přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Fytosanitární režim EU

23.6.2021

Souhrn informací ve vztahu k nové legislativě.

Na konci roku 2019, kdy nabylo účinnost nařízení (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, nazývané též nařízení o zdraví rostlin, došlo k významným změnám fytosanitárních postupů v EU. Obecná pravidla fytosanitárního režimu definuje i nařízení (EU) 2017/625 o úředních kontrolách. Na obě tato nařízení, přijatá Evropským parlamentem a Radou, navazuje řada sekundárních předpisů – nařízení přijímaných Evropskou komisí, která jsou pro členské státy EU přímo platná.

Na národní úrovni byl v souladu s unijními předpisy zásadně upraven zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, k němuž byly vydány nové prováděcí vyhlášky.

PŘEHLED FYTOSANITÁRNÍCH PŘEDPISŮ EU (PDF)

PŘEHLED ZMĚN 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (PDF)

PREZENTACE Z ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ k novému fytosanitárnímu režimu

E-LEARNING PRO PROFESIONÁLNÍ PROVOZOVATELE – učební texty

 

OBECNÉ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z FYTOSANITÁRNÍCH PŘEDPISŮ

Ohlašovací povinnost profesionálních provozovatelů a fyzických osob (PDF)

Povinnosti dopravců, poštovních služeb a internetových prodejců a jiných profesionálních provozovatelů, kteří jsou zapojeni do prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku (PDF)

 

REGISTRACE SUBJEKTŮ

Registrace již dříve zaregistrovaných subjektů je i nadále platná. Formát stávajícího reg. čísla (xxxx) se však mění na CZ-xxxx (příklad: CZ-1234).

Jednotná registrace a evidence osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

Rostlinolékařská registrace pěstitelů konzumních brambor není vyžadovaná pro jejich přímý prodej konečným uživatelům a spotřebitelům (PDF)

 

VNITŘNÍ TRH EU A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PASY (RL pasy)

Oprávnění k vydávání RL pasů

Informace týkající se vydávání rostlinolékařských pasů ÚKZÚZ – souhrn výhod a nevýhod pro profesionální provozovatele (PDF)

Jaké komodity podléhají pasové povinnosti a v jakých případech musím opatřit rostliny, rostlinné produkty, popřípadě jiné předměty rostlinolékařským pasem? (PDF)

Jaké jsou zásadní požadavky na rostlinolékařské pasy, jaký musí být obsah a jaký může být formát rostlinolékařského pasu? (PDF)

Kdy a jak provádí oprávněný provozovatel šetření za účelem vydání rostlinolékařského pasu? (PDF)

V jakých případech provádí šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů ÚKZÚZ? (PDF)

Rostliny, pro které je v určitých případech pro vydání rostlinolékařského pasu požadováno úřední šetření – prohlídka anebo vzorkování a testování provedené ÚKZÚZ (PDF)

Plán řízení rizik škodlivých organismů (PDF)

Vzory rostlinolékařských pasů nespojených s certifikační návěskou (editovatelné v .docx)

Manuály k šetření pro vydávání rostlinolékařských pasů

Jak mám postupovat, chci-li provést úřední průzkum výskytu škodlivých organismů před založením porostu rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu? (PDF)

Jak postupovat při vymezování a udržování nárazníkových zón u školek, ze kterých se předpokládají dodávky hostitelských rostlin Erwinia amylovora, původce bakteriální spály růžovitých, do chráněných zón vůči tomuto patogenu v EU? (PDF)

Stanovení a sledování kritických bodů při produkci rozmnožovacího materiálu (PDF)

Účinný plán, podle kterého se postupuje v případě podezření na výskyt nebo zjištění výskytu regulovaných škodlivých organismů – VZOR (editovatelný v .docx)

Kontroly ÚKZÚZ ve školkách lesních dřevin k ověření nepřítomnosti bakterie Xylella fastidiosa (PDF)

 

DOVOZ

Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031 (PDF)

TRACES NT- postup zadávání (PDF)

Seminář ÚKZÚZ nová legislativa

Seminář ÚKZÚZ dovoz, vývoz

 

VÝVOZ

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do zemí mimo EU a Švýcarska (PDF)

 

DŘEVĚNÝ OBALOVÝ MATERIÁL

Nařízení EP 2016/2031 a změny na úseku ošetřování a výroby dřevěných obalů (PDF)

Technologicky list - provoz DH ošetřování

Technologicky list - provoz sušárny a ošetřování

Technologický list - výroba a označování

Technologicky list - fumigace SF a označování

 

KARANTÉNNÍ MATERIÁL

Žádost o povolení dovozu nebo přemísťování karanténního materiálu (editovatelné v .doc)

Žádost o udělení oprávnění provozovat izolační zařízení, a o povolení držení a množení karanténního materiálu (editovatelné v .doc)

Jak mám postupovat, chci-li provozovat izolační zařízení a držet a množit karanténní materiál? (PDF)

Jak mám postupovat, chci-li dovážet nebo přemísťovat karanténní materiál? (PDF)

 

ŠKODLIVÉ ORGANISMY

Karanténní škodlivé organismy pro EU (PDF)

Prioritní škodlivé organismy

Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny (PDF)

     - Změny v chráněných zónách v ČR (PDF)

Regulované nekaranténní škodlivé organismy pro EU (PDF)

Škodlivé organismy, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla přijata mimořádná opatření EU, v ČR vyhlašovaná Nařízeními ÚKZÚZ

Status výskytu regulovaných škodlivých organismů na území ČR

 

LEGISLATIVA

PŘEHLED FYTOSANITÁRNÍCH PŘEDPISŮ EU (PDF)

Fytosanitární předpisy EU

Fytosanitární předpisy ČR

Nařízení ÚKZÚZ

 

Přílohy