Stavby pro plnění funkcí lesa

Stavby pro plnění funkcí lesů jsou specifickou stavební specializací a zároveň samostatným autorizačním oborem garantovaným Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Stavby pro plnění funkcí lesů zahrnují především stavby pro dopravní zpřístupnění lesů (zejm. lesní cesty a ostatní trasy pro lesní dopravu) a stavby v rámci lesnicko-technických meliorací (zejm. hrazení bystřin a strží, hrazení lavin či svážných území, výstavba malých vodních nádrží v lesích). Specifika těchto staveb vyplývají z povahy lesního prostředí, z celospolečenského zájmu na plnění mimoprodukčních funkcí lesa (především funkce vodohospodářské, vodoochranné a půdoochranné či rekreační) a z často úzkých vazeb těchto staveb na předměty ochrany přírody a krajiny. Proto se na stavby pro plnění funkcí lesa kladou požadavky stanovené nejen obecnou právní úpravou (lesní zákon, vodní zákon, stavební zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny …), ale i zvláštním právním předpisem (vyhláška o technických požadavcích na stavby pro plnění funkcí lesa) a příslušnými technickými normami.  

Publikace je rozšířením a doplněním současné technické normy pro projektování lesních cest (ČSN 73 6108:2018).
Publikováno: 18. 9. 2020
Publikace je rozšířením současných technických norem pro hrazení bystřin a strží (ČSN 75 2106-1 a ČSN 75 2106-2).
Publikováno: 3. 6. 2020

Technické požadavky na stavby pro plnění funkcí lesa

6. 6. 2019
Právní úprava staveb pro plnění funkcí lesa je kromě obecného rámce daného lesním zákonem (zákon č. 289/1995 Sb.), vodním zákonem (zákon č. 254/2001 Sb.) a zákonem o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) podrobně řešena zejména v oblasti technických požadavků na tyto stavby daných příslušnými vyhláškami provádějícími stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.