Česká plemenářská inspekce

Organizační složka státu zřízená k dozorování ustanovení zákona  č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Informace poskytnuté žádost ze dne 1. 3. 2021

Dotaz:

 

Tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí těchto informací:

 

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.

 

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby a včetně popisu jejího účelu.

 

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

 

 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

 

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

 

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.

 

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

 

Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.

 

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?

 

Odpověď:

Česká plemenářská inspekce (dále též „ČPI“) obdržela dne 1. 3. 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte poskytnutí informací týkajících se některých otázek vztahujících se k ČPI a k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Požadované informace Vám tímto poskytujeme, a to zodpovězením Vámi položených otázek, s výjimkou informací, jejichž poskytnutí je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., vyloučeno z poskytnutí dle tohoto zákona.

 

Otázka: Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti?

Odpověď: Povinným subjektem nebyly ve Vámi uvedeném období zřízeny žádné příspěvkové organizace ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

Otázka: Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti?

Odpověď: Povinným subjektem nebyly ve Vámi uvedeném období založeny žádné jiné právnické osoby ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

Otázka: Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti?

Odpověď: Povinným subjektem nebyly ve Vámi uvedeném období založeny žádné právnické osoby, nespadající pod definici ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

Otázka: Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

Odpověď: Ve Vámi uváděném období kalendářního roku 2020 nebyly uzavřeny žádné zakázky na základě vertikální spolupráce dle ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Není proto možné poskytnout informaci o 3 nejvýznamnějších zakázkách uzavřených dle ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v kalendářním roce 2020.

 

Otázka: Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?

Odpověď: Ve Vámi uváděném období kalendářního roku 2020 nebyly uzavřeny žádné zakázky na základě horizontální spolupráce dle ustanovení § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Není proto možné poskytnout informaci o 3 nejvýznamnějších zakázkách uzavřených dle ustanovení § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v kalendářním roce 2020.

 

Otázka: Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

Odpověď:

  1. Veřejná zakázka na nákup osobních aut, druhá smluvní strana zakázky: Hyundai Motor Czech s.r.o., IČ: 28399757, se sídlem Siemensova 2717/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, skutečná hodnota zakázky vč. DPH: 1 058 542,82 CZK;
  2. Dodatek ke smlouvě o dílo, druhá smluvní strana zakázky: iNexia, s.r.o., IČ: 27704246, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200, Brno, skutečná hodnota zakázky vč. DPH: 1 098 801 CZK;
  3. Veřejná zakázka na nákup serveru Lenovo x3650 M5, druhá smluvní strana zakázky: KLARI s.r.o., IČ: 24756679, se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4, skutečná hodnota zakázky vč. DPH: 290 400,00 CZK;
  4. Veřejná zakázka na nákup počítačů a softwaru, druhá smluvní strana zakázky: BScom s.r.o., IČ: 27466787, se sídlem Spojenecká 1111, Střední Předměstí, 54101, Trutnov, skutečná hodnota zakázky vč. DPH: 191 422,00 CZK.

 

Otázka: Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ?

Odpověď: Povinný subjekt nezadává veřejné zakázky malého rozsahu na právní služby. Povinný subjekt má vlastní zaměstnance, zajišťující právní služby. Nadto povinný subjekt nemá potřebu zadávat veřejné zakázky na právní služby, a to s ohledem na převažující činnost povinného subjektu. Nedochází proto ani k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle ustanovení § 29 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jelikož nedochází k zadávání takovýchto veřejných zakázek, nedisponuje povinný subjekt informacemi týkajícími se zajištění dodržení zásady transparentnosti podle ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

Otázka: Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

Odpověď: Povinnému subjektu je přímo nadřízenou organizační složkou státu Ministerstvo zemědělství České republiky.

 

Otázka: Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.

Odpověď: V ČPI jsou uplatněny následující stupně řízení: ředitel ČPI, oddělení. Oddělení představuje základní organizační stupeň zajišťující výkon činnosti, která tvoří provázaný celek s navazujícími pracovními postupy s celorepublikovou působností, dále zajišťuje výkon jedné nebo několika specializovaných činností navzájem spolu souvisejících; dále vykonává práce potřebné pro činnost ředitele ČPI a koordinuje specializovanou činnost. Oddělení jsou řízena vedoucími oddělení.

Struktura povinného subjektu: povinný subjekt se skládá z kanceláře ředitelky, oddělení Čechy, oddělení právní a IT a oddělení Morava. Kancelář ředitelky má 4 zaměstnance. Oddělení Čechy se dále dělí na střediska: Pardubice, Benešov, Karlovy Vary, Slezská 100/7 Praha - Čechy, České Budějovice, Rokycany a Uhříněves. Středisko Pardubice má 2 zaměstnance. Středisko Benešov má 4 zaměstnance. Středisko Karlovy Vary má 2 zaměstnance. Středisko Slezská 100/7 Praha - Čechy má 1 zaměstnance. Středisko České Budějovice má 3 zaměstnance. Středisko Rokycany má 5 zaměstnanců. Středisko Uhříněves má 6 zaměstnanců. Oddělení Čechy má tedy celkem 25 zaměstnanců; 23 jsou zaměstnanci středisek a 2 zaměstnanci oddělení Čechy bez střediskové příslušnosti. Oddělení právní a IT má 8 zaměstnanců. Oddělení Morava se dále dělí na střediska: Nový Jičín, Žďár nad Sázavou, Brno, Slezská 100/7 Praha – Morava, Šumperk, Náchod, Kroměříž, Třebíč. Středisko Nový Jičín má 3 zaměstnance. Středisko Žďár nad Sázavou má 3 zaměstnance. Středisko Brno má 4 zaměstnance. Středisko Slezská 100/7 Praha – Morava má 1 zaměstnance. Středisko Šumperk má 3 zaměstnance. Středisko Náchod má 3 zaměstnance. Středisko Kroměříž má 2 zaměstnance. Středisko Třebíč má 4 zaměstnance. Oddělení Morava má tedy celkem 25 zaměstnanců; 23 jsou zaměstnanci středisek a 2 zaměstnanci oddělení Morava bez střediskové příslušnosti. Kancelář ředitelky je nadřízená oddělení Čechy, oddělení právní a IT a oddělení Morava.

Organizační struktura povinného subjektu je také zřejmá z internetových stránek povinného subjektu: http://eagri.cz/public/web/cpi/portal/pracoviste/, organizační strukturu dále zasíláme formou organigramu v příloze tohoto sdělení.

 

Otázka: Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?

Odpověď: Internetová adresa profilu zadavatele: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form105/Display/183812, vlastní profil zadavatele: http://eagri.cz/public/web/cpi/portal.

 

Příloha: Organizační struktura ČPI

 

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.