Koncepce a strategie

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023–2032.

Koncepce výzkumu vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023-2032 (dále jen „Koncepce VaVaI MZe 2023+“) byla schválena vládou ČR usnesením č. 724 ze dne 24. 8. 2022. Koncepce VaVaI MZe 2023+ vytváří základní rámec pro směřování rezortního výzkumu v období let 2023-2032 v souladu s aktuálními společenskými výzvami, globálními trendy a směry intervencí ve strategických dokumentech jak na evropské, tak národní úrovni, mezi kterými vyniká Zelená dohoda pro Evropu, a z ní odvozená strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“: pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy.

Hlavními vodítky pro formulaci klíčových oblastí Koncepce a na ně navazujících výzkumných směrů a priorit jsou zelená a digitální transformace hospodářství (potažmo potravinářsko-zemědělského sektoru, lesnictví a vodního hospodářství) i společnosti.

Pro naplnění poslání a vize ve věcném zaměření Koncepce jsou definovány tři klíčové oblasti:

  • Bioekonomika,
  • Smart zemědělství a
  • Globální změny v biosféře.

Tyto klíčové oblasti budou realizovány prostřednictvím jedenácti výzkumných směrů, mezi něž patří: Půda, Voda, Biodiverzita, Lesnictví a navazující odvětví, Rostlinná produkce, Rostlinolékařství, Živočišná produkce, Veterinární medicína, Produkce potravin, Zemědělská technika, Lesnická a zemědělská ekonomika a politika.

Prioritami v oblasti řízení systému podpory výzkumu a vývoje jsou strategické zaměření podpory výzkumu a vývoje s přesahem do příbuzných oborů; efektivní řízení a financování výzkumu a vývoje; posilování výzkumných kapacit výzkumných organizací – lidský faktor; rozvíjení mezinárodní spolupráce.

Koncepce VaVaI MZe 2023+ byla připravována ve spolupráci s odborníky z České akademie zemědělských věd zastřešující tematické pracovní skupiny odborníků a praktiků z oborů definovaných výzkumnými prioritami.

Řízení implementace spadá do kompetencí a činností řídicích systémů, jimiž jsou Řídicí výbor implementace Koncepce VaVaI MZe 2023+; Česká akademie zemědělských věd a věcně příslušný útvar MZe s gescí výzkumu a vývoje.

Pro realizaci Koncepce VaVaI MZe 2023+ budou využity nástroje:

  • Finanční, jimiž jsou: institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a účelová podpora pro výzkum v prioritních tématech a podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, disciplínami a praxí.
  • Nefinanční, manažerské nástroje, jimiž jsou: rezortní podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zemědělsko-potravinářského sektoru, lesnictví a vodního hospodářství; systémová podpora pro snížení administrativní náročnosti; informační a povědomí zvyšující opatření (vydávání metodických vodítek, školení, sdílení příkladů dobré praxe).

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023–2032 v plné verzi ke stažení v příloze.

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022

6. 9. 2022
Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022 (dále jen „Koncepce“) byla schválena usnesením vlády České republiky dne 3.2.2016 č. 82.
Vláda svým usnesením ze dne 26. ledna 2009 č. 113 schválila "Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015".
Publikováno: 4. 1. 2022

Koncepce biohospodářství v České republice z pohledu resortu Ministerstva zemědělství na léta 2019-2024

7. 9. 2020
Biohospodářství (bioeconomy) je jednou z klíčových priorit Ministerstva zemědělství.

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+

7. 9. 2020
Byly zahájeny práce na přípravě Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+, jejímž cílem je definovat hlavní vize a priority v zemědělském výzkumu na další roky.

Implementace Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022

19. 3. 2020
Hlavním cílem Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022 (dále jen „Koncepce“) je prostřednictvím systémových manažerských řídících nástrojů zvýšit efektivnost využívání veřejných prostředků investovaných do výzkumu a přispět tak k rozvoji českého zemědělství, potravinářství a lesnictví v kontextu evropských a světových trendů v podmínkách očekávaných…

Roční zpráva o průběhu realizace Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 v roce 2015

7. 12. 2016
Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 320. zasedání konaném dne 25. listopadu 2016 vzala na vědomí „Roční zprávu o průběhu realizace Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 v roce 2015“.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství – sběr podkladů

5. 5. 2016
Ministerstvo zemědělství zahájilo za účelem co nejkomplexnějšího zmapování (zmonitorování) výzkumných potřeb státu v rámci resortu sběr konkrétních výzkumných témat, jejichž výsledky řešení budou sloužit k podpoře legislativních opatření a zkvalitnění rozhodovacích procesů orgánů státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství a lesního a vodního hospodářství.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.