přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborná oddělení sekce

Činnost odborných oddělení SZV vymezuje zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy.


Oddělení hnojiv

  1. Provádí registraci hnojiv a pomocných látek, dále zpracovává agendu týkající se ohlašování a vzájemného uznávání hnojiv a pomocných látek; na základě dobrovolného požadavku výrobců eviduje také HNOJIVA ES
  2. Zabezpečuje státní odborný dozor při přezkušování hnojiv, při jejich uvádění do oběhu a při jejich používání.


Oddělení půdy a lesnictví

  1. Vede seznam kontaminovaných ploch rizikovými prvky a rizikovými látkami, z důvodu ochrany vstupu nežádoucích látek do potravního řetězce.
  2. Zajišťuje monitoring fyzikálních, chemických a biologických vlastností půd v síti trvalých monitorovacích ploch na zemědělské půdě a monitoring atmosférické depozice, včetně koordinace a vyhodnocení za resort MZe ČR.
  3. Provádí průzkum půdních vlastností lesních pozemků a výživy lesních dřevin. Zjišťuje chemické i fyzikální vlastnosti lesních pozemků, informuje o potřebě hnojení a vápnění a kontroluje účinnost a efektivnost hnojení a vápnění.
  4. Provádí monitoring kvality upravených kalů a říčních a rybničních sedimentů v souvislosti s jejich dalším využitím na zemědělské půdě.

Oddělení výživy rostlin

  1. Zajišťuje a vyhodnocuje agrochemické zkoušení zemědělských půd. Souběžně vede seznam kontaminovaných ploch rizikovými prvky a rizikovými látkami, z důvodu ochrany vstupu nežádoucích látek do potravního řetězce.
  2. Pro výkon státního dozoru na úseku používání hnojiv provádí zkoušení vlivu různých způsobů a intenzit hnojení na výnos a kvalitu produkce a na půdní vlastnosti.
  3. Provádí výkon znalecké činnosti u hnojiv, při posuzování agrochemických vlastností půd a při hodnocení kontaminace půd rizikovými prvky a rizikovými látkami.
  4. Provádí kontrolu ploch po aplikaci upravených kalů, říčních a rybničních sedimentů, případně kontrolu těchto použitých materiálů v souvislosti s jejich dalším využitím.