Příspěvky na hospodaření v lesích - přehled a změny od 1. 1. 2022

Podmínky pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích byly upraveny novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. účinnou od 1. 1. 2022. Pro příspěvky na hospodaření v lesích, jejichž předmět byl splněn před uvedeným datem, platí tehdejší právní úprava.

Z rozpočtu Ministerstva zemědělství jsou poskytovány:

 • příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (tzv. program B),
 • příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese (tzv. program D),
 • příspěvek na vyhotovení lesní hospodářského plánu (tzv. program H) a
 • příspěvek na ochranu lesa (tzv. program I).

Z rozpočtu Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí jsou poskytovány i další příspěvky. Ministerstvo obrany je poskytovatelem v případě lesů na pozemcích, které jsou objekty důležitými pro obranu státu; Ministerstvo životního prostředí pak v případě lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem. V případě ostatních lesů jsou příspěvky poskytovány z rozpočtu Ministerstva zemědělství a určeným podacím místem je příslušný krajský úřad.

Žadatel je povinen před zahájením prací v rámci plnění předmětu příspěvku podat příslušnému krajskému úřadu tzv. ohlášení žadatele (ohlášení je následně platné pro všechny práce prováděné do konce kalendářního roku). Po splnění předmětu příspěvku (po ukončení prací) je pak žadatel povinen do 3 měsíců podat stejnému krajskému úřadu i vlastní žádost. Ohlášení i žádosti se vyhotovují v aplikaci „modul pro žadatele“ (odkaz uveden pod článkem).

Pro příspěvky, jejichž předmět byl splněn počínaje 1. 1. 2022, platí především tyto změny:

 • došlo k navýšení sazeb finančních příspěvků,
 • byly zavedeny tři nové předměty příspěvku: ukládání klestu na hromady/valy, mechanická příprava půdy před obnovou lesa a instalace feromonového odparníku do lapače,
 • byl zrušen příspěvek na vylepšování výsadeb, o průměrné náklady na vylepšování výsadeb byl navýšen příspěvek na následnou péči o výsadbu,
 • po dobu financování příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů z Národního plánu obnovy se příspěvky neposkytují na douglasku tisolistou v případě území Natura 2000 a zvláště chráněných území,
 • ve věci minimálních počtů sadebního materiálu je odkazováno na novou vyhláškou č. 456/2021 Sb., která nahradila vyhlášku č. 139/2004 Sb. (při výsadbě je požadováno dosažení min. 60 % z počtu uvedeného v příloze č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.),
 • při umělé obnově musí být dodržena pravidla přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle vyhlášky č. 456/2021 Sb. a zároveň podle přílohy č. 12 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. - v příloze článku jsou uvedeny podporované přenosy mezi přírodními lesními oblastmi, pravidla přenosu mezi lesními vegetačními stupni jsou pro SM dána přílohou č. 2 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.
 • příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku je nově poskytován 2x za dobu platnosti LHPO bez přihlížení k imisnímu pásmu,
 • v podporovaných oplocenkách je navýšen požadavek na zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin z 30 na 40 %, a
 • upraveny podmínky poskytování příspěvku na následnou péči:
  • mezi podmínky doplněn požadavek na vylepšení výsadby tak, aby počet životaschopných jedinců činil alespoň 60 % z počtu uvedeného v příloze č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.,
  • pro výsadby z roku 2019 upravena 5letá doba poskytování (příspěvek se poskytuje 5 let počínaje rokem 2020), a
  • v žádostech upraven způsob uvádění příspěvku (pro jednu výsadbu bude uváděna celková plocha stanovištně vhodných dřevin a výčet stanovištně vhodných dřevin, vše do 1 řádku).

Právnické osoby, které podle zákona č. 37/2021 Sb. mají povinnost evidovat skutečné majitele, jsou nově povinny k žádosti přikládat VÝPIS ÚDAJŮ Z EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ platných k okamžiku podání žádosti (výpis nesmí být starší 3 měsíců). Právnické osoby tento výpis získají zdarma na webu Evidence skutečných majitelů (esm.justice.cz) po přihlášení pomocí údajů používaných k přihlášení do datové schránky.

Dotazy žadatelů k pravidlům příspěvků je možné směřovat na e-mailovou adresu prispevky@mze.gov.cz.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.