Často kladené otázky

seznam otázek a odpovědí v souvislosti s koronavirem

V rámci programu PRV nám dobíhá nejzazší datum k podání Žádosti o proplacení (akce je dokončena a uhrazena), ale z důvodů mimořádných opatření byla zrušena již naplánovaná kolaudace a nebudu schopen obstarat povinné listiny (s datem do termínu podání Žádosti o proplacení), nebo jiná vyžadovaná potvrzení přímo vázána na stavební kolaudaci – hygiena. Lze na akci pardonovat pozdější datum kolaudace, tedy až po termínu nebo rovnou přijdu, i když pochybení nebylo na mé straně, o veškerou dotaci?  

V případech, že žadatelé nebudou moci dodržet nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení v důsledku omezení způsobeného pandemií COVID-19 může být tato lhůta prodloužena. Příslušná aktualizace pravidel pro žadatele již byla schválena ministrem zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prodlouzeni-terminu-pro-podani-zadosti-o.html)

Žadatelé mohou předkládat změnu ve formě Hlášení o změnách na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) prostřednictvím portálu Farmáře. Případné konkrétní dotazy ve vztahu k projektům je možné konzultovat přímo s příslušnými regionálními odbory SZIF.

 

Chtěli bychom se zeptat, zda můžeme v době karantény prodávat ryby na našich sádkách? 

Ano. Prodej ryb na sádkách je možný. Vztahuje se na něj výjimka dle usnesení vlády, protože prodej ryb na sádkách je služba pro obyvatele, konkrétně zásobování.  

  

Mohu za současné situace jít, jako soukromá osoba, asanovat kůrovcovou kalamitu ve svém lese a plnit tak zákonnou povinnost? 

Ano. Podle našeho výkladu se na Vás vztahuje výjimka.

  

Můžu chodit na ryby nebo ne? A jak je to s lovem a včelařením?

Ano, to je možné.

Myslivost:

Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

 

Rybaření:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

 

Včelařství:

Péče o včelstva – včelařství je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena

 

Zabývá se ministerstvo, v souvislosti s událostmi kolem covid 19, doporučením pro zemědělce, aby zaorali řepku a zaseli obiloviny? ¨

Řepka olejná se v převážné většině seje na podzim, proto se v tuto dobu dostává již do fáze plného růstu.

Úpravy či radikální změny osevních postupů v únoru či březnu, v době počátku vegetace, zahájení jarních polních prací, které jsou smluvně navázány na dodávky osiv, sadby, pracovníků apod., prakticky nejsou možné.

Využití řepky je zhruba ze dvou třetin výroby převážně pro potravinářský průmysl (např. řepkový olej), pro zemědělství jako krmivo (řepkové pokrutiny např. jako alternativa pro dováženou sóju).

Výměra řepky za rok 2019 je zhruba 12,8 % z výměry orné půdy v ČR.​

Případné změny osevních plánů a postupů s ohledem na specifika jednotlivých komodit lze udělat nejdříve na další vegetační sezónu, tedy 2021.

Co se týče zvýšení plochy obilovin, v tuto roční dobu, je situace obdobná jako u řepky a všech ostatních plodin, chmelnic, vinic a sadů.

Plocha obilovin se pohybuje ročně okolo 45 % výměry orné půdy, soběstačnost ČR okolo 150 %. ČR je tedy soběstačná, velké množství produkce je prodáváno mimo ČR.​

 

Jsou zrušené informační semináře, které byly každoročně pořádané SZIF a dalšími organizacemi, a které mají vazbu na změny v LPIS a podání Jednotné žádosti. Jak zemědělci získají informace?

Informovanost žadatelů k environmentálním opatřením před podáním jednotné žádosti v roce 2020: Vzhledem k aktuálnímu vývoji a prevenci šíření onemocnění COVID-19 byly semináře k environmentálním opatřením Společné zemědělské politiky (SZP) zrušeny. Informovanost žadatelů před podáním jednotné žádosti bude zajištěna alternativně na webových stránkách Ministerstva zemědělství eAGRI v sekci Dotace. Prezentace, které měly být přednášeny na seminářích, jsou umístěny v sekci Dotace v záložce Aktuality: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prezentace-k-seminarum-environmentalni-2.html 

MZe rovněž postupně vytváří audio formu těchto prezentací i s doplňujícím komentářem. Tyto webové prezentace jsou postupně zveřejňovány opět na stránkách eAGRI ve výše uvedené záložce.  

