Dokumenty

 • Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž
 • Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ
 • Vzor smlouvy o poskytnutí podpory
 • SW přihláška do Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci Programu ZEMĚ platná pro rok 2016 – https://nazv.mze.cz/
 • Souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů ve veřejné soutěži vyhlášené v Programu ZEMĚ s počátkem řešení 2017
 • Přílohy ke stažení:
  • Příloha č. 8.2. Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti, DPH a typu organizace
  • Příloha č. 8.3. Čestné prohlášení – Informace o identifikaci právnické osoby podle zákona č. 218/2000 Sb.
  • Příloha č. 8.6. Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Statut a jednací řád Programové komise a Pracovních skupin Ministerstva zemědělství (MZe) pro hodnocení návrhů projektů výzkumu a vývoje ve veřejných soutěžích Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ
 • Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016)
 • Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem, Úřední věstník EU L 193/1 ze dne 1.7.2014 (dále jen „ABER“)
 • Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Úřední věstník EU L 187/1 ze dne 26.6.2014 (dále jen „GBER“)
 • Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, Úřední věstník Evropské unie ze dne 27.6.2014, 2014/C 198/01 (dále jen „Rámec“)
 • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
 • Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022

Přílohy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.