Průvodce implementací ISPM 15 a dovozními požadavky některých zemí

22. 12. 2023

FAO IPPC Standard ISPM 15 s názvem "Regulation of Wood Packaging Material in International Trade (2019)".

  • k výrobě dřevěných obalů se používá pouze odkorněné dřevo,
  • v IPPC značkách se již v jejich vzorech neobjevuje symbol odkornění - DB
  • ve značce nesmí být jiné symboly a značky než standardem ISPM 15 stanovené
  • standard uvádí také další metody pro ošetřování DOM - fumigace sulfurylfluoridem (SF); - ošetření mikrovlnným záření (DH)


Důležité pojmy

Tepelné ošetření (Heat Treatment – HT)

zahřátím dřevěného obalového materiálu musí být dosaženo v jeho jádru (uprostřed) teploty nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut.

Odkornění (Debarked – DB)

odstranění kůry z kulatiny - odkornění nezbytně neznamená, že je dřevo zcela zbaveno kůry /FAO,ISPM č. 5 Slovník fytosanitárních pojmů, 2019/

Dřevo prosté kůry (Bark - Free Wood)

dřevo, ze kterého byla odstraněna veškerá kůra kromě vaskulárního kambia, kůry prorostlé kolem suků a korových kapes (zárostů) nacházejících se mezi letokruhy [ISPM Publ. č. 5, 2019]

Vysušení (Kiln drying – KD)

proces, při kterém se dřevo vysouší v uzavřené komoře s využitím řízené teploty a/nebo vlhkosti k docílení požadované vlhkosti dřeva/ISPM 5, 2008/. Vlhkost dřeva ošetřeného tímto způsobem (KD) musí být nižší než 20 %.

Fumigace (Methyl-bromide Fumigation – MB)

ošetření chemickým prostředkem, který působí na komoditu zcela nebo převážně v plynné formě /FAO, ISPM 5:2019/. Uvedený způsob ošetření - fumigace metyl-bromidem je v ČR zakázán.

Mikrovlnné ošetření (Dielectric heating - DH)

proces tepelného ošetření dřevěného obalového materiálu mikrovlnným zářením, při kterém musí být  dřevo zahřáto na teplotu alespoň 60 stupňů po dobu 1 minuty. Uvedená metoda není  zatím v ČR používána.

Fumigace sulfurylfluoridem  (Sulfurylfluorid - SF)

Metoda zatím není v ČR využívána vzhledem k nedostupnosti chemické látky sulfurylfluorid

Pomocné dřevo (Dunnage)

Dřevěný obalový materiál používaný k zajištění nebo podepření komodity, který ale není se zbožím přímo spojen (FAO, ISPM 5:2019)

Osvědčení o ošetření (Treatment declaration/certificate)

doklad, který se vystavuje k zásilce jejíž součástí jsou dřevěné obaly/dřevěný obalový materiál podléhající požadavkům ISPM 15, pokud je vyžadováno. Toto osvědčení může vystavit vývozce nebo subjekt, který ošetření provedl. Obsah osvědčení závisí na požadavcích dovážející země. Toto osvědčení v žádném případě nenahrazuje rostlinolékařské osvědčení!

Osvědčení o obalech (Packing declaration/certificate)

doklad, který se vystavuje k dřevěným obalům zásilky, podléhajícím požadavkům ISPM 15, pokud je vyžadováno. Toto osvědčení může vystavit vývozce nebo subjekt, který dřevěné obaly vyrobil. Obsah osvědčení závisí na požadavcích dovážející země. Toto osvědčení v žádném případě nenahrazuje rostlinolékařské osvědčení!

Rostlinolékařské osvědčení (Phytosanitary certificate)

mezinárodně uznávaný úřední dokument o původu a zdravotním stavu zásilky /FAO 2008/. Dokument, který se vystavuje k zásilce mimo jiné podléhající požadavkům ISPM 15. Toto osvědčení vystavuje pouze Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský prostřednictvím Odboru dovozu a vývozu!!

Od 14.12.2019 v ČR nové formuláře rostlinolékařských osvědčení!!
 

