Instituce výzkumu a vývoje

Organizace podřízené ministerstvu.

Výzkumné instituce s rezortní působností

Podle vlastnických vztahů a zřizovatele je možné výzkumné instituce rozdělit na veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a soukromé výzkumné organizace.

Veřejné výzkumné instituce, právnické osoby, zřízené podle zákona č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, jejichž předmětem činnosti je výzkum (včetně zajišťování infrastruktury výzkumu), vymezený zákonem č.130/2002Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvkové organizace, právnické osoby, zřizované Ministerstvem zemědělství, jejichž hospodaření upravuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rezortní veřejné výzkumné instituce

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM)

Strnady 136, 252 20 Jíloviště

Ředitel: Doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Telefon: +420 257 892 222
E-mail: podatelna@vulhm.cz
WWW: www.vulhm.cz

Hlavní činnost: Zajišťuje základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech lesního hospodářství a myslivosti a v příbuzných oborech vázajících se k těmto oborům, včetně účasti v národních a mezinárodních centrech výzkumu a vývoje. Rozhodující podíl činnosti ústavu tvoří řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství (LH) a zajišťování expertních, poradenských a dalších služebních činností pro státní správu LHa pro vlastníky lesů všech kategorií.

 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP)
Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
Ředitel: Prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
Telefon: +420 257 027 111
E-mail: info@vumop.cz
WWW: www.vumop.cz

Hlavní činnost: Zajišťuje základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti ochrany půdy, ochrany vody, komplexních pozemkových úprav a rozvoje venkova, hospodaření s vodou v zemědělsko-lesních povodích, revitalizace zemědělsko-lesních toků a malých vodních nádrží, rekultivace devastovaných a asanace zamořených půd.

 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (VÚPP)
Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Ředitel: Ing. Marian Urban, Ph.D.
Telefon: +420 296 792 111
E-mail: vupp@vupp.cz
WWW: www.vupp.cz

Hlavní činnost: Základní a aplikovaný výzkum a vývoj včetně experimentální činnosti v oborech potravinářské chemie a biochemie, mikrobiologie, potravinářského inženýrství, zpracovatelských postupů a techniky, humánní výživy a ve vazbě na tvorbu a ochranu životního prostředí. Konstrukce potravinářských strojů, přístrojů a zařízení, které jsou součástí vlastního výzkumu nebo budou ve výzkumné činnosti dále sloužit pro jejich zdokonalení, modernizace a inovace. Pokusná příprava poživatin nebo jednotlivých složek pro potřeby vlastního výzkumu. Ověřování a přenos výsledků výzkumu a vývoje včetně nových technologií do praxe.

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV)
Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
Ředitel: RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.
Telefon: +420 233 022 111
E-mail: cropscience@vurv.cz
WWW: www.vurv.cz

 

Hlavní činností je základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech rostlinné výroby, rostlinolékařství, ochrany a využívání přírodních zdrojů a biodiverzity, genetiky a molekulární biologie, šlechtění a semenářství rostlin, agroekologie, agrochemie, fyziologie a výživy rostlin, kvality rostlinných produktů a bezpečnosti potravin a krmiv.

 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. (VÚVeL)
Hudcova 70, 621 00 Brno
Ředitel: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
Telefon: +420 533 331 111
E-mail: vri@vri.cz
WWW: www.vri.cz

Hlavní činnost: Zajišťuje základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie a příbuzných biomedicínských, zemědělských a potravinářských věd k těmto oborům se vztahujících.

 

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. (VÚZT)
Drnovská 507, 161 01 Praha 6 – Ruzyně
Ředitel: Ing. Antonín Machálek, CSc.
Telefon: +420 233 022 111
E-mail: vuzt@vuzt.cz
WWW: www.vuzt.cz

Hlavní činností je základní výzkum a vývoj v technologiích pro produkční zemědělství; inovace technologických systémů rostlinné a živočišné výroby, ekonomika zemědělských technologických systémů, energetické využití agrárního odpadu – paliva 1. a 2. generace, standardizovaná biopaliva a bioplyn, energetické využití biomasy pro nepotravinářské účely, atd.

