Metodické přístupy

Síť monitorovacích ploch Bazálního monitoringu zemědělských půd (BMP) vznikla v roce 1992, kdy také proběhly první odběry půdních vzorků v základní síti 190 pozorovacích ploch. V roce 1995 byly odběry zopakovány
za použití optimalizované metody vzorkování. V roce 1997, byl založen subsystém kontaminovaných ploch.
Na lokalitách charakteristických anorganickým znečištěním jak antropogenního tak geogenního původu vzniklo
27 pozorovacích ploch. Mapka ukazuje současné rozmístění lokalit BMP.

Obr.: Lokalizace pozorovacích ploch Bazálního monitoringu půd

(zobrazit mapu v původní velikosti)

Legenda

Hlavní zásady výběru pozorovacích ploch v základním systému monitoringu:

 1. dodržení vzájemného poměru mezi půdními typy tak, aby odpovídal plošnému výskytu půdních typů
  v České republice,
 2. zastoupení kultur podle výskytu v České republice,
 3. rovnoměrné rozložení pozorovacích míst na ploše okresu (regionu),
 4. vystižení rozdílných výrobních podmínek regionu.

Nejvýznamnější podmínkou pro založení plochy v subsystému kontaminovaných ploch byly nadlimitní (ve smyslu tehdy platné vyhlášky č. 13/1994 Sb.) obsahy rizikových prvků.

Pozorovací plochy jsou definovány jako obdélníky o délce stran 25 x 40m; o celkové rozloze 1000m2. Každá plocha je charakterizovaná zeměpisnými souřadnicemi, morfologií terénu, klimatickými a půdními poměry. V těsné blízkosti každé plochy byla vykopána a popsána pedologická sonda.

V rámci celého souboru pozorovacích ploch monitoringu existují tři odběrová schémata:

 • Jednorázové odběry jsou prováděny při výkopu pedologické sondy. Odebírají se neporušené půdní vzorky, tzv. fyzikální válečky ke stanovení vybraných fyzikálních vlastností půd, a porušené půdní vzorky, ke stanovení chemických a fyzikálně-chemických vlastností půd. Tato stanovení jsou provedena na všech pozorovacích plochách sítě monitoringu.
   
 • Základní odběry jsou prováděny v šestileté periodě. Zjišťovány jsou především (agro)chemické vlastnosti půd. Odběry v základní periodě probíhají na všech pozorovacích plochách monitoringu.
   
 • Každoroční odběry jsou zaměřeny na sledování stavu a vývoje znečištění půd organickými polutanty, a na možnou kontaminaci potravinového řetězce prostřednictvím zemědělských plodin (odběry rostlin). Tyto odběry probíhají na vybraném souboru pozorovacích ploch.
   
Jednorázové odběry a identifikace pozorovací plochy Základní vzorkování v šestileté periodě Každoroční odběry
Fyzikální parametry - momentní vlhkost, objem. hmotnost red., pórovitost, max. kapilární vodní kapacita, vzdušná kapacita Aktivní a výměnné pH Minerální dusík - Nmin
Zrnitost Přístupné živiny - P, K, Mg, Ca (Mehlich III) Mikrobiální a biochemické parametry
Cox, Ntot Cox, Ntot Organické polutanty - HCH, HCB, látky skupiny DDT, PCB,  PAH
Sorpční kapacita půdy - potenciální, aktuální Sorpční kapacita půdy - aktuální Obsah rizikových prvků v zemědělských plodinách
Prvková analýza (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn) - lučavka královská; Hgtot Prvková analýza (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn) - lučavka královská, 2M HNO3; Hgtot Evidence dávek hnojení a přípravků na ochranu rostlin

Popis půdní sondy

Přístupné mikroelementy - B, Cu, Fe, Mo, Mn, Zn,  
Záznam identifikačních údajů o pozorovací ploše    


Odběry vzorků při základních odběrech jsou prováděny po úhlopříčkách (viz odběrové schéma); odebírají se vždy čtyři směsné vzorky z ornice a podorničí; při každoročních odběrech se vzorkování provádí metodou "po lomené čáře".

Vzorky orné půdy se odebírají z ornice (dle mocnosti horizontu, maximálně do 25 cm) a podorničí (35 - 60 cm), v sadech a vinicích taktéž ze dvou horizontů (0 - 30 cm, 30 - 60 cm), na chmelnicích z ornice (10 - 40 cm) a podorničí (40 - 70 cm); u trvalých travních porostů ze tří horizontů (0 - 10 cm, 10 - 25 cm, 25 - 40 cm; vždy po odstranění svrchní drnové vrstvy).

Metodické přístupy

21. 5. 2018
Metodické přístupy bazálního monitoringu zemědělských půd

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.