení.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně; ustanovení § 36 a 47 správního řádu se nepoužijí, a jde-li o řízení z moci úřední, rozhodnutí může být prvním úkonem v řízení. V ostatních případech nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení o určení správce drobného vodního toku jsou žadatel, a dále dosavadní správce drobného vodního toku, správce povodí a obce, jejichž územím drobný vodní tok protéká.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání je možno učinit v elektronické podobě, prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva zemědělství.

Možnosti elektronického podání:

 • Prostřednictvím e-mailu: podatelna@mzecz
 • Prostřednictvím datové schránky: ID DS: yphaax8
 • Maximální velikost datové zprávy: 10 MB

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Účastník řízení může podat podle ustanovení § 81 a násl. § 152 správního řádu rozklad, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá,
a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k ministrovi zemědělství, podáním učiněným u Ministerstva zemědělství, odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Další informace

Obraťte se na Ministerstvo zemědělství, odbor 15110 - státní správa ve vodním hospodářství a správa povodí nebo na vodoprávní úřady.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

27.6.2006

Popis byl naposledy aktualizován

25.1.2021

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Na území vojenských újezdů zajišťuje správu drobných vodních toků Ministerstvo obrany. Na území národních parků zajišťují správu drobných vodních toků Správy národních parků.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: