Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice

15. 6. 2023

Tisková zpráva — Ze statistických údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) i nadále vyplývá, že se spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR za poslední roky stále drží na nižších hodnotách. V roce 2022 došlo k širšímu využití nechemických alternativ ochrany, což se projevilo v meziročním srovnání navýšením spotřeby přípravků na bázi biopreparátů o 21 %. Ve srovnání se zeměmi EU patří i tuzemský prodej přípravků na ochranu rostlin nadále k nízkým.

ÚKZÚZ ve spolupráci s Českým statistickým úřadem shromažďuje a zveřejňuje data o množství účinných látek, obsažených v přípravcích na ochranu rostlin, které byly uvedeny na trh v České republice. Eviduje i celkové množství pesticidních účinných látek použitých v ČR podle jednotlivých skupin plodin a druhů účinných látek a rovněž i celkový objem spotřeby přípravků na ochranu rostlin rozdělený podle skupin přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin. 

V porovnání s rokem 2021 došlo v roce 2022 k nepatrnému zvýšení celkové spotřeby POR a pomocných prostředků aplikovaných na pozemku (zemědělská půda mimo mořící stanice a sklady rostlinných produktů) a to cca o 1,2 % (cca 130 000 kg).   

V jednotlivých kategoriích přípravků na ochranu rostlin však nedošlo v meziročním srovnání k příliš velkým změnám ve spotřebě. Výkyvy se zpravidla řídily dostupností přípravků na trhu nebo pokles jedné látky byl kompenzován nárůstem jiné ze stejné skupiny v reakci na její zákaz.

Počasí v roce 2022 nesehrálo výraznější roli, neboť ačkoliv byl rok 2022 na území ČR teplotně nadnormální o 0,9 °C, srážkově se naopak jednalo o rok normální. Silně srážkově nadnormální byl především měsíc červen, srpen a září, což komplikovalo sklizeň a následné zakládání porostů některých ozimých plodin (řepky především). 

Za nepatrným nárůstem spotřeby fungicidů stojí především vlhký průběh léta, který mohl ovlivnit spotřebu fungicidů v širokořádkových plodinách (cukrovka a brambory). V roce 2022 byla ukončena platnost účinných látek thiofanát-methyl a mankozeb, jenž byly součástí řady přípravků do hlavních i minoritních plodin, např. obilniny, cukrovka, brambory a zelenina. 

Kategorie herbicidů zaznamenala zanedbatelné navýšení, což bylo dáno především podobnými nároky na regulaci zaplevelení jako v roce 2021.
Situace na podzim 2021 a následně na jaře 2022 vyžadovala podobné postupy v ochranných strategiích, což vyústilo v řadu opravných vstupů do porostů. K většímu poklesu došlo u účinné látky prosulfokarb, hojně využívané v herbicidní ochraně brambor. Propad ve spotřebě byl důsledkem nedostupnosti na trhu (výpadek ve výrobě). 

Co se týče spotřeby přípravků na bází insekticidních účinných látek, zde došlo oproti roku 2021 k mírnému navýšení spotřeby, což lze přičítat zákazu účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a imidakloprid v předchozích letech (2018-2020), což se projevilo vyšší spotřebou účinných látek na bázi pyretroidů, které mají nižší účinnost a aplikace se musí opakovat.  

Pokles ve spotřebě moluskocidů byl dán především průběhem podzimního počasí a nevhodných podmínkách pro škodlivé výskyty plžů díky suchému podzimu (říjen a listopad). Za nižší spotřebou moluskocidů stojí i obecně uplatňované technologie dřívějšího výsevu řepky, která pak lépe konkuruje napadení slimáků koncem léta a na podzim. 

Spotřeba přípravků na bázi biopreparátů se meziročně zvýšila o 21 %, což svědčí o širším využití nechemických alternativ ochrany, které se neustále rozšiřují díky nově registrovaným přípravkům na bázi mikroorganismů. Biologická ochrana se uplatňuje především v řepce, dále se jedná o révu vinnou, zeleninu, ovoce a obilniny.  

V roce 2022 byla spotřeba rodenticidů srovnatelná s rokem 2021, tedy nižší v porovnání s roky předchozími. Nástup gradace se začal projevovat až koncem roku 2022, což se projeví i zvýšenou spotřebou v roce 2023. 

Z hlediska spotřeby účinných látek došlo v roce 2022 oproti roku 2021 k nepatrnému poklesu, o cca 1,3 %, přičemž pokles spotřeby účinných látek obsažených jen v přípravcích na ochranu rostlin byl jenom o cca 0,4 %, tedy prakticky na stejné úrovni jako v roce 2021.  

Nepoměr mezi nepatrným zvýšením spotřeby přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin a naopak přibližně stejným nepatrným poklesem úrovní spotřeby účinných látek v porovnání s rokem 2021, je především způsoben ukončením platnosti účinných látek mankozeb i thiofanát-methyl, jejichž obsah v přípravcích byl celkem vysoký. 

Za období 2011-2022 došlo ve spotřebě účinných látek k poklesu o cca 33 %. V případě údajů o objemu účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin, uváděných na trh v období 2020–2021, došlo k nárůstu o cca 2,7 %, za období 2011 – 2020 se ale jedná cca o 36 % pokles. Rok 2022 se dosud zpracovává. 
 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.