Reakce na tiskovou zprávu Hnutí Duha k plnění vládních slibů o ekologii

13. 1. 2023

Ministerstvo zemědělství považuje ekologické organizace za své partnery a oceňuje, že Hnutí Duha ve své tiskové zprávě uznalo, že vláda udělala v ekologických tématech posun k lepšímu. To je i záměrem Ministerstva zemědělství (MZe), proto podrobněji rozvádíme některé kroky, které za poslední rok MZe udělalo pro zlepšení stavu našich půd, vod, lesů a celkově krajiny a reagujeme na některé výhrady, které Hnutí Duha k dosavadní činnosti MZe mělo.

LESY

MZe na novele zákona o myslivosti již pracuje, je v plánu na letošní rok. Mimo jiné zavede i elektronický informační systém, který zjednoduší administrativu a komunikaci spojenou s myslivostí. To pomůže uživatelům a držitelům honiteb i orgánům státní správy myslivosti. Systém budou využívat další instituce jako např. Státní veterinární správa, Policie ČR a Vojenská policie. Cílem novelizace je přispět k efektivní kontrole a dozoru při plnění plánu chovu a lovu spárkaté zvěře, a přispět k optimalizaci jejich početních stavů, a tím i snížení škod způsobených zvěří na lesních porostech. 

Není pravda, že výběrové řízení na generálního ředitele LČR nebylo transparentní. Výběrové řízení zajišťovala personální agentura Constellation. Pětičlenná komise, tvořená experty z oblasti lidských zdrojů, ekonomiky a lesnictví, po individuálních rozhovorech s uchazeči doporučila dva nejlepší kandidáty do finálového kola. Nový ředitel Dalibor Šafařík je zkušení lesnický manažer, který má za úkol přizpůsobení lesů změně klimatu, aby byly v budoucnu stabilní a odolné proti kalamitám škůdců při zachování environmentální, ekonomické i sociální funkce lesa.

K výtce k novému programu podpor adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu je potřeba sdělit, že vlastníci lesů dostávají prostředky především na výsadbu druhově pestrých lesů odolných klimatické změně. K tomu využíváme příspěvky na hospodaření v lesích, které byly v roce 2022 poskytovány ve 100% výši a bylo vyplaceno 2,25 mld. Kč, i loni vyhlášený program na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu. Podmínky tohoto programu budou postupně upravovány podle toho, jaké podněty a zkušenosti přinese jeho uplatnění v praxi. Na přípravě programu MZe spolupracovalo se zástupci státních i nestátních lesů, odborníků z lesnických univerzit, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a zástupců vybraných krajů. Výsledek pak projednalo s Ministerstvem životního prostředí. Cílem je do roku 2026 postupně vytvořit systém plateb za lesní ekosystémové služby.

Vyhlášku o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin připravilo MZe v souladu se závěry vědeckých studií zpracovaných lesnickými fakultami, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti. Odborníci i lesní hospodáři ji na rozdíl od Hnutí Duha hodnotí pozitivně.

 

PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ

Nová podoba společné zemědělské politiky (SZP) přinese důležitý posun pro biodiverzitu a adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Ve Strategickém plánu SZP např. doplnilo MZe podmínky ekoplatby o povinnost zřizování ochranných pásů podél vodních toků na pozemcích, které se nacházejí ve vzdálenosti do 6 metrů od vodního toku. Pásy musí být 6 m široké a porost musí být udržovaný ve stanovené plodinové skladbě. Navíc, abychom zemědělce motivovali k dalším, environmnentálně přínosným postupům, jsme připravili motivační prémiový stupeň ekoplatby, v němž se ochranné pásy zakládají i na pozemcích situovaných dále od vody (do 10 m) a pásy musí být dvojnásob široké, tzn. minimálně 12 m.

V podmínkách tzv. Standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy je také povinnost zachovat a nepoškozovat mokřady, pokud byly vyčleněny jako krajinný prvek. Strategický plán počítá od roku 2025 s novým standardem, který se bude speciálně věnovat ochraně mokřadů a půd bohatých na uhlík.

K biodiverzitě přispívají také podpora zakládání biopásů na orné půdě, hospodaření pro ochranu čejky chocholaté a druhově bohaté pokrytí orné půdy. V Ekologickém zemědělství došlo ke zvýšení sazeb dotací o více než 30 % ve srovnání s podporou poskytovanou z Programu rozvoje venkova.

Rozhodně nesouhlasíme s negativním hodnocením Hnutí Duha v oblasti pesticidů. Vláda v žádném případě nebojuje proti snížení používání pesticidů. Naopak se nám během českého předsednictví (CZ PRES) podařilo dosáhnout pokroku u kontroverzního návrhu nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin (SUR). Česká republika celou dobu prosazovala férové nastavení snížení spotřeby pesticidů. Evropská komise vzala v úvahu dosavadní úsilí jednotlivých států a navrhla povinné procento snížení užívání pesticidů podle úrovně spotřeby v každém členském státě, oproti původnímu záměru, aby všechny státy snížily spotřebu plošně. 

Považujeme ale za legitimní, aby Evropská komise doplnila dopadovou studii o dopady tak masivního snižování spotřeby pesticidů na potravinové zabezpečení, které může být v ohrožení především v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Cílem je používat méně pesticidů, a zároveň zachovat udržitelnou zemědělskou produkci. Na místě je totiž obava, že méně chemie může při absenci cenově dostupných alternativ ohrozit zdraví zemědělských plodin a jejich výnosy, a tím i produkci potravin. Všechny členské státy (ČS) deklarovaly, že projednávání návrhu bude pokračovat. Není tedy pravda, že projednávání klíčového nařízení bylo ohroženo. Ostatní ČS přístup ČR během projednávání SUR na konci CZ PRES ocenily.

Zásadně také nesouhlasíme s tvrzením, že MZe selhalo při vzniku Monitorovacího výboru SZP (MV). Ustanovení výboru proběhlo podle evropské legislativy. V MV je oproti předchozímu období posíleno zastoupení vládních i nevládních organizací, které se aktivně věnují ochraně životního prostředí. Nově má například silnější pozici PRO-BIO, Svaz ekologických zemědělců a struktura MV byla rozšířena i o zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny. Složení a rozsah MV však musí zaručovat jeho efektivní jednání (v tento okamžik má 43 členů). Členství v rámci MV není jediným způsobem, jak se do tohoto procesu zapojit. Ministerstvo zemědělství může rozhodnout pro konkrétní jednání rovněž o přizvání hostů – pozorovatelů. Všechny výstupy z jednání budou transparentně zveřejňovány na internetových stránkách www.eagri.cz/spszp.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.