 ALalbanie

 

 

Albánie - oznámila , že dřevěné obaly doprovázející zásilky dovážené na území Albánie musejí splňovat požadavky ISPM 15, tzn. být řádně ošetřeny a označeny. Vystavení rostlinolékařského osvědčení není vyžadováno.  
 alzirsko

DZ

Alžírsko – oznámilo , že vyžaduje, aby dřevěné obaly dovážené se zásilkami na území Alžírska splňovaly požadavky ISPM 15. Požadavek na základě nařízení s účinností od 1. 1. 2010. Vystavení rostlinolékařského osvědčení je vyžadováno.

 argentina

AR

Argentina – oznámila , že bude zavádět ISPM 15 postupně. Plné zavedení bude s účinností od 1. ledna 2006. (aktualizace 26.9.2005). Požadována deklarace o zásilce s celním prohlášením, že dřevěný obalový materiál je při dovozu prostý kůry, hmyzu a poškození způsobeným hmyzem, a kromě toho musí být tyto dovozy oznámeny SENASA a Generálnímu ředitelství cel. Vystavení rostlinolékařského osvědčení není požadováno.

                            

AM

Arménie – akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15. Není požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 australie

AU

Austrálie – informovala dovozce, že australské požadavky zakazují vstup dřevěným výrobkům s původním zamodráním. Bylo oznámeno, že ošetření dle ISPM 15 není smrtelné pro houby způsobující zamodrání dřeva, a že tepelné ošetření bez redukce vlhkosti dřeva (vysušení) spíše podporuje růst a náchylnost dřeva k napadení těmito houbami. Příznaky zamodrání dřeva (podstatě plíseň na obalu) může znamenat zastavení zásilky ve vstupním místě a také je možné její vrácení zpět do země vývozu.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský doporučuje dřevěné obaly pro vývoz do Austrálie sušit na vlhkost pod 20%. Tyto mohou být označeny symbolem KD (kiln drying) pro umělé vysušení dřeva, ale toto označení nesmí být součástí značky IPPC (viz standard ISPM 15, 2009). Každé dřevo, včetně uměle vysušeného má tendenci absorbovat vlhkost během dlouhé přepravy v kontejneru. Vysušení (kiln drying) negarantuje, že plísně se neobjeví.
Austrálie –
implementovala ISPM 15 a od 1. ledna 2006 požaduje, aby veškerý dřevěný obalový materiál a pomocné dřevo byl v souladu s ISPM 15 a označen  (018) (pdf, 34 kB). Kromě toho veškerý dřevěný obalový materiál a pomocné dřevo musí být prosté kůry a pokud byl fumigován, doba expozice musí být 24 hodin, tedy v souladu s novým ISPM 15. Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení nebo dokladu o ošetření.

(AQIS) formálně implementovala ISPM 15 vedle existujících předpisů od 1. září 2004. Tento postup dává vývozcům možnost výběru způsobu ošetření, což je hlavní výhoda pro země, které dosud nemají zřízen systém k ošetřování a označování dřevěných obalů dle ISPM 15. Kromě tepelného ošetření nebo fumigace methylbromidem (doba expozice 16 hodin dle ISPM 15 – ne 24 hodin jak bylo původně publikováno v australském oznámení o fumigaci) musí být dřevěný obalový materiál odkorněn. Detaily nových pravidel jsou uvedeny v AQIS Notice to Industry No. 19 (01) (pdf, 49 kB). Příklad deklarace dodavatele/baliče je uveden  (02) (pdf, 26 kB) (pro plně naložený kontejner) a  (03) (pdf, 26 kB) (pro nenaplněný kontejner), poslední úprava ze dne 23. srpna 2004. Deklarace musí být vyhotovena vývozcem, jak AQIS uvádí ve svém odkazu.

Dodavatel (vývozce) nemusí v deklaraci uvádět identifikační číslo přidělované registrovaným „sušárnám“ ÚKZÚZ. Číslo požadované na deklaraci je pouze číselným spojením mezi deklarací a kontejnerem/zásilkou (numerical link).

Oznamujeme, že AQIS neuplatňuje karanténní opatření na obaly vyrobené výhradně z rekonstituovaného dřevěného materiálu. Rekonstituovaný dřevěný materiál je takový, který již neobsahuje plné dřevo jako výsledek výrobního procesu a zahrnuje dřevotřískové desky, OSB desky a středotlaké a vysokotlaké dřevovláknité desky. AQIS zveřejnila následující PQA (Public Quarantine Alerts) – Obecné karanténní upozornění, s kterými by se měli výrobci dřevěných obalů ze zpracovaného dřeva a jejich vývozci seznámit :

PQA 0389 – Dovoz středových válců po oloupání dýhy jako obalů nebo pomocného dřeva
PQA 0390 – Upravené dovozní podmínky pro obkladové desky
PQA 0404– Změněné vývozní požadavky pro dřevěné obaly vyrobené výhradně z rekonstituovaného dřeva (zahrnující dřevotřískové desky, OSB desky a středotlaké a vysokotlaké dřevovláknité desky)

Všechny PQA lze najít na www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_alertscontent.asp

Požadavky pro vyclení dovážených zásilek
V materiálu australské služby AQIS naleznete tyto požadavky, včetně požadavku na "deklaraci o nově vyrobené překližce" pro obalový materiál vyrobený s této překližky. Toto ustanovení již není v platnosti.


