Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2023

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje témata výzkumných potřeb pro připravovanou 1. veřejnou soutěž v souladu se zněním Programu na podporu aplikovaného výzkumu na období 2024–2032, ZEMĚ II, v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru. Vyhlášená témata představují zaměření jednotlivých projektů, jejichž výsledky budou sloužit k podpoře státní správy v oblasti cirkulární ekonomiky, digitalizace, smart a precizního zemědělství, ochrany přírodních zdrojů a snížení množství užívaných pesticidů, průmyslových hnojiv a antibiotik.

Uchazeči se mohou hlásit do veřejné soutěže na zadaná témata od 8. června 2023.

Pro klíčovou oblast Bioekonomika jsou stanovena témata:

 • Vyhodnocení a monitoring udržitelného hospodaření s organickou hmotou v orné půdě v rámci nového opatření I. pilíře - celofaremní ekoplatby
 • Řešení dopadů územní ochrany přírody na hospodaření vlastníků lesů a dřevozpracující sektor
 • Kontrola shodnosti a ověřování původu reprodukčního materiálu lesních dřevin v rámci kontrolního systému při jeho uvádění do oběhu na základě analýz DNA
 • Optimalizace kontrolních plánů, včetně optimalizace plánu odběru vzorků, založená na informacích o spotřebním koši a analýze rizika a za pomoci vytvořeného modelu
 • Uplatnění místní produkce a bioprodukce a rozvoj udržitelného veřejného stravování

Pro klíčovou oblast Smart zemědělství jsou stanovena témata:

 • Vymezení specifických oblastí zemědělství pro zajištění udržitelného rozvoje území

 • Dvojí využití půdy k zemědělské výrobě a výrobě elektřiny – Agrovoltaika
 • Vývoj a inovace nástrojů pro omezování výskytu škodlivých organismů v množitelském materiálu drobného ovoce
 • Metody integrované ochrany rostlin v oblasti pěstování zeleniny se zaměřením na měnící se spektrum účinných látek
 • Racionalizace využívání zemědělské půdy pomocí metod vycházejících z principů precizního zemědělství jako prostředek pro naplňování cílů strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli"
 • Využití dat z více zdrojů pro šlechtění a management organismů s hospodářským využitím v zemědělství s využitím moderních postupů zpracování dat s návazností na genomický odhad plemenných hodnot
 • Sestavení vhodného designu alternativního ustájení pro nahrazení klecových technologií v porodnách prasnic při současném zachování životaschopnosti selat
 • Vyvinutí a zavedení metodiky na testování a hodnocení úrovně rezistence / tolerance odrůd cukrovky k virovým žloutenkám
 • Vyhledávání genetických zdrojů protivirové resistence hospodářských zvířat pro šlechtitelské nebo biotechnologické využití
 • Standardizovaná metodika pro interpretaci výsledků mikrobiologických analýz piva

Pro klíčovou oblast Globální změny v biosféře jsou stanovena témata:

 • Uhlíkové zemědělství a stanovení a úspory emisí skleníkových plynů ze zemědělské výroby
 • Produkce znečišťujících látek a emisí u monogastrických zvířat při zkrmování alternativních zdrojů proteinu
 • Půdoochranná technologie pro mák setý uplatňovaná v rámci standardu DZES 5
 • Strategie k zabezpečení dostatečných a udržitelných vodních zdrojů v krajině a pro pokrytí hospodářských potřeb
 • Vyhodnocení možností posílit zásobování obyvatel pitnou vodou propojením skupinových vodovodů a vodárenských soustav jako adaptační opatření na změnu klimatu
 • Predikce dopadů probíhající klimatické změny na Lesnicko-typologický klasifikační systém a předpokládaný vývoj lesních vegetačních stupňů s vyhodnocením vlivu mezo a mikroklimatu a návrhy úprav typologického systému
 • Hodnocení dopadů výskytu, šíření a návrhy efektivních postupů eradikace nepůvodních druhů živočichů, vyžadujících regulaci v ČR

Přílohy

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2023

Stáhnout (pdf, 406 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.