Vybrané druhy šelem a lidoopi; drezúra zvířat

Informace vzniklé převážně po novele zákona na ochranu zvířat účinné od února 2021.

Stručná informace k osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy a ke kurzům pro chovatele vybraných druhů šelem nebo lidoopů

Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit a ochrany zvířat, oddělení ochrany zvířat (dále jen „Ministerstvo zemědělství“), je gestorem zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), a také je podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany zvířat a projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. V souladu s touto svojí funkcí vydalo Ministerstvo zemědělství tento materiál: „Stručná informace k osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy a ke kurzům pro chovatele vybraných druhů šelem nebo lidoopů“.

Dne 1. 2. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela zákona na ochranu zvířat přinesla nové povinnosti pro chovatele vybraných druhů šelem a lidoopů.

Zákon na ochranu zvířat kromě jiného upravuje kurz k péči o vybrané druhy šelem a lidoopy a povinnost mít osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy. Tato problematika je upravena dále vyhláškou č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška byla změněna vyhláškou č. 83/2021 Sb., která je účinná od 1. 3. 2021.

Kurz k péči o vybrané druhy šelem a lidoopy

Kurz je upraven § 14d zákona na ochranu zvířat a vyhláškou č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání.

Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů (dále jen „chovatel“) je povinen úspěšně vykonat zkoušku a mít osvědčení o způsobilosti k péči o tato zvířata, nebo zajistit, aby péči o ně vykonávala jiná osoba s tímto osvědčením (osoba odpovědná za péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy).

Chovatel, který osobně nezajišťuje péči o tato zvířata, je povinen určit alespoň 1 osobu, která je držitelem osvědčení.

Další osoby, které provádějí činnosti související s chovem a péčí o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, musí osoba odpovědná za péči poučit tak, aby uvedené činnosti prováděly kvalifikovaným způsobem.

Chovatel je povinen:

 • uchovávat osvědčení (své i jiné osoby odpovědné za péči, pokud takovou má),
 • vést dokumentaci o poučení osob a uchovávat ji od doby zahájení činnosti těchto osob a ještě po dobu 3 let ode dne ukončení této činnosti.

Chovatel, který choval vybrané druhy šelem nebo lidoopy přede dnem nabytí účinnosti novely zákona na ochranu zvířat (1. 2. 2021), je povinen zúčastnit se kurzuzískat osvědčení o způsobilosti k péči o zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona do 2 let ode dne nabytí účinnosti této novely zákona, tj. do 1. 2. 2023. Na osvědčení se vyznačí, že chovatel získal osvědčení účastí na kurzu, nemusí tedy skládat zkoušku. Předpokládá se, že takový chovatel má praktické zkušenosti s chovem uvedených druhů zvířat a nemusí tuto znalost dokládat složením zkoušky.

Chovatel však musí školicímu pracovišti prokázat, že choval zvířata (vybrané druhy šelem nebo lidoopy) před nabytím účinnosti novely zákona na ochranu zvířat. To prokáže předložením jednoho z následujících dokumentů:

a) Rozhodnutí krajské veterinární správy o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči, které se vztahuje na vybrané druhy šelem nebo lidoopy.

b) V případě zvířat chovaných podle § 13a zákona na ochranu zvířat - obchod se zvířaty (vybrané druhy šelem nebo lidoopi) určenými pro zájmové chovy - krajskou veterinární správou potvrzené oznámení výkonu živnosti, které je povinna podat právnická nebo fyzická osoba, která na základě živnostenského oprávnění chová zvířata určená pro zájmové chovy pro účely obchodu s nimi nebo s těmito zvířaty obchoduje, provozuje jezdeckou firmu nebo povoznictví, anebo chová zvířata pro cirkusová nebo veřejná vystoupení. Toto oznámení se musí týkat zvířat uvedených v § 14a odst. 4 zákona.

c) V případě, že jde o chov, kdy chovatel jako podnikatel chová hospodářská zvířata (vybrané druhy šelem nebo lidoopy) pro účely podnikání, je takový chovatel povinen předložit krajskou veterinární správou potvrzené oznámení podle § 5 odst. 4 písm. a) veterinárního zákona. Z tohoto ustanovení citujeme: „Chovatel, který jako podnikatel chová hospodářská zvířata pro účely podnikání, je dále povinen oznámit krajské veterinární správě nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení podnikatelské činnosti, jakož i informovat krajskou veterinární správu bez zbytečného odkladu o změnách, k nimž má dojít ve způsobu ustájení nebo v druzích chovaných zvířat.“ Toto oznámení se musí týkat zvířat uvedených v § 14a odst. 4 zákona.

d) Vyjádření vydané krajskou veterinární správou potvrzující, že byl u chovatele přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona proveden výkon dozoru podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, při kterém bylo ověřeno nebo zjištěno, že chovatel chová vybrané druhy šelem nebo lidoopy.

Nový chovatel, který tato zvířata před nabytím účinnosti novely zákona na ochranu zvířat nechoval, je povinen zúčastnit se kurzu a získat osvědčení o způsobilosti k péči o zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat a úspěšně absolvovat zkoušku. Zahájit chov zvířat může nový chovatel až po absolvování zkoušky a splnění dalších stanovených požadavků. Osvědčení o způsobilosti k péči o zvířata je povinnou přílohou žádosti o povolení chovu vybraných druhů šelem nebo lidoopů v zájmovém chovu. Pokud nebude toto osvědčení přílohou žádosti, krajská veterinární správa chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči nepovolí.

Povinnosti vykonat zkoušku, mít osvědčení o způsobilosti a určit jinou osobu s osvědčením se nevztahují na:

 1. zoologické zahrady a jejich zaměstnance při výkonu jejich zaměstnání,
 2. záchranné stanice a jejich zaměstnance při výkonu jejich zaměstnání,
 3. osoby, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru chovatel cizokrajných zvířat, nebo osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání ve studijním programu nebo v oblasti vzdělávání zemědělství se zaměřením na chovatelství, pokud byl jejich součástí předmět chov cizokrajných zvířat nebo chov exotických zvířat, nebo
 4. osoby, které získaly profesní kvalifikaci pro činnost chovatele cizokrajných zvířat podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy se skládá ze tří výukových modulů:

a) modul A - základní, který obsahuje základní odborné znalosti týkající se vybraných druhů šelem a lidoopů a který se uskutečňuje v rozsahu 36 výukových hodin teoretické výuky,

b) modul B - chov vybraných druhů šelem, který obsahuje podrobné odborné znalosti týkající se chovu vybraných druhů šelem a který se uskutečňuje v rozsahu 16 výukových hodin teoretické výuky,

c) modul C - chov lidoopů, který obsahuje podrobné odborné znalosti týkající se chovu lidoopů a který se uskutečňuje v rozsahu 16 výukových hodin teoretické výuky.

Účastník kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy se může zúčastnit kurzu v modulu B nebo v modulu C až poté, co se zúčastní minimálně 80 procent výukových hodin v kurzu v modulu A.

Účastník kurzu má možnost vykonat jednotlivé výukové moduly u různých školicích zařízení nebo v různém časovém odstupu. Z tohoto důvodu po ukončení jednotlivých modulů vydá školicí pracoviště potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky.

Školicí pracoviště vydá účastníkovi kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy

a) potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky v modulu A, v modulu B nebo v modulu C, pokud splní podmínky pro úspěšné vykonání zkoušky, nebo

b) potvrzení o účasti na kurzu v modulu A, v modulu B nebo v modulu C, pokud se účastník kurzu zúčastní minimálně 80 procent výukových hodin v příslušném modulu.

Na základě pouhého potvrzení od školicího pracoviště není účastník kurzu oprávněn chovat vybrané druhy šelem nebo lidoopy. Potvrzení je pouze podkladem pro vydání osvědčení Ministerstvem zemědělství.

Ministerstvo zemědělství vydává úspěšnému účastníkovi kurzu, který u zkoušky uspěl osvědčení o způsobilosti, které potvrzuje absolvování kurzu.

Ministerstvo zemědělství vydává účastníkovi kurzu, který nemusí mít zkoušku, osvědčení o způsobilosti získané účastí na kurzu. Toto osvědčení je určeno pro stávajícího chovatele, který choval vybrané druhy šelem nebo lidoopy přede dnem nabytí účinnosti novely zákona na ochranu zvířat - před 1. 2. 2021.

Osvědčení vydaná Ministerstvem zemědělství jsou povinnou přílohou žádosti o povolení chovu.

Pro úplnost uvádíme, které druhy šelem patří mezi vybrané druhy šelem. Jsou stanoveny přílohou zákona na ochranu zvířat:

Druhy zvířat z řádu šelmy (Carnivora), u kterých jsou zakázány činnosti podle § 14a odst. 4

Za šelmy podle § 14a odst. 4 se považují:

 1. 1. z čeledi kočkovitých z podčeledi
  a) velké kočky (Pantherinae) všechny druhy,
  b) malé kočky (Felinae) rod puma (Puma) druh puma americká (Puma concolor) a rod rys (Lynx),
  c) gepardi (Acinonychinae) rod gepard (Acinonyx),
 2. z čeledi medvědovití (Ursidae) všechny druhy,
 3. z čeledi hyenovití (Hyaenidae) všechny druhy a
 4. z čeledi psovití (Canidae) druh vlk obecný (Canis lupus) a pes hyenový (Lycaon pictus).

Další materiály viz přílohy.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.