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., (VÚŽV)
Přátelství 815, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
Ředitel: Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.
Telefon: +420 267 009 511
E-mail: vuzv@vuzv.cz
WWW: www.vuzv.cz

Hlavní činnost: Zajišťuje základní a aplikovaný výzkum a vývoj v zootechnických oborech jako jsou např. embryologie, fyziologie výživy, molekulární genetika a genomika. Dále je hlavní činnost zaměřena na kvalitu živočišné produkce, uchovaní biologické a genetické rozmanitosti genových zdrojů, především hospodářských zvířat, a v neposlední řadě na oblast etologie a welfare hospodářských zvířat.

 

Příspěvkové organizace

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI)
Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Ředitel: Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.
Telefon: +420 222 000 222
E-mail: podatelna@uzei.cz
WWW: www.uzei.cz

Hlavní činnost: Výzkumná činnost při řešení národních a mezinárodních projektů aplikovaného výzkumu, zpracovává koncepční návrhy a podklady pro tvorbu a realizaci hospodářské politiky v agrárně – potravinářském sektoru. Pro Ministerstvo zemědělství a další státní orgány vykonává mimo jiné funkci kontaktního pracoviště FADN CZ a zpracovává Zprávu o stavu zemědělství ČR (Zelená zpráva).

 

Národní zemědělské muzeum Praha, s.p.o. (NZM)
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
Ředitel: Ing. Zdeněk Novák
Telefon: +420 220 308 200
E-mail: nzm.praha@nzm.cz
WWW: www.nzm.cz

Hlavní činnost: Národní zemědělské muzeum Praha, s.p.o. (dále jen NZM) je příspěvkovou organizací MZe. Posláním NZM je na základě vědeckého poznání tvořit sbírky hmotných dokladů vývoje zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, zpracování zemědělských produktů, dokladů vývoje českého venkova a vývoje kulturní krajiny, a to české i zahraniční provenience, zejména však z území Čech, Moravy a Slezska. Poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentovat zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační, vzdělávací a osvětové činnosti v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost.

 

NZM spravuje pět objektů, ve kterých sídlí jeho pobočky:

  • Národní zemědělské muzeum Praha (Kostelní 44, Praha 7),
  • Muzeum českého venkova (zámek Kačina ve Středočeském kraji),
  • Muzeum zemědělské techniky (areál v Čáslavi také ve Středočeském kraji),
  • Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství (zámek Ohrada v Jihočeském kraji),
  • Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí (Valtice, území Jihomoravského kraje).

 

Privátní výzkumné instituce

Prostřednictvím Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání jsou poskytovány institucionální prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj soukromých výzkumných organizací. Uvádíme jejich seznam:

Agritec Plant Research, s.r.o.
Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk
Ředitel: Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
Telefon: +420 583 382 111
E-mail: info@agritec.cz
WWW: www.agritec.cz

Hlavní činnost: V rámci geneticko-šlechtitelského výzkumu společnost zajišťuje šlechtění nových odrůd hrachu, olejného lnu, ozimé řepky a kmínu kořenného, dále zprostředkovává udržovací šlechtění vlastních i licenčních odrůd, zajišťuje identifikaci odrůd na základě proteinových a DNA markérů.

 

Agrotest Fyto, s.r.o.
Havlíčkova 2787/121, 761 01 Kroměříž
Ředitel: Ing. Petr Míša, Ph.D.
Telefon: +420 573 317 111
E-mail: vukrom@vukrom.cz
WWW: www.vukrom.cz

Hlavní činnost: Zkoumá a vyvíjí moderní diagnostické metody pro výživu a ochranu rostlin, včetně využití růstové analýzy a zobrazovacích metod. Vyvíjí moderní pěstitelské postupy zaměřené na co nejvyšší efektivnost produkce, na základě získaných dat jsou formulována rozhodovací pravidla a modely pěstování k praktickému využívání agronomy.

 

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.
Výzkumníků 267 Rapotín, 788 13, Vikýřovice
Ředitel: Bc. Jiří Bálek
Telefon: +420 583 392 111
E-mail: vuchs@vuchs.cz
WWW: www.vuchs.cz/main/agrovyzkum/

Hlavní činnost: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd včetně činnosti technických poradců v oblasti potravinářství, chovu skotu (možnosti využití píce z trvalých travních porostů pro krmení a k energetickým účelům; zkvalitnění produktů chovu).