Metodiky k environmentálním opatřením v tištěné podobě jsou již k dispozici na OPŽL (úřední hodiny Oddělení příjmu žádostí a LPIS jsou dočasně zrušeny, zůstává možnost telefonického či mailového kontaktu s domluvou případné schůzky).

    

Řešíme péči o hospodářská zvířata v uzavřených oblastech. Existují nějaká Pravidla pro přístup ošetřovatelů ke zvířatům v takovém případě? Se kterými institucemi tuto situaci řešit? 

Na péči o zvířata se vztahuje výjimka z vládního nařízení o omezení volného pohybu. Tedy, je povolená. Pokud krajská hygiena nenařídí jinak, doporučujeme dodržovat přitom obecná pravidla – neshlukovat se, nosit roušky, dezinfikovat. Případně se rovněž můžete informovat nebo sledovat aktuální informace centrální Agrární komory.  

 

Musí se nadále provádět kontroly užitkovosti u krav, koz a ovcí?

Kontrolní dny v rámci kontroly mléčné užitkovosti krav je i nadále nutné provádět dle Zásad provádění kontroly mléčné užitkovosti tj.:

 • Intervaly mezi kontrolními dny metody A jsou v rozmezí 22 až 37 dní a to tak, aby minimální počet kontrol za kontrolní rok byl 11.

 • Interval mezi kontrolními dny může být 1x delší než 37, max. však 75 dnů (v případě veterinární uzávěry až 100 dnů). Při nesplnění této podmínky je laktace krávy neuznaná. To se týká i případů, kdy byla první kontrola provedena více než 68. den po otelení.

Pokud by nebylo možné dodržet termíny pro provádění kontroly mléčné užitkovosti z důvodu dodržení státem či jiným veřejnoprávním orgánem nařízených opatření, jednalo by se při posuzování dodržení Zásad provádění kontroly mléčné užitkovosti, dále s tím souvisejících pravidel pro režim kvality mléka Q CZ, na to dále návazné dotační programy 19.A. nebo 20.A. o posouzení v rámci „vyšší moci“ a tato záležitost bude celostátně či regionálně zohledněna vzhledem k neustálému vývoji až po ukončení nákazové situace.

 

Kontrolní dny v rámci kontroly užitkovosti koz je i nadále nutné provádět dle šlechtitelského programu pro mléčná plemena koz tj.:

- první kontrolní den musí být uskutečněn u nekojících koz nejdříve 10. den, nejpozději 30. den po porodu, u kojících koz nejdříve 40. den, nejpozději 90. den po porodu, mezi dvěma po sobě následujícími kontrolními dny je rozpětí 28 - 34 dní

- ze závažných důvodů může být kontrola jedenkrát přerušena - maximálně na 75 dní

 

První kontrolní dojení u ovcí se provede nejpozději do 95 ti dnů po obahnění, u metody AT však nejdříve za 4 dny a nejpozději do 52 dní po odstavu jehňat. Následující kontroly jsou prováděny v průměrných intervalech 30 dní (rozpětí 28-34 dní) do zaprahnutí nebo do dosažení více jak 150 dnů dojné periody.

 

V rámci chovu hospodářských zvířat nebyla doposud v souvislosti s nyní probíhající nákazou novým typem coronaviru přijata žádná veterinární opatření a omezení při jejich chovu. Veškeré činnosti spojené s chovem hospodářských zvířat je i nyní možné provádět za dodržení všech státem nařízených opatření. Tj. je možné provádět i úkony poskytované formou služeb – např. veterinární péči, inseminační a další plemenářské služby včetně provádění kontroly užitkovosti, údržby chovatelských zařízení, úpravy paznehtů, stříhání ovcí apod. Je na rozhodnutí chovatele, zda tyto činnosti provede nyní či je odloží na dobu až nákazová situace v lidské populaci pomine. Ovšem za předpokladu, že nedojde k ohrožení zdraví zvířat či nebude docházet k jejich týrání v důsledku neprovedení určitých úkonů spojených s jejich chovem.

   

Mám plemenného hřebce, jak to je s připouštěním? Mohou lidé přepravit k nám klisnu nebo ne? Případně, můžeme přepravit hřebce na odběr sperma k vytvoření inseminačních dávek? 

Připouštění hospodářských zvířat probíhá beze změny. Pokud se nacházíte v uzavřené oblasti (Litovel, Uničov) je nutné si obstarat výjimku u příslušné Krajské hygienické stanice.  

 

Mohou zemědělci v zemědělských strojích překračovat zelenou hranici, nebo ne? 

Ano, zemědělec může překročit hranici na zemědělském stroji, který potřebuje k obhospodařovávání svých polí/hospodářství. 

 

Jaké prostředky používat pro desinfekci v zemědělských a potravinářských provozech? 

Odpověď vypracoval Státní zdravotní ústav:  

Virus přetrvává déle (dny) ve vlhkém prostředí a v biologickém materiálu.  

 • Zvláštní pozornost věnujte dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí zaměstnanci do kontaktu - kliky, madla, stoly, úchopové části odpadních košů, ovládací prvky dveří či toalet, volant, ovládací panely, páčky.

Dezinfekce;  

 • V případě nánosu biologického materiálu (krev, hlen) se však účinnost chlorových dezinfekčních prostředků snižuje. Plochy kontaminované biologickým materiálem se nejdříve pokryjí jednorázovým ubrouskem apod. zvlhčeným dezinfekčním přípravkem s virucidní účinností, po stanovené době působení je odstraní, plocha se mechanicky očistí vodou a detergentem. Po zaschnutí se znovu dezinfikuje. Použité ubrousky poté vložit do igelitového sáčku, zavázat na uzel a vyhodit. Místo vydezinfikovat.  

 • < >< >

  Doporučuje se zvýšit frekvenci úklidu a dezinfekce ploch a povrchů. Přednost se dává dezinfekci otřením. Při dezinfekci postřikem může vznikat infekční aerosol a není zaručeno, že všechny plochy budou ošetřeny. Lze to také provést tak, že se plochy postříkají, pak otřou a pak znovu postříkají. Při práci je třeba používat osobní ochranné pracovní prostředky, aby lidé postřikové roztoky nevdechovali.

 • Po skončení práce se úklidové prostředky použité k mytí a dezinfekci důkladně očistí, pokud lze vyperou a usuší (mopy, hadry, kbelíky apod.). Dezinfekční a čistící přípravky se podle stupně zašpinění a velikosti ošetřené plochy mění za roztoky nové, čerstvě připravené.

 • Pracovníci provádějící úklid a dezinfekci používají při práci osobní ochranné pracovní pomůcky.

 • Po opakované dezinfekci rukou alkoholovým přípravkem, které se dávají na suché ruce,po častém umytí rukou mýdlem a vodou a jejich osušení jednorázovým ubrouskemse ruce po skončení práce ošetří regeneračním krémem. 

Co máme dělat, pokud v zemědělském provozu pracuje zaměstnanec, který je nemocný, případně v karanténě?

Odpověď vypracoval Státní zdravotní ústav:

1 - Pokud v zemědělském provozu pracuje zaměstnanec, který je: nemocný, ale netestovaný a nemá v anamnéze kontakt s potvrzeným případem ani pobyt v rizikové zemi podle nařízení vlády,   potom je doma na normální neschopence a hygiena jej netestuje. Kromě praktického lékaře nemusí nikoho kontaktovat.  

2 - Pokud je podezření na onemocnění způsobené koronavirem, je v karanténě, případně má pozitivní test - podnik nemusí provádět žádná povinná opatření. Krajská hygienická stanice se bude zajímat, s kým byla pozitivní osoba v kontaktu. O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví (hygiena, Ministerstvo zdravotnictví) a v tomto smyslu je povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost informaci o tom, že zaměstnanci byla karanténa nařízena.

Potvrzení "Oznámení o nařízení karantény" vystaví ošetřující lékař nebo hygienik (https://www.cls.cz/dokumenty/dopis_neschopenky.pdf). Bylo-li toto nařízení vydáno, je právně závazné a pokyny orgánů ochrany veřejného zdraví je třeba dodržet. Pokud by se ve firmě pohybovala pozitivní osoba, doporučujeme dodržet pokyny (uvedeny níže). Při podezření na nákazu může nemocný zůstat doma, pokud se tak se zaměstnavatelem domluví.

Aktuální informace k potravinářským podnikům najdete zde: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/mikrobiologicke-kontaminanty stran veterinárních opatření prosím kontaktujte Státní veterinární správu.  

Pokyny

Obecně, v místech, kde se pohyboval nakažený novým koronavirem, je potřeba vydezinfikovat rizikové povrchy a plochy, řádně vyvětrat prostory ve kterých se pohyboval. Záleželo by také na tom, jak dlouho by v místě pobýval a jakou činnost by provozoval. Virus přetrvává déle (dny) ve vlhkém prostředí a v biologickém materiálu. Zvláštní pozornost věnujte dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí zaměstnanci do kontaktu - kliky, madla, úchopové části odpadních košů, ovládací prvky dveří či toalet. Kde je to možné, doporučujeme home office.  

Pokud zaměstnanec bude testován pozitivní na nový koronavirus, kontaktujte místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici, která vydá nařízení a opatření. Pokud se tato osoba nachází na pracovišti, bude mít nasazenu roušku, a pokud je to možné bude prostorově oddělena od ostatních, dále se postupuje podle zdravotního stavu: osoba jde domů pokud možno vlastní dopravou. Pokud by tato osoba potřebovala akutní ošetření, voláte 112 nebo 155 a upozorníte je na všechny podstatné skutečnosti. Osoba, která by se o nemocného musela starat v rámci první pomoc, by ideálně měla mít nasazenu roušku nebo respirátor a pokud je to možné také ochranné brýle a jednorázový ochranný plášť přes vlastní oděv. S tímto ochranným materiálem by se dále pak postupovalo jako s infekčním - vhodit do igelitového pytle, zavázat, vyhodit.  

Orgány ochrany veřejného zdraví by po vás v takovémto případě požadovaly seznam všech kontaktů, které s danou osobou přišly do styku. 

Osobní ochranná opatření jsou v současné chvíli zásadní pro všechny občany ČR; pravidelné a důkladné mytí rukou mýdlem a teplou vodou (alespoň 20 sek.), smrkat, kýchat a kašlat do (papírového) kapesníku nebo kašlat a kýchat do ohbí rukávu, kapesník následně vyhodit a ruce řádně umýt, vydezinfikovat, vyhýbat se nemocným jednotlivcům, často provádět dezinfekci rukou a předmětů, jichž se běžně dotýkáme, pokud toto lze, dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70 %).   

Státní zdravotní ústav doporučuje všem občanům, aby měli pro případ potřeby dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, klávesnice aj.) používat jednorázové rukavice. Omezte cestování a vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí.

Je vhodné zaměstnance poučit, že osoby s příznaky respirační infekce by měly raději zůstat doma a kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře. Při závažném nebo rychle se zhoršujícím zdravotním stavu kontaktujte 155.

Jsme zemědělské družstvo a 6. 5. 2020 končí čtyřletý mandát zvoleným orgánům družstva/ představenstvu a kontrolní komisi. Na tento den připravujeme konání volební členské schůze, které se v průměru zúčastňuje 200-250 členů. Stanovy družstva umožňují udělování plných mocí na zastupování, ale omezují, že člen nebo jiná osoba smí vlastnit max. 10 plných mocí. Pokud se členská schůze nebude moci konat v uvedeném termínu, prosím o stanovisko, jak máme dále postupovat. 

Pokud by opatření v kvůli epidemii koronaviru trvala i v květnu, je možné prodloužit mandát zvoleným orgánům družstva do doby, než všechna nařízení pominou. Poté byste měli neprodleně připravit nové konání volební členské schůze.  

 

Je možné nějak pomáhat zemědělcům s prací na poli a podobně? 

