Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu

Seznam organizací, ve kterých je aktivně zapojeno Ministerstvo zemědělství

SCAR (https://scar-europe.org) Standing Committee on Agricultural Reseach

SCAR je orgán zařazený organizačně pod Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD). Stálý výbor pro zemědělský výzkum je jediným orgánem Evropské komise (EK), který se přímo podílí na koordinaci výzkumných zemědělských aktivit podporovaných prostřednictvím grantů EK. Aktuálně se jedná především o aktivity realizované v rámci projektů programu Horizont Evropa. DG RTD ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI), kladou velký důraz na propojení výzkumu s inovacemi a odstraňovaní překážek bránicím inovacím. Velký důraz je v posledních letech kladen i na oblast rozvoje biohospodářství, což se aktuálně promítá do programu Horizont Evropa a aktivity strategické skupiny SCAR pro biohospodářství (SWG Bioeconomy). Ve SCAR je v současnosti zastoupeno 37 různých zemí (státy EU, přidružené a kandidátské státy EU, Izrael). Jednou z devíti pracovních skupin SCAR je Foresight Group, jejíž hlavní náplní je vypracovávání prognostických studií, které se dále projednávají jak na pravidelných pracovních setkáních, tak na plenárních jednáních SCAR, a které slouží jako podklad pro jednání na vyšších úrovních EK, EU.

EBPF (The European Bioeconomy Policy Forum)

Od listopadu 2020 je ministerstvo členem Evropského fóra pro politiku biohospodářství na expertní úrovni. Fórum sdružuje zástupce členských států na vysoké a odborné úrovni, zaměstnance Evropské komise z několika generálních ředitelství, zástupce Evropského parlamentu, Evropského výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru. EBPF spojuje členské státy a instituce EU s cílem usnadnit sdílení osvědčených postupů a koordinovaných přístupů při vývoji politických řešení v oblasti biohospodářství. EBPF vychází z článku 2.3 aktualizované evropské biohospodářské strategie v reakci na požadavky členských států na zvýšenou spolupráci v oblasti biohospodářské politiky.

HORIZONT EVROPA 2021 – 2027 (https://www.horizontevropa.cz/cs)“

Program Horizont Evropa je stěžejní iniciativou EU pro oblast výzkumu a vývoje.

Horizont Evropa je rámcovým programem EU pro výzkum a inovace pro období 2021–2027. Program navazuje na úspěchy dosažené programem Horizont 2020, který skončil v prosinci 2020 a je často označován jakožto „success story“ EU.

Rozpočet  programu činí  95,517  mld.  euro  (v  běžných  cenách), tedy o 30 % více, než získal Horizont 2020. Navýšení rozpočtu odráží skutečnost, že výzkum a inovace zůstávají jednou z hlavních politických priorit EU. Rozpočet je rozdělen mezi tři hlavní pilíře a jednu průřezovou oblast programu. Největší část rozpočtu je určena na řešení globálních výzev.

Oddělení výzkumu Ministerstva zemědělství zastává od r. 2023 pozici řádného člena programového výboru rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021 – 2027) pro klastr 6 – Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí.

Výzkum a inovace v tomto klastru mají přispět k urychlení dosažení cílů klíčových evropských i globálních strategií a politik. Jedná se především o cíle udržitelného rozvoje definované Organizací spojených národů, mezi kterými jsou zajištění adekvátní výživy, čisté vody, zdraví a kvality života světové populace nebo důraz na udržitelnou produkci a spotřebu. Aktivity v klastru 6 mají také přispět k dosažení klimatické neutrality do roku 2050, což je klíčovým cílem Zelené dohody pro Evropu. Další rozvoj bioekonomiky a oběhového hospodářství má plně využít potenciál biologických zdrojů pro obnovitelnou produkci, snížit závislost EU na neobnovitelných zdrojích, napomoci snížení emisí a produkce odpadů z průmyslových procesů.

BIOEAST (https://www.bioeast.eu)

Jedná se o iniciativu států formy V4 + 7 s  oficiální podporou ministerstev zemědělství. Mimo státy V4 je k iniciativě připojeno Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko. Cílem iniciativy je podpora a rozvoj biohospodářství. Aktivita těchto zemí byla ze strany EK podpořena v rámci projektu Horizon 2020 BIOEASTsUP, na který navázal od dubna 2023 projekt z programu Interreg Central Europe, BIOECO-UP. Jedním z hlavních úkolů iniciativy je společné vypracování strategické výzkumné agendy, zpracování národních koncepčních materiálů a monitoringu pro výstupní kompilaci národních strategií k bioekonomice.

Ministerstvo zemědělství je jedním ze zakládajících států mezinárodní iniciativy BIOEAST.

Pracovníci oddělení výzkumu jsou Národními kontaktními místy iniciativy.

Organizace podporující BIOEAST  tzv. Národní BIOEAST HUB

Sdružení organizací, se kterými ministerstvo na národní úrovni spolupracuje na tematice řešené BIOEAST.

Cílem této platformy je napomáhat transferu informací a současně usnadňovat účast zúčastněných stran na výzvách EU.

Organizace zapojené do Národního BIOEAST HUB však nejsou členy iniciativy. Členem iniciativy zůstává ministerstvo, neboť zastává zcela klíčovou roli při nasměrování a udržování rovných podmínek pro zúčastněné strany v oblasti biohospodářství na národní úrovni.

OECD (http://www.oecd.org) Organisation for Economic Co-operation and Developement

Program OECD „Co-operative Research Programme“, který je tematicky zaměřený na udržitelné využívání přírodních zdrojů v zemědělství, rybolovu, potravinářství a lesnictví, a na výzkum nových technologií v těchto oblastech, umožňuje financování výzkumných stáží a mezinárodních konferencí.

Česká republika je členem tohoto programu od roku 1995. Ministerstvo zemědělství má statut národního korespondenta a je členem správní rady programu.

V květnu 2023 vyhlásilo OECD výzvu k předkladu žádostí na r. 2024.

Zvláště vítány budou žádosti dotýkající se priorit Výboru pro zemědělství OECD a dalších orgánů, tzn.:

  • udržitelný růst produktivity a potravinová bezpečnost a výživa,
  • nové technologie a postupy pro výrobu potravin, plýtvání potravin,
  • antimikrobiální rezistence,
  • inovace v přenosu a rozvoji zemědělských znalostí, včetně domorodých a tradičních znalostí,
  • digitální technologie a digitalizace,
  • změna klimatu, včetně cest k nulové čistotě, sekvestrace uhlíku v zemědělství, lesnictví a využívání půdy, využívání vody,
  • šlechtění rostlin a zvířat za účelem zvýšení udržitelného růstu produktivity a odolnosti vůči klimatickým jevům, rozmanitost rostlinné výroby,
  • produktivita, udržitelnost a odolnost rybolovu a akvakultury.

Uzávěrka příjmu přihlášek výzvy je 10. září 2023.

Více informací naleznete na odkazech níže:
https://www.oecd.org/agriculture/crp/applications/, https://www.oecd.org/agriculture/crp/fellowships/,https://www.oecd.org/agriculture/crp/conferences/

FACCE JPI (https://www.faccejpi.com/)

ČR je zakládající člen této evropské společné iniciativy zemědělského charakteru (od roku 2010). Základní myšlenkou je zajištění dostatečné a bezpečné zemědělské produkce (Food security, Agriculture) při klimatické změně (Climate change) s dalšími dopady se  zohledněním predikovaného globálního nárůstu populace. 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.