 

Chmelařský institut, s.r.o.
Kadaňská 2525, 738 01 Žatec
Ředitel: Ing. Josef Patzak, Ph.D.
Telefon: +420 415 732 111
E-mail: patzak@chizatec.cz
WWW: www.chizatec.cz

Hlavní činnost: Mimořádná pozornost výzkumu je orientována na kvalitativní parametry českého chmele a jeho využití v pivovarnictví. Výzkumná činnost je doplněna šlechtěním chmele, produkcí množitelského materiálu s prostorovým a technickým izolátem a národní sbírkou genetických zdrojů chmele.

 

Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o.
Ke dvoru 12 a, 160 00 Praha 6
Ředitel: Ing. Ondřej Elich
Telefon: +420 235 354 551-2
E-mail: vum@vumlekarensky.cz
WWW: www.vumlekarensky.cz

Hlavní činnost: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, zejména v oblastech kvality a produkce mléka. Výsledky Výzkumného ústavu mlékárenského nacházejí uplatnění v praxi, a to jak z hlediska zajištění kvality a bezpečnosti ve stávajících technologiích, tak z hlediska snižování výrobních nákladů, výrobkových inovací a zvyšování přidané hodnoty mlékárenských výrobků.

 

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.
Holovousy 129, 508 01 Hořice
Ředitel: Ing. Jaroslav Vácha
Telefon: +420 493 520 706
E-mail: info@vsuo.cz
WWW: www.vsuo.cz

Hlavní činnost: Zemědělská výzkumná činnost v oblasti ovocnářství, především výzkumu ovocných kultur. V rámci „Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin v ČR“ výzkumný ústav dlouhodobě uchovává a každoročně hodnotí v polních kolekcích genetických zdrojů více než 2300 odrůd od všech významných ovocných druhů.

 

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
Ředitel: Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
Telefon: +420 569 466 200
E-mail: vubhb@vubhb.cz
WWW: www.vubhb.cz

Hlavní činnost: Výzkum, vývoj a poradenství v oblasti bramborářství včetně užití brambor. Výzkumnou činnost lze rozdělit na část geneticko-šlechtitelskou a část technologickou.

 

Zemědělský výzkum spol., s.r.o.
Zahradní 400/1, 664 41 Troubsko
Ředitel: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Telefon: +420 547 138 811
E-mail: vupt@vupt.cz
WWW: www.vupt.cz

Hlavní činnost: Aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství, šlechtitelská činnost, poradenství a služby a obchodní činnost.

 

OSEVA výzkum a vývoj, s.r.o.
Hamerská 698, 756 54 Zubří
Ředitel: Ing. Radek Macháč, Ph.D.
Telefon: +420 571 658 195
E-mail: zubri@oseva-vav.cz
WWW: www.oseva-vav.cz

Hlavní činnost: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd a poradenská činnost v oblasti zemědělství a přírodních věd. Zabývá se především výzkumem trav a olejnin. V oblasti trav jde o využití genetických zdrojů trav, semenářskou agrotechniku trav, pícninářskou agrotechniku, energetické využití trav a šlechtění nových odrůd trav. V oblasti olejnin se zabývá výzkumem agrotechniky olejnin včetně ochrany proti škodlivým organismům a to zejména řepky, hořčice a máku.

 

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lipová 511/15, 120 00 Praha 2
Ředitel: prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.
Telefon: +420 571 658 195
E-mail: info@beerresearch.cz
WWW: www.beerresearch.cz

Hlavní činnost: Je zaměřena zejména do oblasti přírodních a technických věd a zahrnuje především oblast technologie výroby piva, výzkum odrůd ječmene, jeho vlastností, složení ječmene a výzkum sladařských technologií. Dále je činnost zaměřena především na výzkum surovinových a technologických aspektů pivovarského procesu, které ovlivňují kvalitu piva, jeho analytické znaky, senzorickou jakost a stabilitu.

 

Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.
Stupice 24, 250 84 Sibřina
Ředitel: Dr. Ing. Pavel Horčička
Telefon: +420 281 012 458
E-mail: selton@selton.cz
WWW: www.selton.cz

Hlavní činnost: Aplikovaný výzkum a přenos jeho poznatků do praxe šlechtění zemědělských plodin. Jde zejména o studium genetické diverzity a přesnou identifikaci výchozích šlechtitelských materiálů, výzkum metod asistované selekce pomocí genetických markerů a produkce genotypů s kombinovanou rezistencí vůči více stresovým faktorům současně.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.