Kontrolní systém Cross Compliance ve vztahu k ÚKZÚZ

03V systému Cross Compliance (CC) jde o dodržení souboru základních požadavků, které jsou podkladem pro nárokování režimu přímých plateb v zemědělství. Od 1. 1. 2009 je v České republice vyplácení přímých podpor a dalších dotací „podmíněno“ plněním standardů udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu, dodržováním povinných požadavků v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a minimálních požadavků v rámci agroenvironmentálních opatření. 

V případě, že žadatel o dotace tyto podmínky nedodrží, může mu být snížena nebo, v nejkrajnějším případě, neposkytnuta výplata vybraných využívaných dotací. 

  • Prvním aspektem je shoda s evropskými právními normami, pokrývajícími oblasti životního prostředí, nezávadnost potravin, správného zacházení s hospodářskými zvířaty (welfare) a rostlinolékařství. 
  • Druhým aspektem je požadavek, aby farmář jako podmínku k obdržení dotací udržoval své pozemky ve shodě s dobrým zemědělským a environmentálním stavem (DZES).

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jako jedna z kompetentních kontrolních organizací v rámci systému CC zajišťuje (ve spolupráci s dalšími kontrolními organizacemi) úřední kontrolu nad dodržováním následujících zákonných norem: 

  • Směrnice Rady č. 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. 
  • Směrnice Rady č. 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami.
  • Nařízení EP a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eridikci některých přenosných spongioformních encefalopatií.
  • Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinářského práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
  • Nařízení EP a Rady (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, kterým jsou definovány standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu DZES 1 a DZES 3.

Informační letáčky - Cross Compliance,  Úřední kontroly


Bližší informace na adrese:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů
Odbor kontroly zemědělských vstupů
Hroznová 63/2
603 00 Brno 

Tel. čísla: (+420) 543 548 309, 379 
Datová schránka: ugbaiq7

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.