V případě dotazů kontaktujte:
Timber and Timber Products National Co-ordination Centre
Australian Quarantine and Inspection service (AQIS)
timber.imports@aqis.gov.au

Dovozní požadavky pro dovoz překližky "ve velkém" jsou uvedeny na webu AQIS www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_alertscontent.asp Příklad deklarace je uveden (04) (pdf, 21 kB)  Detaily výše uvedeného návodu je možné získat v manuálu AQIS (AQIS ´s cargo containers quarantine aspects and procedures manual) na http://www.daff.gov.au/aqis/import/cargo/aspects-procedures

 

 banglades

BD

Bangladéš - oznámila implementaci ISPM 15a připravuje požadavky. O změnách budeme informovat. Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 

 barbados

BB

Barbados - plánovaný termín implementace ISPM 15 - 1. duben 2006 byl posunut. O změnách budeme informovat.

                                          

BY

Bělorusko - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15. Vystavení rostlinolékařského osvědčení není vyžadováno.                                                                             

 barbados

BO

Bolívie - byl oznámen záměr implementovat ISPM 15. K náhledu notifikace z 24. 5. 2005 (jen ve španělštině) zde (014). Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení.

                            

BW

Botswana - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 brazilie

BR

Brazílie - potvrdila, že dřevěný obalový materiál označený značkou IPPC bude akceptován jako obalový materiál s rostlinolékařským osvědčením. Pozn. Při vývozu do Brazílie lze i přes sdělení výše narazit na požadavek na vydání rostlinolékařského osvědčení. Oznámena akceptace dřevěného obalového materiálu, který bude ošetřen a označen podle ISPM No. 15. Zásilku je vhodné opatřit rostlinolékařským osvědčením. V Brazílii je možné provést ošetření obalů až při vstupu na její území, podrobnosti provádění nejsou známy. Pokud budou dřevěné obaly při vstupu na území BR shledány nevyhovujícími budou

re-exportovány zpět do země vývozu. Prohlášení platné od 1.2.2016. 

Brazílie oznámila, že v případech, kdy budou dřevěné obaly  shledány rizikovými z důvodu zjištění napadení řeziva bude přistupovat k vracení zásilek zpět do země původu. 

ÚKZÚZ upozorňuje vývozce na požadavek pro označování dřevěných obalů pro vývoz zboží do Brazílie - značky musejí být umístěny na VNĚJŠÍCH stranách obalu.

Vystavení rostlinolékařského osvědčení je možné na vyžádání.

 

 chile

CL

Chile -WTO notifikace oznamuje implementaci ISPM 15 od 1. června 2005 - náhled zde(06) Chile požaduje, aby veškerý dřevěný obalový materiál byl odkorněn. Další detaily chilských požadavků budou uvedeny později. Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení. 

 cina

CN

Čína - byla ustanovena komise, která řeší případy, kdy je na zásilku potřeba vystavit rostlinolékařské osvědčení. Další podrobnosti nejsou známy. Čína má rovněž problém uznávat značku, ve které je uveden kód „DB" (debarked), což neodpovídá standardu. Značky, které jsou nečitelné nebo u nich chybí některá jejich část (dělící linka atp.) jsou rovněž považovány za neodpovídající požadavkům.

 

Evropská komise informovala, že po jednání s čínskými orgány se podařilo vyřešit problémy s vývozem zásilek se dřevěnými obaly. AQSIQ souhlasí s výkladem ISPM 15 a vydá oznámení pro celníky (CIQs), že dřevěný obalový materiál vyhovující ISPM 15 lze akceptovat i v případech, kdy země vývozu není zemí původu obalu.

