Strategické cíle lesního hospodářství do roku 2030

Lesy neslouží jenom k procházkám nebo sbírání hub, mají i zásadní roli v našem ekosystému, a proto je třeba se o ně řádně starat. Posláním lesního hospodářství je udržitelné obhospodařování lesů a multifunkční úloha lesů, poskytování různých lesních produktů, výrobků a služeb způsobem, který nepovede ke zhoršení stavu lesů, účinné využívání zdrojů, optimalizace přínosu lesů a lesnického sektoru k rozvoji venkova, růstu a vytváření pracovních míst a také podpora udržitelné výroby a spotřeby lesních produktů a výrobků.

 

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 • Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu

 • Konkurenceschopnost hodnotového řetězce založeného na lesním hospodářství

 

Příklady opatření k naplnění strategických cílů:

 • Prevence erozního ohrožení, protipovodňová prevence (realizace opatření meliorací a hrazení bystřin ve veřejném zájmu podle §35 zákona o lesích, zadržování vody v lesních částech povodí, prevence erozního ohrožení s využitím opatření PRV, protipovodňová a protipožární prevence)

 • Vytvoření dotačních titulů podporujících obnovu lesa stanovištně vhodnými dřevinami (včetně dřevin odolných proti suchu)

 • Zlepšování degradovaných půd dlouhodobě antropicky zatěžovaných zejména vlivem imisí (biologická, chemická meliorace)

 • Optimalizování dostupnosti reprodukčního materiálu požadovaného původu pro producenty sadebního materiálu lesních dřevin

 • Prostřednictvím podpůrných programů PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.) nadále podporovat konkurenceschopnost a rozvoj subjektů podnikajících v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva

 • Založení lesnicko-dřevařského fondu

 • Zejména osvětovou činností podporovat co možná největší využití dřeva jako ekologicky šetrného a trvale obnovitelného zdroje suroviny

 • Zachování nediskriminačního přístupu ke dřevu pocházejícího z lesů ve vlastnictví státu pro všechny skupiny jeho zpracovatelů

 • Vytvoření ekonomického nástroje státu směřujícího materiálové toky dřeva k tuzemskému zpracování s cílem posílit hodnotový řetězec (daňovou výtěž)

 

Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

 • Dotace a náhrady plynoucí ze zákona 289/1995 Sb.; zákon o lesích (výsadba melioračních a zpevňujících dřevin – MZD, hrazení bystřin, atd.)

 • Příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

 • Podpory na základě Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

 • Služby vlastníkům lesů (letecké vápnění, letecká protipožární služba, poradenství, aj.)

 

Program rozvoje venkova 2014–2020:

 • M04 – Investice do hmotného majetku (Lesnická infrastruktura)

 • M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (např.: Obnova lesních porostů po kalamitách, Investice do ochrany MZD, Přeměna porostu náhradních dřevin, Technické vybavení dřevozpracujících provozoven, Technika a technologie pro LH, Zalesňování)

 • M15 – Lesnicko-environmentální opatření (Zachování porostního typu, Genofond lesních dřevin)

 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.:

 • Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny (dotace části úroků z úvěru)

 • Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích

 • Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

 • Pojištění lesních porostů (neinvestiční – přímá podpora)

 • Podpora pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin (neinvestiční – přímá podpora)

 • Investiční úvěry a provozní úvěry

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.