ERMA2 - Evidence reprodukčního materiálu

Vítejte v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu

Novinky

Vyhláška 456/2021 Sb. vyhláška stanovující pravidla přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi PLO a LVS obsahuje i toto

§ 4 Přechodné ustanovení

 Reprodukční materiál získaný, vyrobený nebo vybavený průvodní dokumentací přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze přenášet podle vyhlášky č. 139/2004 Sb.,

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Mapové znázornění pravidel přenosů pro účely tohoto přechodného ustanovení je stále dostupné ZDE na webu ÚHÚL.

Ministerstvo zemědělství ČR vydává nové opatření obecné povahy

Souhrn Opatření obecné povahy vydaných MZe - přestože kůrovcová kalamita ustupuje, vznikají nové takzvané červené zóny.

Katastrální území - aktualizace

Ministerstvo zemědělství aktualizuje vymezení území tzv. „červené zóny“, protože i přes zpomalení v celé ČR zasáhla kůrovcová kalamita další území. „Opatření obecné povahy plní svůj účel, kůrovcová kalamita pomalu slábne, kůrovec však stále zůstává pro naše lesy významným rizikem a kalamitní holiny ještě nejsou zcela obnoveny novým lesem, proto budou nejpotřebnější opatření platit i v roce 2023,“ uvedl ministr Nekula. Ministerstvo zemědělství zároveň neprodlužuje možnost odložení těžby kůrovcových souší nebo využívání reprodukčního materiálu lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky (což neplatilo pro smrk ztepilý) k zalesňování holin po kalamitě. Platnost těchto opatření byla stanovena do 31. prosince 2022 a uplynutím této lhůty zaniká.

Tabulky výpěstnosti semenáčků a sazenic pro potřeby operace 8.6.1 Programu rozvoje venkova 2014–2020

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo jednotné tabulky výpěstnosti vytvořené Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti pro účel vyplácení dotací operace 8.6.1 PRV 2014-2020 souhrnem z  různých zdrojů s údaji o výpěstnosti.

 

Přihlašovací údaje pro přístup do ERMA2 pro držitele licencí, vlastníky (nájemce, pachtýře) uznaných jednotek a genových základen

Každý z výše uvedených typů subjektů je-li registrován v "Portálu farmáře" (což se u všech předpokládá), má automaticky možnost přihlášení se do aplikace ERMA2.

Přihlašovací údaje (jméno a heslo) si, prosím, vyžádejte přes Helpdesk MZe helpdesk@mze.cz

Do aplikace se pak tlačítkem vpravo pod záhlavím aplikace "Přihlásit" dostanete do detailu Potvrzení o původu, Uznaných jednotek a Genových základen, těch, ve kterých jste jakkoliv angažováni jako výše jemnovaný typ subejktu. Do ostatních, které se vaší osoby netýkají, možnost nahlížení zůstává omezena.

Plnohodnotný registrovaný přístup umožňuje přístup  

do všech privátních sekcí a aplikací přístupných jen po přihlášení registrovaného uživatele, více informací zde nebo na  helpdesk@mze.cz

 

Nová legislativa a nařízení

Od 1.1.2022 platí  nová vyhláška 456/2021 Sb. - "o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa"

Od 1.1.2022 je také vydáno nové znění Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

 

 

Elektronická výměna dat s registry MZe a rezortními systémy MZe - OpenDATA

Technicky se jedná o řešení postavené na principech a standardech webových služeb (web services) a může je využívat každý, kdo má možnost tuto technologii využívat. Nejvhodnějším řešením je samozřejmě zapracovat příslušné komunikační principy přímo do nějakého programu (informačního systému), v němž se následně budou informace získané tímto způsobem nadále zpracovávat a využívat.

Více informací naleznete na EAGRI ZDE.

Přehled vystavených webových služeb ZDE.

Postupy volání datových služeb ZDE.

 

Obchodní výměna mezi státy EU

V oblasti obchodní výměny reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi státy EU, tedy k převozu reprodukčního materiálu ze států EU do České republiky a naopak, je potřeba připomenout, že dodavatel je povinen úřednímu subjektu členského státu EU, odkud je převoz uskutečňován, oznámit tento fakt do třiceti dnů od převozu na předepsaném formuláři. Úředním subjektem v případě České republiky je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Hradec Králové. Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu v rámci obchodní výměny mezi členskými státy EU nepodléhá povolovacímu řízení.

 

Elektronické žádosti pro on-line vyplnění a odeslání

  • práce s formuláři nevyžaduje přihlášení
  • předpokládá se vyplnění a odeslání žádosti prostřednictvím webového interaktivního formuláře
  • elektronická verze formuláře pomáhá žadatelům s vyplněním žádosti a minimalizuje možnost výskytu chyb
  • po elektronickém odeslání žádosti z formuláře musí být zároveň podána řádně podepsaná listinná anebo elektronická (PDF) verze formuláře
  • listinnou žádost lze vytisknout z PDF, které je možné uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a podepsanou spolu s elektronickou verzí formuláře a příloh na datovém nosiči předat do podatelny ÚHÚL
  • elektronickou (PDF) žádost lze uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a včetně příloh podat prostřednictví datové zprávy, žádost a ostatní relevantní dokumenty však musí být podepsány platným elektronickým podpisem oprávněných osob
  • rozhodující je listinná forma žádosti nebo žádost včetně příloh podaná datovou zprávou

Dne 27. 7. 2020 bylo Ministerstvem zemědělství ČR vydáno opatření obecné povahy (OOP) č.j. 33784/2020-MZE-16212,

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020. Došlo k zasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou lesních porostů a Ministerstvo zemědělství na to reaguje změnou přílohy č. 1 (změna územní působnosti opatření). Ucelení oblastí a jejich ohraničení je provedeno tak, aby byla zajištěna aktuálnost přílohy pro praktické využití vlastníky lesů zhruba do konce třetího čtvrtletí roku 2020. Podkladem pro změnu přílohy č. 1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Aktuální opatření obecné povahy najdete na úřední desce MZe i na úředních deskách obcí. Tisková zpráva MZe a přílohy zde.