Zaručené tradiční speciality

Potraviny a zemědělské produkty, které jsou vyráběny tradičními metodami více než 30 let, lze chránit jako zaručené tradiční speciality. Na rozdíl od výrobků s chráněným zeměpisným označením nebo chráněným označením původu není jejich výroba nebo příprava vázána na zeměpisnou oblast. Mohou se tedy vyrábět kdekoliv při splnění podmínek technologie výroby (tzv. specifikace). Při zápisu českého výrobku lze tentýž výrobek vyrábět jiným výrobcem v jiném kraji či dokonce v jiné členské zemi.

V zájmu řádného fungování vnitřního trhu v oblasti potravin jsou proto nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin poskytovány hospodářským subjektům a producentům potravin právní nástroje, které jim umožňují zvyšovat tržní hodnotu těchto produktů a zároveň je chrání proti nekalým praktikám. Každý producent, který je evidován v oficiálním rejstříku EU, má proto možnost používat na svých produktech zapsaný název společně se zmínkou „zaručená tradiční specialita“ a s patřičným logem.

Předmět registrace označení ZTS

Termínem „tradiční“ se dle uvedeného nařízení rozumí prokázané používání na trhu Společenství po období, které vykazuje předávání mezi generacemi. Toto období by se mělo rovnat časovému úseku obecně připisovanému jedné lidské generaci, tedy nejméně 30 let.

Označení „Zaručená tradiční specialita“ mohou nést ty produkty a potraviny, které jsou vymezeny Nařízením  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, tj. druhy zemědělských produktů určených k lidské spotřebě podle přílohy I Smlouvy o ES a dále potraviny přímo vymezené v tomto nařízení.

Průběh procesu registrace označení ZTS

Registrační řízení je zahájeno na úrovni členského státu a ukončeno rozhodnutím Evropské komise. Žádosti o registraci včetně potřebných náležitostí se předkládají na Ministerstvo zemědělství Sekce potravinářství, Těšnov 65/17, 110 00  Praha 1 na Odbor potravinářský, který zajistí přezkoumání věcné správnosti žádosti a umožní, aby se k žádosti mohly vyjádřit oprávněné osoby z ČR. To následně předá žádost na Evropskou komisi ke konečnému rozhodnutí. Komise zahájí proceduru posuzování, která by podle platné legislativy neměla přesáhnout 12 měsíců. Považuje-li Komise žádost za oprávněnou, zveřejní ji v Úředním věstníku Evropské Unie spolu se zkrácenou verzí specifikace výrobku. Do tří měsíců od zveřejnění mohou být podávány proti zápisu námitky z ostatních členských států a třetích zemí. Neobdrží-li Komise žádnou námitku (nebo není-li podaná námitka přípustná), Komise zapíše název do „Rejstříku zaručených tradičních specialit“.

Kontrola užívání označení ZTS

Označení ZTS podléhá pravidelným kontrolám dodržování specifikací. Tyto kontroly provádí orgány státní správy, tj. Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa. Náklady na kontroly hradí uživatelé chráněného označení.

Zapsaná označení ZTS

Česká republika má v současné době zaregistrována tato označení:

Upozorňujeme, že specifikace dostupné prostřednictvím těchto webových stránek nemusí odpovídat aktuální verzi oficiálně přijatého textu. Je třeba vždy přihlédnout k aktuálnímu znění právního předpisu zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Zveřejnění žádosti o zápis zaručené tradiční speciality „SPIŠSKÉ PÁRKY“:

V souladu s odst. 3 článku 49 Nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejňujeme v příloze žádost o změnu specifikace zaručené tradiční speciality „Spišské párky“ na úrovni Unie v souladu s článkem 53 nařízení (EU) č. 1151/2012 v rámci vnitrostátního námitkového řízení.

Do pátku dne 18. ledna 2024 je možné uplatnit připomínku na adresu:

Ministerstvo zemědělství, Odbor potravinářský, Těšnov 17, 110 00  Praha 1.

V Praze dne 18.12.2023

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.