 

K náhledu jsou další materiály objasňující situaci v Číně - Oznámení 11 zde(07) a Oznámení 32 zde(08). Čína potvrdila, že akceptuje dřevěný obalový materiál vyhovující ISPM 15 bez rostlinolékařského osvědčení nebo dřevěný obalový materiál, který vyhovuje Prohlášení 2002/58 zde(09) s rostlinolékařským osvědčením (poslední aktualizace 5.9.2005). Nová pravidla platí od 1.ledna 2006!! Tato pravidla požadují, aby dřevěné obaly byly ošetřeny a označeny dle požadavků AQSIQ - tzn. tepelné ošetření nebo fumigace MB a označení značkou IPPC. V případě, že obaly v zásilce nebudou splňovat uvedené požadavky, budou ošetřeny, zničeny nebo vráceny zpět.
Je vyžadováno odkornění. (sledujte aktualizace této stránky!!) Pozn. Ze zemí s výskytem háďátka borovicového (pine wood nematode) – uznáváno pouze tepelné ošetření (fumigace methylbromidem ne).
Čína stále vyzývá exportéry k používání tzv. Deklarace o použití nedřevěného obalového materiálu zde (015).
Od 1.1.2006 zásilky směřující do Číny nemusí být vybaveny rostlinolékařským osvědčením. Osvědčení lze vystavit na vyžádání.

 chile

DO

Dominikánská republika - oznámila implementaci ISPM 15 od 1. července 2006. WTO notifikace (ve španělštině) zde (038). Vystavení rostlinolékařského osvědčení se doporučuje.

 chile

EG

Egypt - oznámil implementaci ISPM 15 od 1. října 2005, WTO notifikace zde (017).

 ekvador

EC

Ekvádor - oznámil implementaci ISPM 15 s platností od 1. července 2006. WTO notifikace zde (037). Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

                          

ET

Etiopie - oznámil implementaci ISPM 15 v roce 2006.  Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 eu

EU

EU - od 1. března 2005 platí požadavky pro dřevěné obaly přicházející do EU ze třetích zemí s výjimkou Švýcarska. Tyto požadavky se nevztahují na dřevěné obaly pohybující se mezi členskými státy EU s výjimkou Portugalska.
Zde dle rozhodnutí Evropské komise 2009/420/ES ze dne 28.5.2009 platí opatření proti šíření háďátka borovicového (Bursaphelenchus xylophylus) dřevěnými obaly při přepravě zboží mezi členskými zeměmi. Od 16.6.2009 jsou zpřísněny kontroly dřevěných obalů přepravovaných z Portugalska. Od 1.1.2010 nesmí opustit území Portugalska dřevěný obalový materiál, který nebyl ošetřen a označen v souladu se standardem ISPM 15.

Rostlinolékařské osvědčení není požadováno pro dřevěné obaly přicházející do EU, které jsou v souladu se standardem ISPM 15 (ošetřeny a označeny).

Nová pravidla vydaná ve směrnici Rady 2004/102/EC jsou zapracována do legislativy ČR vyhláškou 662/2004 Sb. Sledujte aktuální stav české fytosanitární legislativy.

Veškerý dřevěný obalový materiál jako bedny, přepravky, palety, vyrobený zcela nebo částečně z nezpracovaného dřeva musí splnit nové požadavky a být také tepelně ošetřen nebo fumigován methyl-bromidem oficiálně schváleným systémem a být označen odpovídající značkou.

Dřevěný obalový materiál vyrobený zcela ze zpracovaného dřeva – překližka, OSB, atd. je od uvedených požadavků osvobozen a nemusí být ošetřen a označen.

Nouzová opatření: zůstávají v platnosti pro dřevěný obalový materiál z Kanady, Japonska, Číny a USA. Tzn. že dřevěný obalový materiál ze dřeva jehličnanů z těchto zemí musí být tepelně ošetřen, chemicky tlakově impregnován nebo fumigován methyl-bromidem a označen. Navíc dřevěný obalový materiál ze dřeva jiného než jehličnanů z Číny musí být také prostý kůry a larvami způsobených požerků > 3mm nebo uměle vysušen (KD).

Značka jíž je označen veškerý dřevěný obalový materiál vyrobený po 28. únoru 2005 musí obsahovat IPPC logo.

ipcc

 

Značka na dřevěném obalovém materiálu vyrobeném před tímto datem a do 31. prosince 2007 může obsahovat pouze ISO kód státu, kód (číslo) výrobce a kód ošetření. Po 1. lednu 2008 budou všechny dřevěné obaly označeny značkou včetně IPPC loga.

Pomocné dřevo (dunnage): Po 1. lednu 2008 musí být veškeré pomocné dřevo označeno úplnou značkou včetně IPPC loga.

 filipiny

PH

Filipíny - implementace vstoupila v platnost od 1. ledna 2005. Dřevěný obalový materiál musí být ošetřen a označen podle standardu ISPM 15, a dovozce musí nejméně 24 hodin před příchodem zásilky zažádat o kontrolu či odbavení zásilky. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

                           

GA

Gabon - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15.  Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

                          

GH

Ghana - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15.  Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 

           

GE

Gruzie - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15.  

 guatemala

GT

Guatemala - oznámila implementaci ISPM 15 s navrhovaným datem 25. ledna 2005. WTO notifikace zde (016). Oznamujeme, že platnost data je ověřována. Zjištění bude uvedeno v některé následné aktualizaci. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 guyane

GY

Guyana - oznámila, že zásilky obsahující dřevěné obaly dovážené na území Guyany musejí být tepelně ošetřeny nebo fumigovány MB a označeny schválenou IPPC značkou. Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 honduras

HN

Honduras - Oznámena implementace ISPM 15. WTO notifikace zde (027)Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 hong kong

HK

Hong Kong - u nezpracovaného dřevěného materiálu není vyžadováno rostlinolékařské osvědčení a není povinné tepelné ošetření ani fumigace. Dovozce musí zajistit, aby dřevěný obalový materiál byl prostý škůdců a zeminy před naloděním.
http://www.afcd.gov.hk

 indie

IN

Indie - od 1. listopadu 2004 dřevěný obalový materiál s udáním země původu musí být tepelně ošetřen nebo fumigován methyl-bromidem a označen podle standardu ISPM 15. Podrobnosti, jak byly publikovány indickým ministerstvem zemědělství zde(011). Pozdější doplněk zde(012).

Splnění požadavků na ošetření a označení obalů by mělo být potvrzeno v rostlinolékařském osvědčení.
http://www.plantquarantineindia.org/impo.htm

 indonesie

ID

Indonésie - Indonésie oznámila na základě implementace ISPM 15 dovozní požadavky pro dřevěné obaly od září 2009, náhled originální WTO notifikace z roku 2006 zde(046). Indonésie potvrdila doplňkem WTO notifikace z dubna roku 2009, náhled zde(045), datum implementace a další detaily. Upozorňujeme, že vedle ošetření a označení nesmí obaly obsahovat zeminu. Dovoz je povolen pouze přes určené přístavy, kde bude podroben kontrole. Aktualizovaná notifikace z března 2010, náhled zde(051). Požaduje se, aby obalový materiál byl ošetřen podle ISPM č. 15 (od 15. září 2009), k zásilce musí být vystaveno rostlinolékařské osvědčení, zásilku je rovněž nutné opatřit tzv. „Packing declaration". Obaly nesmí obsahovat zeminu a dovoz je povolen jen přes určená místa. Nové informace k ISPM 15 z 5. března 2010.

                             

IQ

Irák - ÚKZÚZ doporučuje použít ošetřené dřevo podle ISPM č. 15. Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 iran

IR

Irán - oznámil, že od 26. dubna 2010 vyžaduje, aby dřevěné obaly dovážené se zbožím na jeho území byly ošetřeny a označeny v souladu s požadavky standardu ISPM 15. Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 izrael

IL

Izrael - do nových izraelských dovozních požadavků byly začleněny požadavky ISPM 15. Tyto požadavky nabývají účinnosti 25.6.2009, ale implementace požadavků ISPM 15 byla odložena do 1.10.2009. O dalším postupu budeme informovat.

 jamajka

JM

Jamajka - oznámila záměr přijmout požadavky standardu ISPM 15 týkající se dovozu dřevěných obalů na její území. Předpokládaná platnost od poloviny roku 2011. O dalším postupu budeme informovat. Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 japonsko

JP

Japonsko - byla oznámena implementace ISPM 15 od 1. dubna 2007. Náhled WTO notifikace zde (041) . Informace o japonských požadavcích na dřevěné obaly zde (042) . Další informace lze nalézt na internetové stránce http://www.pps.go.jp/english/woodpack/index.html

 jihoafricka republika

ZA

Jihoafrická republika - veškerý dřevěný obalový materiál musí být ošetřen a označen podle standardu ISPM 15. Tento standard je plně implementován od 1. ledna 2005. Podrobnosti zde(013). Plnění ISPM 15 plně vyžadováno od 1. března 2005.

 jizni korea

KR

Jižní Korea - oznámení o přijetí směrnice k datu 1. června 2004. WTO notifikace se záměrem implementovat ISPM 15 - v průběhu roku 2005. Musí být ošetřen a označen podle ISPM 15. Ze zemí s výskytem háďátka borovicového je požadováno pouze tepelné ošetření. Také je vyžadováno ošetření a označení veškerého pomocného dřeva (dunnage).

 jordansko

JO

Jordánsko - oznámilo implementaci ISPM 15 od 17. listopadu 2005. WTO notifikace náhled zde (025).

 kamerun

CM

Kamerun - oznámil, že požaduje, aby dřevěné obaly dovážené na jeho území byly ošetřeny a označeny v souladu s požadavky standardu ISPM 15. Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 kanada

CA

Kanada - Od 16. září 2005 zintenzivňuje Kanada (také USA a Mexiko – viz níže) uplatňování Směrnice ISPM č. 15 na dřevěný obalový materiál vstupující na jejich hranice. V minulosti Kanada povolovala vstup i zásilkám, které nebyly ve shodě s požadavky. Počáteční dobrovolné období skončilo 15. září 2005 a Kanada začala zvyšovat uplatňování ISPM 15 ve třech fázích.

