Integrovaná ochrana rostlin

Integrovaná ochrana rostlin (IOR) ) je provázaným komplexem zásad, které na sebe navazují a vytváří tak harmonický celek. V praxi to znamená kombinaci vhodných technologií zpracování půdy, hnojení, volby odrůd, střídání plodin, podpory užitečných organismů, využívání metod prognóz a monitoringu škodlivých organismů (ŠO), používání biologické ochrany rostlin a kvalifikovaného používání přípravků na ochranu rostlin (POR). V případě konvenčního systému hospodaření má zajistit soulad s principy trvalé udržitelnosti. Úzce souvisí také se systémem integrované produkce (IP) a ekologického zemědělství (EZ). Důležitým bodem IOR je řádné používání pesticidů v případě, kdy nelze regulovat populace ŠO na odpovídající úroveň jiným způsobem. Profesionální uživatelé by měli pro aplikaci zvolit takové POR, které vykazují vysokou specifitu k danému ŠO a mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí.

S touto myšlenkou byla v roce 2009 přijata členy Evropské Unie směrnice 2009/128/ES stanovující rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (dále jen směrnice) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (dále jen nařízení). V nařízení je ve čl. 55 stanoveno, že: „přípravky na ochranu rostlin se používají náležitým způsobem“, přičemž „náležité použití zahrnuje uplatnění zásad správné praxe v ochraně rostlin a dodržení podmínek stanovených podle článku 31 a uvedených na označení. Musí být rovněž v souladu se směrnicí 2009/128/ES, a zejména s obecnými zásadami integrované ochrany rostlin.“ Směrnice vešla v platnost dne 1.1.2014 a stala se součástí národní legislativy, konkrétně § 5 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). § 5 zákona se pak odkazuje na prováděcí právní předpisy, kterými jsou vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin a vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin.

Po naplnění zákonných povinností českých zemědělců využívat obecné zásady IOR v praxi byl zaveden kontrolní systém, podle kterého byly v roce 2014 provedeny úřední kontroly s možností uložení sankcí v případech prokazatelného neplnění těchto povinností. Od roku 2015 pak došlo k revizi kontrolního systému a jeho adaptaci na specifika současné české rostlinné prvovýroby. V rámci pravidelných šetření je tak prováděn monitoring stavu IOR, který se stal doplňkem ke kontrolám  Cross Compliance, a to jak pro oblast evidence spotřeby přípravků (PPH 10), tak pro oblast kontroly hnojiv (PPH 1). Výstupem šetření je Formulář IOR (xls, 191 kB). Pro více informací o IOR lze využít Průvodce IOR (pdf, 9 MB).

Ukázka výňatku z formuláře IOR

V souladu s požadavkem směrnice byl v roce 2012 v gesci Ministerstva zemědělství (MZe) zpracován Národní akční plán k zajištění udržitelného používání pesticidů (NAP), jehož úkolem je:

  1. omezení rizik vycházejících z používání přípravků na ochranu rostlin, a to v oblastech ochrany zdraví lidí, ochrany vod a ochrany životního prostředí
  2. optimalizace využívání přípravků bez omezení rozsahu zemědělské produkce a kvality rostlinných produktů.

V roce 2018 byl NAP aktualizován pro další období (do roku 2022). 

Více informací k problematice IOR je možné získat na pracovišti

Oddělení ekologického zemědělství

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. Martin Prudil Ph.D. vedoucí oddělení martin.prudil(at)ukzuz.cz 543 548 386
Ing. Pavla Šenkeřiková inspektor Pavla.Senkerikova(at)ukzuz.cz 543 548 345

Přílohy

Formulář IOR

Formulář IOR
Stáhnout (xls, 191 kB)

Průvodce IOR

Průvodce IOR
Stáhnout (pdf, 9 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.