Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2024

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje témata výzkumných potřeb pro připravovanou 2. veřejnou soutěž v souladu se zněním Programu na podporu aplikovaného výzkumu na období 2024–2032, ZEMĚ II, v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru. Vyhlášená témata představují zaměření jednotlivých projektů, jejichž výsledky budou sloužit k podpoře státní správy v oblasti cirkulární ekonomiky, digitalizace, smart a precizního zemědělství, ochrany přírodních zdrojů a snížení množství užívaných pesticidů, průmyslových hnojiv a antibiotik.
 

Uchazeči se mohou hlásit do veřejné soutěže na zadaná témata od 17. dubna 2024.

Pro klíčovou oblast Bioekonomika jsou stanovena témata:

 • Vyvinutí a zavedení metodiky na testování a hodnocení úrovně rezistence / tolerance odrůd cukrové řepy k virovým žloutenkám
 • Vyhodnocení účinnosti nastavení zaměřené na neprodukční plochy základní a prémiové celofaremní ekoplatby a vyhodnocení dopadů opatření rotace plodiny, omezení plochy jedné plodiny diversifikace na zemědělskou krajinu, půdu a hospodaření zemědělských podniků v rámci nastavení podmínek DZES ekoschémat pro podporu udržitelného hospodaření v České republice
 • Uplatnění místní produkce a propojování lokálních producentů a odběratelů

Pro klíčovou oblast Smart zemědělství jsou stanovena témata:

 • Optimalizace spotřeby POR spojená s využitím technologického řešení pracujícího s diferenciací porostu a vegetačních podmínek v rámci DPB
 • Snižování agrese u výkrmových selat s nekrácenými ocasy ve všech systémech chovu
 • Systémy integrace, zpracování, třídění a využití dat k užití na lokální i centrální úrovni, modernizaci kontroly mléčné užitkovosti, zlepšení welfare a kvality produkce v chovech hospodářských zvířat
 • Vývoj genomických a inovativních postupů při sběru a analýze dat ve šlechtění koní a zavedení rutinní předpovědi genomických plemenných hodnot
 • Stanovení procentuálního zastoupení jednotlivých komponent živočišného původu v mletém mase a masných polotovarech
 • Pilotní monitoring, detekce a evaluace používání a konzumní spotřeby 5 vybraných látek určených k aromatizaci potravin – kofeinu, pulegonu, kumarinu, kyseliny kyanovodíkové a theobrominu v průmyslově zpracovaných potravinách v reprezentativní části populace ČR

Pro klíčovou oblast Globální změny v biosféře jsou stanovena témata:

 • Kvantifikace snižování zemědělských emisí skleníkových plynů (metanu, oxidu dusného) a kvantifikace dlouhodobého pohlcování uhlíku v zemědělské půdě vlivem uhlíkového a regenerativního zemědělství
 • Vliv víceletých pícnin na výživu rostlin, půdu, vodu a klima
 • Strategie udržitelné produkce osiv minoritních plodin pro pokrytí potřeb zemědělství v rámci nové SZP
 • Ověření postupů eliminace hraboše polního v pěstovaných plodinách a víceletých kulturách. Ověření spolehlivosti metod monitoringu výskytu, signalizace ošetření a prahu škodlivosti, stanovení kalamitního prahu a predikce průběhu populační dynamiky hraboše polního
 • Vyhodnocení dopadů zemědělských postupů uplatňovaných v rámci režimů pro klima a životní prostředí a podmíněnosti na zvýšení sekvestračního potenciálu a omezení emisí skleníkových plynů v rámci nastavení podmínek DZES a režimů pro klima a životní prostředí pro podporu udržitelného hospodaření v České republice
 • Metodika stanovení ohrožených oblastí z hlediska rizika nadlimitního výskytu pesticidů a reziduí pesticidů v povrchové a podzemní vodě
 • Strategie posouzení rizik zhoršení jakosti vody v přehradních nádržích následkem změny klimatu a návrhy opatření k jejich zmírnění
 • Vývoj technologicky efektivního chovu ryb v rybnících, odolávajícího klimatickým změnám s nízkými emisemi odpadních látek a úsporou nároků na vodní zdroje
 • Komplexní zhodnocení dopadů kůrovcové kalamity a pokalamitní obnovy na dosažení cílů v oblasti adaptace lesů na změny klimatu a udržitelné poskytování ekosystémových služeb
 • Vliv lesní cestní sítě na odtok vody z lesů v měnících se klimatických podmínkách
 • Vyhodnocení biodiverzity rybích populací v mimopstruhových rybářských revírech na území České republiky s predikcí očekávaných změn v důsledku vlivu abiotických a biotických faktorů
 • Výskyt perfluorovaných a polyfluorovaných látek (PFAS) v rybách – aktuální situace v České republice

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.