  1. fáze – 16. září 2005 - Kanada bude odmítat vstup zásilek, u kterých budou nalezeny dřevěné obaly napadené škůdci (v průběhu úvodní fáze bude zabráněno vstupu pouze zásilkám se známkami napadení) s výjimkou pomocného dřeva. Pomocné dřevo bude ošetřeno nebo likvidováno, pokud bude nevyhovující (např. se znaky živých škůdců, bez ISPM 15 značky nebo bez rostlinolékařského osvědčení).
  2. fáze – 1. února 2006 - Kanada bude odmítat vstup jakýchkoliv dřevěných obalů, pokud nebudou odpovídat požadavkům (např. se znaky živých škůdců, bez ISPM 15 značky nebo bez rostlinolékařského osvědčení) s výjimkou pomocného dřeva. Pomocné dřevo bude ošetřeno nebo likvidováno, pokud bude nevyhovující.
  3. fáze – 1. července 2006 - Kanada odmítá vstup veškerého dřevěného obalového materiálu včetně pomocného dřeva, které bude označen jako nevyhovující.

Není vyžadováno rostlinolékařské osvědčení.

                               

KZ

Kazachstán - akceptuje plnění požadavků dle standardu ISPM 15, doporučujeme obaly ošetřit a označit v souladu se standardem ISMP č. 15.

 

                             

KE

Keňa - oznámila implementaci standardu ISPM 15 v roce 2010. Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 kolumbie

CO

Kolumbie - WTO notifikace zde(010). Datum implementace není v současné době známo, pravděpodobné datum implementace 31. prosince 2004 – text pouze ve španělštině. Přísné vymáhání požadavků od 16. září 2005. Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení.

                              

CD

Kongo - akceptuje plnění požadavků dle standardu ISPM 15. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 kostarika

CR

Kostarika - implementace ISPM 15 od 19. března 2006 – text pouze ve španělštině zde(022). Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 kuba

CU

Kuba- Oznámila WTO notifikací implementaci ISPM 15 od 1. října 2008 - náhled zde(044)Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

                            

KG

Kyrgyzstán - akceptuje plnění požadavků dle standardu ISPM 15. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 

                          

LS

Lesotho - oznámení o implementaci standardu ISPM 15 v roce 2012 Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 libanon

LB

Libanon - oznámil, že od 9. března 2006 vyžaduje, aby dřevěné obaly splňovaly požadavky ISPM 15. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 

                             

MG

Madagaskar - akceptuje plnění požadavků dle standardu ISPM 15. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 malawi

MW

Malawi - dřevěné obaly dovážené se zbožím na území Malawi musejí splňovat požadavky standardu ISPM 15. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 malajsie

MY

Malajsie - Malajsie notifikovala ISPM 15 dne 1. ledna 2010. Náhled WTO notifikace zde(049). Veškerý obalový materiál dovážený do Malajsie musí být ošetřen v souladu s tímto standardem.  Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

                            

MV

Maledivy - akceptuje plnění požadavků dle standardu ISPM 15. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

                        

MA

Maroko - Plné zavedení standardu ISPM 15, od 1. 5. 2013. Vyžaduje vystavení rostlinolékařské osvědčení.

 mexico

MX

Mexiko - Mexiko implementovalo ISPM 15 od 16. září 2005. Nové požadavky (ve španělštině) zde(019) začaly platit od 16. září 2005 stejně jako v USA a Kanadě.
Rostlinolékařské osvědčení není požadováno.

             

MD

Moldávie - akceptuje plnění požadavků dle standardu ISPM 15. 

                               

MZ

Mosambik - oznámení o implementaci standardu ISPM 15 v roce 2009.  Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

                            

MM

Myanmar - akceptuje plnění požadavků dle standardu ISPM 15. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 nigerie

NG

Nigérie - Veškerý dřevěný obalový materiál včetně pomocného dřeva (dunnage) musí být označen značkou s IPPC logem a být vybaveny osvědčením o ošetření.
Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení nebo dokladu o ošetření.

 

 nikaragua

NI

Nikaragua - oznámení implementace standardu ISPM 15 v roce 2006, náhled ve španělštině zde(029)Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení nebo dokladu o ošetření.

 norsko

N

Norsko - Norsko oznámilo, že od 1. 1. 2008 vyžaduje plnění požadavku na dřevěné obaly dle ISPM 15. Náhled notifikace zde(043).

 novy zeland

NZ

Nový Zéland - implementoval ISPM 15 od 1. května 2006. Návrh nových požadavků je konzultován. Náhled zde(034). Byli jsme informováni, že nové požadavky platí rovněž od 1. května 2006. Náhled dopisu zde(035).
Náhled nové WTO notifikace zde(031). Dřevěný obalový materiál musí být prostý kůry, a ošetřen a označen dle IPSM 15. Dřevěné obaly ošetřené jiným způsobem (možnosti jsou uvedeny v bodu 3.3. manuálu „Import health standard for Wood Packaging Material“) musí být ošetření provedeno do 21 dnů před odesláním a dřevěný obalový materiál musí být opatřen rostlinolékařským osvědčením nebo dokladem o ošetření.

                                          

NC

Nová Kaledonie - oznámení implementace standardu ISPM 15 v roce 2006, náhled ve španělštině zde(029)Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 oman

OM

Omán - Oznámil implementaci ISPM 15 od prosince 2006. Náhled WTO notifikace zde(040).

                           

PK

Pakistán - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

                          

PA

Panama - oznámila implementaci ISPM 15 v roce 2005. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

                             

PG

Papua Nová Guinea - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 paraguay

PY

Paraguay - oznámila implementaci ISPM 15 od 28. června 2005. Náhled WTO notifikace zde(024), (ve španělštině). Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 peru

PE

Peru - implementace ISPM 15 od 1. března 2006.                                                                     

 

                      

PR

Portoriko - implementace ISPM 15 v roce 2005.                                                      

                                                                                                                                                                                                          

RU

Ruská federace - ÚKZÚZ získal vyjádření:  RF oznámila, že podle rozhodnutí Euroasijské unie č. 318 z roku 2010 z 18. června část VII se pro vstup DOM nepožaduje dovozní povolení ani rostlinolékařské osvědčení  (RO) a v 2. odstavci rozhodnutí se zmiňuje, že  příslušný úřad při prohlídce zkontroluje přítomnost patřičných mezinárodních značek – v případě DOM se předpokládá, že se jedná o značku IPPC podle ISPM č. 15, protože žádný další předpis, který toto upravuje, neexistuje. O dalším postupu budeme informovat. Plné znění uvedeného rozhodnutí je k dispozici na ÚKZÚZ, ODV.

 

                                  

SV

Salvador - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 

                                       

WS

Samoa - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15. Požaduje se vystavení rostlinolékařského osvědčení nebo dokladu o ošetření.

 

                                   

SA

Saudská Arábie - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.    

 senegal                       

SN

Senegal - oznámil uplatňování požadavků na dovážené dřevěné obaly a implementaci standardu ISPM 15 v roce 2010. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

                                             

KP

Severní Korea - Korejská lidově demokratická republika  - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 seychelly            

SC

Seychelly - Oznámení implementace ISPM 15 od 1. března 2006. Náhled zde(026)Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.

 singapur

SG

Singapur - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15. Vystavení rostlinolékařského osvědčení se doporučuje v případě, že Singapur není konečnou zemí dovozu.

                

AE

Spojené arabské emiráty - akceptují plnění požadavků standardu ISPM 15.

 

           

RS

Srbsko - Oznámení implementace ISPM 15 v roce 2010.

 sri lanka

LK

Srí Lanka - oznámila implementaci ISPM 15 od 8. března 2010 zde(047).  Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.                                                 

 syrie

SY

Sýrie - oznámila, že přistoupila k implementaci standardu ISPM 15, ale zatím bez konkrétních požadavků a oficiálních dokumentů k nahlédnutí. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.                                            

 svycarsko                     

CH

Švýcarsko - bylo dosaženo vzájemné dohody mezi EU a Švýcarskem. Na dřevěné obaly vycházející z tohoto obchodu bude nahlíženo jako na obaly z členského státu EU.

                          

SR

Surinam - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15. Vystavení rostlinolékařského osvědčení se doporučuje.

 taiwan

TW

Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu - notifikace záměru implementovat ISPM 15 zde(023). Implementace od 1. 1. 2009.

 thajsko

TH

Thajsko - Thajsko oznámilo záměr implementovat ISPM 15 zde(049) notifikací WTO. V požadavcích zde(052) je vedle ošetření a označení dřevěných obalů  vyžadováno také vystavení rostlinolékařského osvědčení

taiwan

TW

Trinidad a Tobago - notifikace záměru implementovat ISPM 15 v roce 2005. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.   

 

                            

TN

Tunisko - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15. Doporučuje se vystavení rostlinolékařského osvědčení.   

 turecko

TR

Turecko - podle nového předpisu platného od 1. 1. 2006, musí být dřevěný obalový materiál odkorněn, ošetřen a označen podle standardu ISPM 15. WTO notifikací z 8. listopadu 2011 oznámilo zavedení nařízení pro rostliny, rostlinné a jiné produkty pokud jde zdraví rostlin dovážených nebo vyvážených do/z Turecka. Postupy v nařízení uvedené obsahují determinaci škodlivých organismů pokud jde o zdraví rostlin. Rostliny a rostlinné a jiné produkty budou podléhat oficiální dovozní kontrole a musejí být doprovázeny rostlinolékařským osvědčením. Pozn. toto nařízení může ovlivnit i případné požadavky na vystavování rostlinolékařského osvědčení také pro dřevěné obaly. 

 ukrajina

UA

Ukrajina - oznámila zavedení ISPM 15 od 1. října 2005. Oznámení zde(021). Obalový materiál musí být zcela odkorněn. Plnění je důsledně kontrolováno. Rostlinolékařské osvědčení není nutné.

                                       

UY

Uruguay - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15. Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení.                                                          

              

UZ

Uzbekistán - akceptuje plnění požadavků standardu ISPM 15.     

 venezuela

VE

Venezuela - oznámila zavedení ISPM 15 od 1. června 2005.  Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení.                                                                                                                   

 us

US

USA - CBP (Customs and Border Protection) oznámila 15. září 2005, že během července 2005 zahájila kontrolu dřevěného obalového materiálu v souladu s ISPM 15.

Na základě výsledků zkoušek bude CBP vykonávat postupné zavádění shody předpisů USDA pro dřevěný obalový materiál. Detaily jsou dostupné zde(053).
Více informací z USDA lze získat na webové stránce http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/wood_packaging_materials.shtml
APHIS ve spolupráci s CBP zahájily od 1.února druhou fázi vymáhání regulace dřevěných obalů. Během této fáze bylo požadováno, aby dřevěné obaly v zásilkách vstupujících nebo tranzitujících do USA byly ošetřeny a označeny značkou z mezinárodním logem IPPC. Zásilky, které nebudou splňovat požadavky nebudou vpuštěny do USA a budou reexportovány. Zásilky obsahující dřevěné obaly, které neodpovídají požadavkům budou vpuštěny do USA pouze za podmínky, kdy ředitel vstupního místa rozhodne, že je možné oddělení vyhovující části zásilky od nevyhovující. Opatření o vývozu nevyhovujících dřevěných obalů z USA by bylo vyžadováno před uvolněním schváleného nákladu příjemci. Všechny náklady spojené s tímto procesem hradí dovozce. Fáze regulace pokračuje i po 4. červenci. Plné vymáhání nařízení o dřevěných obalech začalo 5. července. V této době musí dřevěné obaly splnit dovozní požadavky a být prosté dřevokazných škůdců před vstupem nebo transitem do USA.
Rostlinolékařské osvědčení není vyžadováno.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje vývozce na množící se případy vrácení zásilek určených do USA vzhledem k nedostatkům zjištěným při kontrolách na hranicích USA. Zásilky, které jsou označeny jako nevyhovující požadavkům americké fytoslužby jsou vraceny do země původu na náklady vývozce. Jedná se převážně o zjištění přítomnosti škůdců ve dřevěných obalech nebo dřevěné obaly nejsou označeny značkou IPPC, nebo je označení nečitelné. ÚKZÚZ doporučuje věnovat problematice dřevěných obalů důkladnou pozornost také vzhledem ke kvalitě zpracování obalů, zejména vzhledem k použití řeziva, které nese známky přítomnosti škůdců.

Opětovně upozorňujeme všechny vývozce, že obaly musí být bez jakýchkoliv příznaků napadení organismy, v opačném případě je zásilka vrácena zpět na náklady vývozce. Věnujte proto těmto obalům patřičnou pozornost!!

Rostlinolékařské osvědčení lze vystavit na požádání.
 

                                                        

VN

Vietnam - Plná implementace standardu od 1.1.2015. Veškeré obalové dřevo směřující do Vietnamu musí být ošetřeno v souladu s ISPM č. 15. Je požadováno vystavení rostlinolékařského osvědčení.                                             Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Zdroj: WTO, TIMCON, FAO, ISPM 15, IPPC
Aktualizováno: 22.12. 2023

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.