Nové potraviny

Informace pro subjekty uvádějící na trh nové potraviny platné od 1.1.2018.

Novými potravinami (dříve nazývanými potraviny nového typu) nebo novými složkami potravin nového typu (dále jen „NP“) se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15. 5. 1997, tedy datem, kdy vstoupilo v platnost nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravy.

Od 1. ledna 2018 platí nové nařízení o nových potravinách – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283.

Nové potraviny mohou být nově vyvinuté, vyrobené novou technologií nebo novým technologickým procesem, ale také potraviny, které jsou tradičně konzumovány mimo státy EU. Příkladem jsou olej z antarktického krilu (Euphausia superba), oleoresin bohatý na astaxantin z řas Haematococcus pluvialis, zemědělské produkty ze třetích zemí (semena chia, noni džus) nebo potraviny produkované novým technologickým procesem (UV zářením ošetřený chléb, mléko, houby nebo pekařské droždí). 

Nařízení se nevztahuje na:

 • geneticky modifikované potraviny spadající do působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003;

 • potravinářské enzymy spadající do působnosti nařízení (ES) č. 1332/2008;

 • potravinářské přídatné látky spadající do působnosti nařízení (ES) č. 1333/2008;

 • potravinářská aromata spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1334/2008;

 • extrakční rozpouštědla používaná při produkci potravin nebo složek potravin nebo k ní určená a spadající do oblasti působnosti směrnice 2009/32/ES.

V ČR je kompetentním úřadem pro nové potraviny:  

Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 

E-mail: novelfoods@mze.cz 
ID DS: yphaax8
(Maximální velikost datové zprávy: 10 MB)

Nové potraviny nesmí:

 • představovat pro spotřebitele nebezpečí;

 • uvádět spotřebitele v omyl;

 • být odlišné od potraviny nebo složky potraviny, k jejíž náhradě jsou určeny, tak, že by její běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná.

Status nové potraviny

Katalog nových potravin

Katalog nových potravin je seznamem produktů rostlinných, živočišných, ale i dalších látek, které byly diskutovány členskými státy EU, a u kterých došlo ke shodě na jejich statusu.

Výčet položek není uzavřený ani vyčerpávající. Katalog nemá oporu v legislativě. Před uvedením na trh doporučujeme kontaktovat kompetentní autoritu státu, v kterém bude potravina uváděna na trh poprvé. Každý členský stát může na základě národních právních předpisů omezit uvádění uvedených potravin a složek na trh. V ČR je touto autoritou: Ministerstvo zemědělství.

Uvedení nové potraviny na trh

Novou potravinu nebo tradiční potravinu ze třetí země lze uvést na trh EU až po zapsání na „seznam Unie“, tedy po přijetí prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se aktualizuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/2470, jímž se seznam Unie zřizuje.

Žádost o autorizaci nové potraviny i notifikaci tradiční potraviny ze třetích zemí se podává přímo Evropské komisi (EK) prostřednictvím systému pro elektronické podávání: e-submission.

Seznam Unie

Na Seznam Unie, který se zřizuje prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2017/2470, jsou zařazeny nové potraviny, které jsou povoleny pro uvádění na trh. Nová potravina je na seznam Unie zařazena pouze tehdy, pokud na základě dostupných vědeckých důkazů nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko pro lidské zdraví. Pro každou položku jsou definovány podmínky použití, požadavky na označování a její specifikace. Pokud žadatel nepožádal o pětiletou ochranu dat, bude povolení nové potraviny dle nařízení (EU) č. 2015/2283 obecné, platné pro všechny.

Autorizace nové potraviny

Žádost o autorizaci nové potraviny, jejíž forma je stanovena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2017/2469 a specifikována v dokumentu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) se podává přímo EK prostřednictvím elektronického systému dle čl. 10 nařízení (EU) č. 2015/2283. EK předloženou dokumentaci posoudí a v případě, že by daná potravina mohla mít dopad na zdraví člověka, je o hodnocení požádán EFSA, který do 9 měsíců přijme vědecké stanovisko. Poté EK vytvoří návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se aktualizuje Seznamu Unie. Ten je předložen ke schválení Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, který tvoří zástupci jednotlivých členských zemí EU. Po schválení je návrh EK publikován a nová potravina může být legálně uvedena na trh EU.

Notifikace tradiční potraviny ze třetích zemí 

Žádost o notifikaci tradiční potraviny ze třetích zemí, jejíž forma je stanovena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2017/2468 a rozsah předložených informací je specifikován v dokumentu EFSA se také podává přímo EK prostřednictvím elektronického systému dle čl. 14 nařízení (EU) č. 2015/2283. EK posoudí předloženou dokumentaci (oprávněnost podání, zda je kompletní atd.). Poté je žádost předána EFSA a členským státům EU, jež mohou ve lhůtě 4 měsíců vznášet náležitě odůvodněné námitky týkající se bezpečnosti tradiční potraviny ze třetích zemí.

Pokud žádné námitky nejsou vzneseny, je návrh na aktualizaci Seznamu Unie předložen ke schválení Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva. Po schválení je návrh EK publikován a nová potravina může být legálně uvedena na trh EU.

Pokud jsou vzneseny náležitě odůvodněné námitky týkající se bezpečnosti, nemůže být potravina schválena a zařazena na Seznam Unie. Žadatel má však možnost podat žádost dle čl. 16 nařízení (EU) č. 2015/2283.  

Jak podat žádost o autorizaci nebo notifikaci?

 • Nezbytnou podmínkou je vytvoření přístupu do systému EK - EU Login: EU login website.

 • S vytvořeným přístupem může žadatel vstoupit do systému a bude moci vytvořit, upravovat nebo doplňovat vlastní žádost.

 • Všechny změny budou žadateli zasílány na e-mail, který zadal do systému.

Žádost o konzultační postup pro určování statusu nových potravin

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách mohou být uváděny na trh v Unii jako takové nebo používány v potravinách pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie pro nové potraviny. 

V případě, že si provozovatel potravinářského podniku není jistý, zda potravina, kterou hodlá uvést na trh v Unii, spadá do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 2015/2283, či nikoli, konzultuje členský stát, v němž hodlá uvést novou potravinu jako první.

V případě, že má provozovatel potravinářského podniku podklady dokazující historii konzumace ve významné míře před 15. květnem 1997, může požádat Ministerstvo zemědělství o konzultační postup v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/456 o procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin v souladu s nařízením (EU) 2015/2283 o nových potravinách. Obsah a formu žádosti o konzultaci lze nalézt ve čl. 4 tohoto prováděcího nařízení.

 

S konkrétními dotazy je možné obracet se na Ministerstvo zemědělství elektronicky na adresu novelfoods@mze.cz.

Související právní předpisy:

Další dokumenty:

Cascara - schválena jako tradiční potravina ze třetích zemí

18. 2. 2022
Informace Ministerstva zemědělství o tzv. "cascaře".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.