přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

IS Vak - PRVaK Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a průběžné aktualizace

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR (PRVKÚ ČR) je strategickým dokumentem státní politiky v oboru vodovodů a kanalizací překračující opatření resortních politik ústředních vodoprávních úřadů při sdílení kompetencí. Představuje dlouhodobou koncepci rozvoje oboru vodovodů a kanalizací s výhledem do roku 2015.

PRVKÚ ČR je vytvořen systémem „zdola“ a proto je založen na syntéze informací ze 14 zpracovaných, projednaných a zastupitelstvy jednotlivých krajů schválených Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK). PRVKÚ ČR byl klasifikován jako koncepce, která podléhá posouzení vlivů na životní prostředí a dále hodnocení důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti zařazené do soustavy Natura 2000. Základní dokumenty v rámci procedury posuzování vlivů na životní prostředí (SEA a Natura 2000) jsou umístěny na internetové stránce včetně souhlasného stanoviska Ministerstvo životního prostředí k návrhu koncepce (kód koncepce MZP049K). PRVKÚ ČR je rozdělen na textovou část (souhrnná zpráva, popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v jednotlivých krajích), grafickou část (mapa České republiky v měřítku 1 : 200 000) a informační systém PRVKÚ ČR (není umístěn na internetové stránce), který eviduje základní demografická, bilanční, technická a ekonomická data.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) jsou základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací. Obsahují koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely na úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku, přičemž navržené koncepce musí být hospodárné. PRVKÚK obsahují identifikační, demografické a bilanční údaje, technická a ekonomická řešení pro 17 166 obcí a místních částí obcí České republiky. PRVKÚK jsou umístěny na internetových stránkách jednotlivých krajských úřadů, kde jsou
k dispozici popisy (karty) měst, obcí a případně jejich částí. Dále jsou k dispozici na mapových serverech krajských úřadů grafické části PRVKÚK.


16.5.2008

Vyhodnocení vyjádření a připomínek k SEA Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 245 KB)

Zpráva o vypořádání vyjádření a připomínek k návrhu a vyhodnocení koncepce "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR" došlých do 11. dubna 2008.


16.5.2008

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 546 KB)

Stanovisko MŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR".


10.4.2008

Veřejné projednání návrhu koncepce Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR)

Zápis a prezenční listina z průběhu veřejného projednání návrhu koncepce "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR)" a "Vyhodnocení vlivu této koncepce na životní prostředí (SEA)" dle zákona ČR č. 100/2001 Sb., v platném znění.


27.11.2006

SEA - závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 301 KB)

Posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (průvodní dopis) a závěr zjištovacího řízení


13.10.2006

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 984 KB)

Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, dle přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb.