Strategické cíle vodního hospodářství do roku 2030

Posláním vodního hospodářství je vytvářet podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím ČR tak, aby byly sladěny požadavky na užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a zároveň s realizací opatření na snížení škodlivých účinků vod vyvolaných hydrologickými extrémy – povodněmi a suchem.

Ministerstvo zemědělství stanovilo strategické priority pro toto odvětví, které mají za úkol zajistit zejména zásobování pitné vody pro obyvatelstvo, zabezpečení a ochranu vodních zdrojů nebo zmírnění následků povodní a sucha na vodní zdroje.

 

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 • Zkvalitnění prevence před povodněmi

 • Zmírnění následků sucha v souvislosti se změnou klimatu

 • Udržitelná péče o vodní zdroje ČR

 • Podpora a regulace oboru vodovodů a kanalizací pro zabezpečení vodohospodářských služeb obyvatelstvu

 • Zlepšení stavu vodních ekosystémů prostřednictvím realizace opatření z Plánů povodí (NPP a PDP)

 • Zkvalitnění činnosti státní správy, zajištění veřejně dostupných informací o vodním hospodářství a rozvoj „public relations“ (vztahů s veřejností)

 

Příklady opatření k naplňování strategických cílů:

 • Realizace efektivních technických protipovodňových opatření (upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence)

 • Zahájit přípravu realizace technických a přírodě blízkých opatření v suchem nejohroženějších lokalitách s rizikem nedostatku vody (zahájena příprava 4 vodních nádrží – Vlachovice, Pěčín, Senomaty, Šanov)

 • Podpora závlah z Ministerstva zemědělství a příprava nového dotačního programu na obnovu, rekonstrukci a rozvoj

 • Příprava nového dotačního programu na podporu zadržování vody v krajině prostřednictvím výstavby nových, obnovy historicky zaniklých a rekonstrukce stávajících rybníků a vodních nádrží

 • Novelizace vodního zákona ve smyslu dokumentu „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedo- statku vody“ schváleného usnesením vlády ČR č. 620 z roku 2015

 • Rozvoj kontrolní činnosti v oblasti provozo- vání vodovodů a kanalizací a publikování výsledků v ročence „Vodovody kanalizace ČR“ a na webu eAGRI

 • Zavedení centrální metodické pomoci pro vyřizování stížností a žádostí v oblasti vodovodů a kanalizací

 • Otevření dotační podpory pro výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací zejména pro malé obce (do 1 000 ekvivalentních obyvatel), včetně propojení vodárenských soustav k zabezpečení dostatku pitné vody v období sucha

 • Realizace opatření z programů v Plánech povodí ke zlepšení stavu vodních ekosystémů (jakost vody, omezení živin a znečištění, apod.)

 • Posílit osvětu veřejnosti o dopadu hydrologických extrémů a změně klimatu a získat podporu a pochopení opatření k omezení nepříznivých následků pro vodní zdroje

 

Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

 • 129 260 – Podpora prevence před povodněmi III. (pro období 2014–2019 a pokračování po roce 2019)

 • 129 310 – Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy II. etapa (pro období 2017–2022)

 • 129 280 – Podpora retence vody v krajině- rybníky a vodní nádrže (pro období 2016– 2021)

 • 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích (pro období 2016–2020)

 • 129 250 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací (pro období do 2017 a následující 2017–2021)

 • 1.I. – Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

 

Národní dotace navržené v návaznosti na dokument „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ (usnesení vlády ČR č. 620 z roku 2015):

 • Podpora propojení vodohospodářských soustav k zabezpečenosti vodních zdrojů

 • Podpora rekonstrukce, oprav a modernizace odvodňovacích zařízení

 • Odstraňování sedimentů z přehradních nádrží, výstavba přehradních nádrží

 • Program na vytvoření nástrojů pro zhodnocení technické, vodohospodářské a ekonomické efektivnosti opatření na ochranu před suchem a nedostatkem vody

 

Program rozvoje venkova 2014–2020:

 • M04 – Investice do hmotného majetku (Pozemkové úpravy, realizace plánů společných zařízení, Vodohospodářská a protipovodňová opatření)

 • M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (Zavádění preventivních opatření v lesích, Odstraňování škod způsobených povodněmi)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.