Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Stav hraboše polního v říjnu 2023

2. 11. 2023

Výsledky monitoringu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily stagnaci  populací hraboše polního. Z celorepublikového průměru 732 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v září, hodnoty mírně poklesly  na 708 AVN/ha v říjnu, což napříč sledovaných plodin představuje 2,7násobek aktuálního prahu škodlivosti. Stále však trvá velmi vysoké ohrožení porostů  v krajích Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský.  Dále jsou zjišťovány problémy s hraboši i oblastech mimo Moravu. Mimo Kutnohorska, Kolínska a Ústeckoorlicka byly vysoké počty hrabošů zjištěny rovněž na Chomutovsku, Mostecku,  Nymbursku,  a Třebíčsku.

Oproti září klesly hodnoty výskytů  v nově osetých ozimech, částečně též na strništích nebo ve výdrolech sklizených plodin z 3násobku prahu škodlivosti na 1,7násobku. To v průměru odpovídá  358 AVN/ha.  

Přibližně  třetina pozorování ÚKZÚZ proběhla ve víceletých kulturách, především v porostech krmných plodin, dále v sadech a vinohradech. Zde se průměrný počet pohyboval okolo 1418 AVN/ha, což odpovídá hodnotě 3,5násobku prahu škodlivosti (podzimní práh škodlivosti pro víceleté kultury odpovídá 400 AVN/ha).  

Z dat je patrné, že hodnoty populací výrazně poklesly v jednoletých kulturách, což je dáno vyšším podílem nově osetých ploch ozimými obilninami. Naopak došlo k navýšení populací ve víceletých kulturách, což představuje další zvýšení rizika pro krmné plodiny a mladé stromky ovocných dřevin.     

Ohrožené stále zůstávají především okresy Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje, kde byly zaznamenány extrémní počty aktivních východů z nor tj.  průměrné hodnoty 1235, 1710 a 1216 AVN/ha. Hodnoty lokálně přesahující úroveň 4 000-8 000 AVN/ha (10 - 20násobek prahu škodlivosti) byly hojně zaznamenávány právě ve víceletých porostech krmných plodin především na Moravě, ale také ve Středočeském kraji. 

Na základě rozhodnutí SZIF je umožněna pro zemědělce v ohrožených okresech výjimka ze závazných opatření, a to ponechat plochy v ohrožených okresech bez osetí meziplodinou, případně po vysetí meziplodiny nebo ozimu použít přípravky na ochranu rostlin. Seznam ohrožených okresů  je pravidelně aktualizován.     

Zároveň ÚKZÚZ reagoval na vysoké stavy hraboše polního vydáním  nařízení o povolení kontrolovaného použití přípravku na ochranu rostlin proti hraboši, jehož platnost je omezena  na dobu od 22. září 2023 do 20. ledna 2024.    

Nařízení umožňuje zemědělcům provádět na pozemcích s kalamitním výskytem hraboše aplikace rodenticidu STUTOX II a Ratron GW ve zvýšené dávce do 10 kg na hektar při aplikaci do nor.   Aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ provádí kontroly dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení.    
 
V souvislosti s vydanými nařízeními připomínáme zemědělcům, že aplikace musí být provedena v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy, např.  zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy. Aplikace smí být  prováděna pouze osobou disponující tzv. odbornou způsobilostí podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, tedy řádně proškolenou k nakládání s přípravky na ochranu rostlin (v rámci kurzu odborné způsobilosti nebo kurzu organizovaným zaměstnavatelem).  

V oblastech s vysetými meziplodinami a v oblastech s vysokým výskytem hrabošů ÚKZÚZ doporučuje po zasetí ozimů chránit porosty aplikací rodenticidů. Zejména pak v oblastech s nárůstem počtu hrabošů (tj. jižní a střední Morava, severozápadní Čechy, Polabí) . 

Aktuální vývoj populací hraboše polního můžete sledovat na Rostlinolékařském portálu, měsíční souhrny z monitoringu tohoto škůdce jsou pravidelně zveřejňovány na webu ÚKZÚZ .     

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

Přílohy

Grafy výskytu hraboše polního - říjen 2023

Stáhnout (pdf, 482 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.