Informace k opatření obecné povahy vydaných Ministerstvem zemědělství k řešení kalamitní situace v lesích

8. 11. 2022

Vydaná opatření obecné povahy (OOP) obsahují mimořádná opatření pozitivního charakteru, kterými se cíleně uvolňují stávající pravidla tak, aby vlastníci lesů získali větší prostor k co nejefektivnějšímu využití omezených pracovních kapacit na zefektivnění boje s kůrovcem a postupnou obnovu lesních porostů na kalamitních holinách.

K řešení kalamitní situace v lesích využilo Ministerstvo zemědělství postupu podle § 51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých předpisů (lesní zákon), v platném znění, a vydalo opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterými rozhodlo o mimořádných opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.

Charakter a cíl opatření

OOP obsahují mimořádná opatření pozitivního charakteru, kterými se cíleně uvolňují stávající pravidla tak, aby vlastníci lesů získali větší prostor k co nejefektivnějšímu využití omezených pracovních kapacit na zefektivnění boje s kůrovcem a postupnou obnovu lesních porostů na kalamitních holinách.

Dne 3. 4. 2020 bylo vydáno OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212:

Tímto opatřením se ruší předchozí vydaná opatření:

Dne 27. 7. 2020 nabylo účinnosti OOP č.j. 33784/2020-MZE-16212, kterým se mění a doplňuje opatření OOP č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020:

Dne 14. 9. 2021 nabylo účinnosti OOP č.j. MZE-49892/2021-16212, kterým se mění a doplňuje opatření OOP č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 ve znění OOP č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020:

Dne 3. 11. 2022 bylo vydáno a  1. 1. 2023 nabude účinnosti OOP č.j. MZE-59640/2022-16212, kterým se mění a doplňuje opatření OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 ve znění OOP č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020 a ve znění OOP č.j. MZE-49892/2021-16212  ze dne 14. 9. 2022 a:

Na základě OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění OOP č.j. 33784/2020-MZe-16212 ze dne 27. 7. 2020, ve znění č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 jsou do 31. 12. 2022 v platnosti tato konkrétní mimořádná opatření:

1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem

1.1. se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;

1.2. se stanoví, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;

1.3. se stanoví, že při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého. Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, nejsou tím dotčena.

2. V lesích na území, které je tvořeno katastrálními územími, jež jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy.

2.1. se stanoví, že vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a klást lapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;

2.2. se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce až 5 metrů, jeden od druhého ve vzdálenosti přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně však 20 metrů, a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště;

2.3. se stanoví, že pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle bodu 2.2., považují se tyto pruhy za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu určenou k zalesnění v rámci plochy holiny.

Přehledné znázornění katastrálních území (k.ú.), v nichž platí opatření 2.1. až 2.3. uvedené v OOP  č.j. 17110/2020-MZE-16212. (oblasti označené červeně):

Znázornění dotčených katastrálních území platné do 31. 12. 2022.

Pozn.: v „červené zóně“ je do 31. 12. 2022 zahrnuto 6 542, tj. cca 50 % z celkového počtu k.ú. v ČR (13.075).

Nejste si jisti, zda se Váš majetek nachází v „červené zóně“? Klikněte na odkaz ZDE.

 

Na základě OOP č.j. MZE-59640/2022-16212 ze dne 3. 11. 2022 budou účinná od 1. 1. 2023 tato konkrétní mimořádná opatření:

1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem se stanoví, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;

2. V lesích na území, které je tvořeno katastrálními územími, jež jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy, která je jeho nedílnou součástí,

2.1. se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce až 5 metrů, jeden od druhého ve vzdálenosti přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně však 20 metrů, a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště;

2.2. se stanoví, že pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle bodu 2.1., považují se tyto pruhy za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu určenou k zalesnění v rámci plochy holiny.

Přehledné znázornění katastrálních území (k.ú.), v nichž platí opatření 2.1. a 2.2. uvedené v OOP č.j. MZE-59640/2022-16212 ze dne 3. 11. 2022. (oblasti označené červeně):

Vymezení katastrálních území podle přílohy č. 1 OOP č.j. MZE-59640/2022-16212 od 1. 1. 2023.

Pozn.: v „červené zóně“ bude k 1. 1. 2023 zahrnuto 6 670, tj. cca 51 % z celkového počtu k. ú. v ČR (13.075).

 

Přílohy

Příloha č. 1 k č.j. 41508/2019-MZE-16212
Stáhnout (pdf, 597 kB)
OOP č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021
Stáhnout (pdf, 355 kB)
OOP č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020
Stáhnout (pdf, 185 kB)
Příloha č. 1 k č.j. 18918/2019-MZE-16212
Stáhnout (pdf, 2 MB)
O OP č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 3. 4. 202 0
Stáhnout (pdf, 224 kB)
OOP č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019
Stáhnout (pdf, 165 kB)
Příloha č. 1 k č.j. 17110/2020-MZE-16212
Stáhnout (pdf, 2 MB)
OOP č.j. 63920/2019-MZE-16212 ze dne 6. 12. 2019
Stáhnout (pdf, 179 kB)
Příloha č. 1 k č.j. 33784/2020-MZE-16212
Stáhnout (pdf, 2 MB)
• OOP č.j. MZE-59640/2022-16212 ze dne 3. 11. 2022
Stáhnout (pdf, 441 kB)
Příloha č. 1 k č.j. 63920/2019-MZE-16212
Stáhnout (pdf, 666 kB)
Příloha č. 1 k č.j. OOP č.j. MZE-49892/2021-16212
Stáhnout (pdf, 2 MB)
• Příloha č. 1 k č. j. OOP č.j. MZE-59640/2022-16212
Stáhnout (pdf, 5 MB)
OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019
Stáhnout (pdf, 180 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.