přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Novela zákona o rybářství - rybářské lístky

30.6.2016

Novela zákona o rybářství - informace.

Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 104/2011 Sb., kterým je novelizován  zákon č. 99/2004 Sb.,  o rybníkářství, výkonu rybářského  práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Změna se týká nejen aproximace práva EU ve vztahu ke kontrolnímu nařízení Rady EU, ale i vydávání rybářských lístků.

Novelizace vydávání rybářských lístků byla vložena a přijata na základě poslanecké iniciativy, která, jak se ukazuje v praxi, budí pochybnosti.

Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství (dále jen „ministerstvo“), se proto zabývalo změnou provedenou citovanou novelizací v souvislosti s ostatními ustanoveními zákona o rybářství. Vyhodnocením právní úpravy jako celku dospělo k závěru, že (s účinností od 1. 7. 2011)

rybářské lístky

a)     vydávají:

  1. Obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem (§ 13 odst. 8 zákona o rybářství) a
  2. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 20 odst. 2 zákona o rybářství)

b)    odebírají:

  1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 20 odst. 2 zákona o rybářství).

Dále ministerstvo dospělo k závěru, že zákonodárce opomněl promítnout navrženou změnu i do ostatních ustanovení zákona o rybářství. Tím se stalo, že „obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem“ mají zákonem o rybářství zřízenu pouze jednu výslovně stanovenou působnost (§ 13 odst. 8) – vydávání rybářských lístků. Nejsou uvedeny v seznamu orgánů vykonávajících státní správu rybářství (§ 19 zákona o rybářství), ani žádné jiné ustanovení předmětného zákona výslovně nestanoví, že jsou orgánem vykonávajícím státní správu rybářství, proto je podle názoru ministerstva nelze považovat za „orgány státní správy rybářství“ ve smyslu uvedeného zákona. V návaznosti na to

  • nejsou zaměstnanci „obecních úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem“ povinni (ani oprávněni) nosit při výkonu svých funkcí (tj. vydávání rybářských lístků) jednotný služební stejnokroj včetně služebního odznaku (§ 25 zákona o rybářství)
  • obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem nejsou oprávněny pro výkon své působnosti (tj. vydávání rybářský lístků) získávat údaje z „registrů“, neboť toto oprávnění je dáno pouze orgánům státní správy rybářství (§ 19 odst. 2 zákona o rybářství)

V Praze dne 10. května 2011

Ing. Jiří Pondělíček, PhD.

ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Revize dne 30.6.2016.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem