Úřední kontroly v potravinovém řetězci

Provádění úředních kontrol v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej potravin spotřebiteli je na úrovni Evropské unie harmonizováno. Stěžejním předpisem pro provádění úředních kontrol je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, v platném znění. Na národní úrovni jsou kompetence dozorových orgánů stanoveny zejména v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále v konkrétních právních předpisech.

Cíl úředních kontrol

Úřední kontroly slouží k ověření toho, zda jsou dodržována pravidla, jejichž cílem je zejména:

a) předcházet rizikům, která přímo nebo prostřednictvím životního prostředí hrozí člověku a zvířatům, tato rizika odstraňovat nebo snižovat na přijatelnou úroveň,

b) zaručovat poctivé jednání v obchodu s krmivy a potravinami a chránit zájmy spotřebitelů, včetně označování krmiv a potravin a jiných forem informování spotřebitelů.

Dozorové orgány

Kompetence dozorových orgánů jsou stanoveny v příslušných zákonech.

V gesci Ministerstva zemědělství se na úřední kontrole potravin podílí

  • Státní veterinární správa (SVS),

  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI),

  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ),

  • Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL).

  • Česká plemenářská inspekce

V gesci Ministerstva zdravotnictví jsou to pak orgány ochrany veřejného zdraví (Hygienické stanice).

V odůvodněných případech se dále na úřední kontrole podílí Státní úřad pro jadernou bezpečnost a orgány Celní správy České republiky.

 

Státní veterinární správa (SVS)

Státní veterinární správa provádí dozor při výrobě, skladování, přepravě, dovozu a vývozu potravin živočišného původu, při balení, krájení nebo jiném způsobu dělení potravin živočišného původu, které probíhá v zařízeních schválených pro tyto činnosti.

Dále provádí dozor při uvádění potravin živočišného původu na trh v tržnicích a na tržištích, při uvádění potravin živočišného původu na trh v prodejních úsecích a prodejnách jiných než samoobslužných, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže nebo vajec.

Státní veterinární správa také dozoruje uvádění zvěřiny na trh, provádění klasifikace těl jatečných zvířat a uvádění nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů na trh při provozování stravovacích služeb.

Dále dozoruje příchod potravin živočišného původu z členských států Evropské unie v prodejnách potravin, pokud jsou místy určení.

Další informace naleznete na stránkách Státní veterinární správy, kde je také možné podat podnět ke kontrole.

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

Státní zemědělská potravinářská inspekce provádí v rozsahu stanovenými právními předpisy dozor při výrobě potravin, balení, krájení nebo jiného způsob dělení potravin a při uvádění potravin na trh, při vstupu a dovozu potravin ze třetích zemí a při provozování stravovacích služeb.

Dále provádí dozor při výrobě, distribuci a uvádění tabákových výrobků na trh.

Více informací naleznete na stránkách Státní zemědělské a potravinářské kontrole, kde je také možné podat podnět ke kontrole.

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony a kontrolní a dozorové činnosti podle zvláštních zákonů a to na úseku vinohradnictví, krmiv, odrůd, osiv a sadby pěstovaných rostlin, ochrany chmele, hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů, upravených kalů a sedimentů, monitoringu zemědělských půd a agrochemického zkoušení zemědělských půd, ochrany práv k odrůdám rostlin a rostlinolékařské péče.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský dále provádí státní odbornou kontrolu na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty, kontrolu a zkoušky těchto organismů a produktů a sleduje účinnost geneticky modifikovaných organismů využívaných k ochraně rostlin a rezistenci škodlivých organismů k produktům geneticky modifikovaných organismů.

Ústav dále provádí odborné a kontrolní činnosti v oblasti pěstování geneticky modifikovaných odrůd a dále provádí kontroly podmíněnosti.

Více informací naleznete na stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv plní úkoly dané zejména zákonem o léčivech a veterinárním zákonem v oblasti regulace výroby, kontroly jakosti, distribuce a používání veterinárních léčiv a veterinárních přípravků.

Více informací naleznete na stránkách Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

 

Česká plemenářská inspekce (ČPI)

Kontrolní činnost České plemenářské inspekce je zaměřena na povinnosti chovatelů v oblasti označování a evidence hospodářských zvířat a to, jak v rámci národních kontrol a kontrol podmíněnosti, tak u kontrol žadatelů o dotace pro Státní zemědělský a intervenční fond.

Více informací naleznete na stránkách České plemenářské inspekce pod odkazem http://eagri.cz/public/web/cpi/portal/.

 

Orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ)

Orgány ochrany veřejného zdraví provádějí výkon dozoru v rozsahu stanovenými právními předpisy při poskytování stravovacích služeb a ke zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin. Odpovídají také za kontrolu materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami. Dále dozorují výrobu, distribuci a uvádění elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření na trh.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo na konkrétních stránkách jednotlivých Hygienických stanic.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.