MZe zřídilo facebookové stránky, kde můžete svoji nabídku zveřejnit, případně tam najdete i poptávku po dobrovolnících do zemědělství: 

https://www.facebook.com/groups/210584496686612/?source_id=742950425746951 

  

Chápu, že při zachování podmínek mohu rybařit, ale jak je to s cestováním za rybařením? Pro většinu je logické, že když mohu rybařit, mohu za tímto účelem i cestovat.  

Podle názoru MZe za rybařením cestovat můžete. Samozřejmě za dodržení hygienických pravidel, jako je například nošení roušky a udržování odstupu na místě. Předpokládáme, že většinou se rybář k rybářskému revíru dopraví po vlastní ose autem. Cílem nařízení omezujících pohyb je především zabránit shlukování a k tomu při cestování za rybařením nedochází. Zároveň apelujeme na osobní zodpovědnost každého občana, aby zvážil, jestli jeho pohyb venku může někoho ohrozit.  

  

Je možný venkovní prodej např. ovoce, zeleniny, vína, medu, atd.? 

Ano, nejde o tržiště, ale prodej mimo provozovnu, ten možný je. Je však nutné dodržovat hygienická opatření, jako udržovat bezpečné rozestupy a nošení roušek.  

 

Každé jaro vypomáháme zemědělskému družstvu na pastvinách, kde opravujeme oplůtky pro dobytek. Můžu v dnešní době svolat brigádu na tuto práci? 

Ano, ale je nutné neshlukovat se, pokud možno dodržovat bezpečnou vzdálenost (cca 2 metry), nosit roušku atd.  

 

Na koho se můžeme obrátit pro vyřízení povolení pro výrobu, distribuci a prodej dezinfekce Anti-COVID? 

Výroba, distribuce a prodej dezinfekčních přípravků není v kompetenci Ministerstva zemědělství. Ministerstvo zemědělství je zodpovědné pouze za vydávání tzv. výjimek v užití denaturačního prostředku podle příslušných ustanovení zákona o lihu. 

Doporučujeme kontaktovat ve věci výroby dezinfekčních přípravků s recepturou Anti-COVID Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictví, které spolu vzájemně v této věci spolupracují. 

 

Mají OSVČ zemědělci nárok na ošetřovné? 

Nárok na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v rámci programu na podporu malých podniků postižených šířením koronaviru mají také zemědělci a lesníci v prvovýrobě. Rozšíření programu vyjednalo Ministerstvo zemědělství a schválila jej  vláda. Více zde: 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/na-osetrovne-maji-narok-i-zivnostnici-v.html 

 

  

Rádi bychom se zapojili do výroby a distribuce dezinfekčního přípravku ANTI – COVID. Jak máme postupovat?  

Máte tyto možnosti nákupu denaturovaného lihu: 

1) Úplná (obecná) denaturace lihu dle Nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně. Není potřeba povolení od Ministerstvo zemědělství, ale doporučujeme kontaktovat celní správu. 

2)    Denaturace lihu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb., položka 11 (isopropanol 100 ml). Na to je potřeba získat povolení k nákupu lihu od místně příslušného celního úřadu. 

3)    Jiný denaturační prostředek nebo jiné množství denaturačního prostředku, než uvádí příloha č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb. Na to vydává Ministerstvo zemědělství tzv. Povolení výjimky v užití denaturačního prostředku. Vzor žádosti je k dispozici na internetu MZe 

  

Dále je nyní povolen Ministerstvem zemědělství Bitrex v množství nejméně 30 mg na litr etanolu do dezinfekčních přípravků, povolení je k dispozici na internetu MZe v příloze zprávy ze dne 13. 3. 2020. 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/ministerstvo-zemedelstvi-usnadni-vyrobu.html 

Ministerstvo zemědělství doporučuje pro urychlení postupu zvolit první variantu s obecně denaturovaným lihem nebo použití Bitrexu v množství 30 mg. 

Z denaturovaného lihu lze následně vyrábět dezinfekční přípravky. Za seznam výrobců, kteří mohou vyrábět dezinfekční přípravky Anti-Covid dle receptury WHO, je odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 

O jaké podpory mohou zemědělci, OSVČ požádat u Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)?  

