Spotřeba přípravků na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků (PP) a spotřeba účinných látek obsažených v POR a PP

V této sekci naleznete vývoj spotřeby přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků a účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin a pomocných prostředcích od roku 1998.

Údaje uvedené v následujících přehledech byly zjištěny zaměstnanci okresních oddělení a oblastních odborů Státní rostlinolékařské správy a od 1. 1. 2014 zaměstnanci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), do něhož byla SRS začleněna. Data byla shromážděna z evidencí o použitých přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin převážně zemědělských subjektů hospodařících zpravidla na výměře větší než 10 ha orné půdy.

Od roku 2010 je výběr subjektů za účelem sběru a zpracování údajů o spotřebě účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin realizován ve spolupráci s Českým statistickým úřadem v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů, v platném znění. Dle tohoto Nařízení ES poskytují členské státy Komisi prostřednictvím Eurostatu údaje o statistice používání účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin u každé zvolené plodiny, tzn. množství jednotlivých látek (v kg) obsažených v přípravcích na ochranu rostlin použitých u plodiny (dle seznamu účinných látek uvedených v příloze č. III tohoto Nařízení ES) a plochu ošetřenou každou z látek (v ha). Publikovaná data do roku 2013 byla dopočtena dle metodiky ÚKZÚZ resp. SRS, od roku 2014 jsou publikovaná data dopočtena podle metodiky ČSÚ na základě stratifikovaného výběru.

Data o spotřebě účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin jsou poskytována pro potřeby Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí,  správců vodních zdrojů, ČHMÚ v návaznosti na čl. 67 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414//EHS, výzkumných ústavů, vysokých škol, obchodních společností, zemědělské praxe a jiných kontrolních institucí. Tato data jsou součástí hlášení FAO, Eurostatu a jiným organizacím v rámci mezinárodní výměny informací.

Pro výpočet spotřeby přípravků a účinných látek na hektar jsou použity výměry plodin podle ČSÚ. Výměry uvedené u plodin v "přehledu výkonů v ochraně rostlin" jsou sumarizovány z poskytnutých dat od zemědělských subjektů.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.