Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v souladu se zněním Programu aplikovaného výzkumu na období 2017–2022, ZEMĚ, v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru, „Avízo“ o konkrétních výzkumných potřebách resortu pro připravovanou 4. veřejnou soutěž. Vyhlášená témata představují zaměření jednotlivých projektů, jejichž výsledky budou sloužit k podpoře státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

Pro klíčovou oblast Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji jsou stanovena témata:

 • Osud vybraných mikropolutantů v půdě

 • Vyhodnocení možností využití plánovaných liniových staveb k realizaci převodů vody mezi povodími a mezi vodárenskými systémy

 • Bezpečné používání odpadních vod a kalů z komunálních čistíren odpadních vod na zemědělském půdním fondu

Pro klíčovou oblast Udržitelné zemědělství a lesnictví jsou stanovena témata:

 • Aplikovaný výzkum cílený na nastavení principů a podpory implementace pravidel nové SZP, konkrétně Systému monitorování plochy, v kontextu udržitelného zemědělství a lesnictví

 • Setrvalé hospodaření se živinami a organickými látkami v zemědělském závodě

 • Racionální rozloha osevů a pestrost krajiny na půdních blocích v rámci nastavení podmínek DZES 7d pro potřeby podpory ochrany půdy a funkčnosti a údržby zemědělské krajiny

 • Úprava pěstebních postupů pro adaptaci lesních ekosystému na klimatickou změnu

 • Hospodaření v lesích drobných vlastníků

 • Management lepšího zadržování vody v oblastech melioračních okrsků definovaných ÚHÚL z hlediska technických opatření a optimální druhové skladby

 • Stanovení uhlíkové stopy v sektorech zemědělství a potravinářství

 • Snižování nemocnosti a spotřeby veterinárních přípravků a léčiv, zejména antimikrobik v chovech malých přežvýkavců

 • Výzkum v oblasti integrované ochrany a nízkoreziduální produkce zeleninových druhů se zaměřením na zužující se spektrum účinných látek prostředků na ochranu rostlin, včetně monitoringu a metod signalizace výskytu škodlivých organizmů

 • Zapojení metod molekulární genetiky do úzce specializovaných zemědělských odvětví (šlechtitelství, diagnostika škodlivých organizmů, odrůdová pravost, apod.)

Pro klíčovou oblast Udržitelná produkce potravin jsou stanovena témata:

 • Přímá metoda stanovení obsahu čistých svalových bílkovin v masných výrobcích

 • Specifikace postupů úchovy vzorků pro různé typy výrobků, různé způsoby balení a různé formy přepravních obalů s ohledem na chování kontaminující mikroflóry

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.