Podpora MPSV pro OSVČ v oblasti pojistného 

K podpoře OSVČ byl na návrh MPSV schválen a dne 27. 3. 2020 ve Sbírce zákonů publikován zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Opatření se týkají jak placení záloh na pojistné v roce 2020, tak i stanovení výše celkového pojistného za rok 2020.  

Za měsíce březen až srpen 2020 nemusí žádná OSVČ platit žádné zálohy na pojistné. Pokud OSVČ již zaplatila zálohu na pojistné např. za měsíc březen 2020, záloha se nevrací, ale tato platba se použije na úhradu splatných závazků a poté na úhradu záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020 (od září 2020 dále). 

Pojistné za kalendářní rok 2020 se při podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 (zpravidla v dubnu 2021) stanoví stejně jako dosud, ale odečtou se od něj nejen skutečně zaplacené zálohy v roce 2020, ale také i šestinásobek minimální zálohy platné pro rok 2020, přestože za období březen až srpen zálohy placeny nebudou. Tím se pojistné za rok 2020 sníží všem OSVČ hlavním o 15 264 Kč (6  x 2 544 Kč) a všem OSVČ vedlejším o 6 108 Kč (6 x 1 018 Kč). 

Ministryně práce a sociálních věcí přijala opatření týkající se zaplacení doplatku pojistného za rok 2019. Pokud OSVČ podá přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 do 3. srpna 2020, nebude sankcionována za opožděné podání (původní termín je 4. května 2020), a pokud OSVČ zaplatí doplatek na pojistném za rok 2019 nejpozději do 3. srpna 2020, bude jí automaticky a bez žádosti prominuto penále za pozdní úhradu tohoto doplatku. 

 

Jakým způsobem je možné požádat o vstup servisního pracovníka technologií v zemědělské nebo potravinářské výrobě do ČR nebo o jeho vycestování z ČR?

Servisního pracovníka je nutné vybavit potvrzením pro pracovníky kritické infrastruktury. Níže je uveden postup pro potvrzení formuláře pro vstup do ČR nebo vycestování z ČR servisního pracovníka technologií v zemědělské nebo potravinářské výrobě na základě bodu 8 písmene c) Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se stanovují podle bodu I.1 usnesení vlády č. 334 ze dne 30. března 2020 podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice České republiky za účelem vstupu, platné od 31. března 2020 od 00:00 do 12. dubna 2020 https://www.mvcr.cz/clanek/sdeleni-ministra-vnitra-modelove-situace.aspx

Jde o mimořádné opatření, proto je o vstup nebo vycestování servisního pracovníka možné žádat pouze v nezbytně nutných případech, kdy hrozí nebezpečí výpadku produkce, pokud by servis nebyl proveden.

Přílohou níže jsou vzory formuláře pro vstup do ČR a vycestování pracovníka z ČR. Do formuláře dle požadované situace je nutné vyplnit: jméno a příjmení, datum narození, bydliště servisního pracovníka a u vycestování jeho důvod. Ministerstvo zemědělství je již předvyplněno jako subjekt kritické infrastruktury a v obou formulářích musí být ponecháno.

Vyplněný formulář je nutné zaslat řediteli Odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení Ministerstva zemědělství Petru Kutálkovi na e-mail petr.kutalek@mze.cz a v kopii na potraviny@mze.cz . Potvrzení bude podepsáno, naskenováno a žadateli odesláno. Do těla e-mailu je nutné uvést stručný důvod nezbytnosti vstupu nebo vycestování servisního pracovníka, termín potřeby potvrzení, název společnosti v České republice, která žádost podává  a kontaktní osobu s jejími údaji. Bez těchto informací nebude potvrzení provedeno.

 

Mohou se prodávat rybářské potřeby?

Ano, v hobby marketech typu OBI, BAUHAUS, HORNBACH atd., pokud tam prodávají i rybářské potřeby.

Specializované prodejny rybářských potřeb nejsou považovány za hobby markety, tedy aktuální otevření se na ně nevztahuje.

 

Jak je to nyní s vydáváním povolenek k lovu a rybolovu?  

Povolenky k lovu vydává uživatel honitby, povolenky k rybolovu uživatel rybářského revíru. Uživatel je povinen při vydávání povolenek k lovu či rybolovu dodržovat veškeré právní předpisy a další závazné právní akty, tj. v tuto chvíli i mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nebo vlády České republiky. Konkrétní podmínky výdeje povolenek k lovu je tedy třeba nastavit tak, aby nebyly s těmito právními akty v rozporu. Ministerstvo zemědělství v této věci vítá zejména snahu uživatelů honiteb a rybářského revíru o výdej povolenky distančním způsobem. Konkrétní způsob si určují individuálně.

Ilustrativní postup pro výdej povolenky distančním způsobem: žadatel zašle (například prostřednictvím mailu) subjektu, který vydává povolenky naskenovaný platný rybářský nebo lovecký lístek a adresu, na kterou má být doručena povolenka. Na základě ověření platnosti lístku zašle subjekt vydávající povolenky žadateli platební údaje. Po připsání příslušné částky na účet, následně zašle žadateli povolenku prostřednictvím pošty, případně mu ji doručí jiným vhodným způsobem.

Lovit bez platné povolenky nelze.

 

 Co musí splňovat farmářské trhy?

Konkrétní požadavky na trhy a tržnice (kam spadají i farmářské trhy) vyžadované pro jejich opětovné provozování od 20. 4. 2020 jsou zveřejněny na stránce Ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-mz-cr-k-uvolneni-opatreni-od-20-4-2020

Konkrétně jde o následující požadavky:

Preventivní požadavky ke všem povoleným provozovnám

 • Dodržení odstupů minimálně 2 metry (doporučení plochy, resp. kapacity pro jednoho přítomného zákazníka nejméně cca 10 m2 prodejní plochy),
 • na místě dostupná dezinfekce rukou,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník),
 • manipulace personálu v rukavicích,
 • rukavice i pro klienty na vyžádání.

Specifické požadavky k bodu: Farmářské trhy a tržiště a další trhy a tržiště

 • Zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
 • umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (pracovník prodejních míst i zákazník)
 • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.

  

 

Je možné prodávat na trhu pokrm zabalený do krabičky určený ke spotřebě doma?

Na trzích a tržnicích je možné prodávat pokrmy (potraviny), pokud toto umožňuje provozní řád konkrétního trhu, a to i formou „jídlo sebou“. Je však nezbytné zajistit požadavky stanovené Ministerstvem zdravotnictví, tedy např. aby tyto pokrmy nebyly na trhu či tržnici konzumovány, stánky nebyly blízko u sebe, byly dodržovány rozestupy mezi spotřebiteli, byla k dispozici dezinfekce atd.

 

Jaká pravidla platí pro zemědělce a potravináře při překračování hranice ČR?

Podrobnosti najdete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/zmena-pravidel-preshranicniho-pohybu.html

 

Musí se při rybaření a jízdě na koni nosit roušky?

Nošení roušek při rybaření, se zachováním patřičných odstupů, není povinné. Pokud se rybář pohybuje v přírodě sám a není obklopen lidmi, je umožněn pohyb bez roušky. Pokud je ovšem osob více, je zcela zásadní podmínkou zachování odstupů a ve skupinách používání roušky. Stejná pravidla platí pro jízdu na koni.

 

Vodárenská společnost: Jak je to se zasíláním porovnání všech položek cen vodného a stočného se skutečností za rok 2019. Tyto podklady je možné zpracovat až po uzavření výsledků hospodaření (roční závěrce). Z důvodu částečného omezení provozu v současné epidemiologické  situaci, jsme byli nuceni závěrku posunout. Až poté bude možné výkaz zpracovat.

Ministerstvo zemědělství nemá právní možnosti, jak zákonné termíny ohlašovacích povinností odložit, nicméně MZe chápe složitou situaci vlastníků a provozovatelů VaK v nastalé situaci, a proto bude v odůvodněných případech akceptovat a tolerovat nedodržení termínů. Je však potřeba zákonnou povinnost splnit co nejdříve a prodlení náležitě odůvodnit.

 

 

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.