Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete nejčastěji kladené dotazy a odpovědi na ně. Sekci stále aktualizujeme.

Pokud chcete položit otázku, nejprve si přečtěte Metodický pokyn (sekce Návod jak postupovat), který stručně popisuje základní problémy, a dále již zodpovězené dotazy níže. V případě že odpověď na Vaši otázku nenajdete, můžete ji zaslat na adresu metanol@mze.cz a my ji zodpovíme.

Otázky a odpovědi SZPI
Otázky a odpovědi Ministerstvo zdravotnictví

Otázky a odpovědi

1. V jakých akreditovaných laboratořích mohou dělat analýzu alkoholu a vyhotovovat Protokol o zkoušce?

Laboratorní rozbor lze nechat zpracovat v jakékoli akreditované laboratoři EU. V případě použití jiného využití laboratorních kapacit mimo území ČR, je nutné tento Protokol o zkoušce úředně přeložit do úředního jazyka českého. Seznam laboratoří akreditovaných v ČR lze nalézt na www.cia.cz nebo na stránkách SZPI. Aktuální informace najdete v sekci „návod jak postupovat.“


2. Co musí obsahovat Protokol o zkoušce, který vyhotovila laboratoř?

Protokol o zkoušce musí obsahovat výsledky rozborů na obsah metanolu, etanolu a denaturačního činidla 2-propanolu (Isopropylalkoholu).


3. Jak lze likvidovat otevřené láhve alkoholu, u kterých není jistý původ?

K likvidaci rizikových alkoholických nápojů Ministerstvo životního prostředí upozorňuje občany České republiky, že alkohol je závadná látka z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Alkohol je zakázáno vylévat do kanalizační sítě, resp. do vodního prostředí. Odpadní rizikové alkoholické nápoje jsou v tomto případě nebezpečným odpadem podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Je nezbytné s nimi podle zákona o odpadech nakládat.

Rizikové alkoholické nápoje je zakázáno odkládat do kontejnerů a košů na směsný komunální odpad a je zakázáno je odkládat do kontejnerů na tříděný sběr komunálních odpadů.

JAK POSTUPOVAT PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ RIZIKOVÝCH ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ:

OBČANÉ:

 • jsou povinni tyto odpady odkládat na místa určená obcí ke shromažďování nebezpečných odpadů - sběrné dvory nebo mobilní sběr nebezpečných odpadů v obcích,
 • mohou odkládat podezřelé lihoviny na sběrných dvorech zdarma,
 • získají informace o nejbližším sběrném dvoře na obecním úřadu nebo je lze nalézt na webových stránkách obce.

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY, PROVOZOVATELÉ RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A BARŮ A DALŠÍ:

 • jsou povinni předat tyto odpady pouze odpadovým společnostem oprávněným k nakládání s nebezpečnými odpady níže uvedených katalogových čísel nebo přímo do zařízení pro odstraňování nebezpečných odpadů, tj. přímo oslovit odpadové firmy zabývající se odstraňováním nebezpečných odpadů,
 • mohou zjistit na obecních úřadech odborech životního prostředí, kde se v jejich blízkosti nachází nejbližší sběrný dvůr oprávněný přijímat také odpady od podnikajících subjektů za úplatu,
 • odstranění rizikových alkoholických nápojů je doporučeno ve spalovnách nebezpečných odpadů http://www.chmu.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/spalovny/index.html
 • mohou nechat analyzovat podezřelé lihoviny v laboratoři, přičemž orientační cena za 1 stanovení je cca 350 – 400 Kč,
 • odstranění podezřelé lihoviny ve skleněném obalu ve spalovně nebezpečných odpadů je odhadováno na 6 – 12 Kč za kg bez DPH a bez přepravy do zařízení,
 • získají informace o oprávněných odpadových společnostech na obecních úřadech, obecních úřadech s rozšířenou působností nebo krajských úřadech, odborech životního prostředí.

Odkaz na zařízení v jednotlivých krajích (DOC, 18,2 kB)

Kategorizace odpadních rizikových alkoholických nápojů podle Katalogu odpadů:

 • od občanů jako odpad katalogového čísla 20 01 13* - Komunální odpady - Rozpouštědla (nebezpečný odpad), nebo
 • od distributorů, firem a podnikajících osob jako odpad katalogového čísla 16 03 05* - Organické odpady obsahující nebezpečné látky (nebezpečný odpad).

4. Jak může provozovatel doložit, že alkohol, který prodává, byl vyroben před rokem 2012?

Příslušný provozovatel musí dle § 1 odst. 3 nařízení vlády 317/2012 Sb. doložit (prokázat), že daná lihovina (šarže) byla vyrobena před 1. 1. 2012. Konkrétní forma tohoto prokázání stanovena není. Doklad o koupi (účet, faktura apod.) dané lihoviny (šarže) lze považovat za splnění této podmínky, je-li tento doklad dostatečně konkrétní a bez jakýchkoliv pochybností ho lze vztáhnout k lihovině uváděné do oběhu. Tyto lihoviny jsou považovány v kontextu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2012 za bezpečné.

Je však nutné upozornit, že prokázání této skutečnosti se váže na danou šarži lihoviny. Deklarování čísla šarže je dle platné legislativy povinné (tj. pro všechny členské státy EU, včetně dovozu do EU). Číslo šarže je uvedeno na každém spotřebitelském balení. Dozorovému orgánu tak prokážete skutečnost (vazba: číslo šarže - účetní doklad), že byla lihovina vyrobena např. již před 7 lety. V takovém případě lze danou lihovinu nabízet konečnému spotřebiteli.   

Obdobně lze postupovat i v případě údajů zveřejněných na webu výrobců.  


5. Mohou distributoři (velkoobchody) uvádět rodné listy od všech dodavatelů (výrobců atd.) lihovin pouze v elektronické podobě na svých firemních internetových stránkách?

Doklad o původu lihu (tzv. rodokmen) se vztahuje na šarži dané lihoviny (případně datum výroby lihu, datum dodávky lihu apod.). Samozřejmě v případě velkoobchodu (tj. distribuci dalším provozovatelům potravinářského podniků) dochází k větvení distribuce daných šarží. Protokol o zkoušce musí být již součástí dokladů o původu, které jsou doručeny do velkoskladu se šarží dané lihoviny již od výrobce lihu. Nařízení vlády č. 317/2012 Sb. umožňuje komunikaci, resp. předávání prohlášení, jak v listinné podobě, tak pouze v elektronické podobě. Možnost elektronické komunikace (opatřené zaručeným elektronickým podpisem) v případě větvení u distribučních článků umožňuje značnou flexibilitu a zjednodušení. Základním předpokladem a cílem naplnění požadavků nařízení vlády č. 317/2012 Sb. a Mimořádného opatření ministra zdravotnictví ze dne 27. 9. 2012 je doložení původu konkrétní šarže lihoviny a při úřední kontrole musí být tyto doklady o původu k dispozici.  Zde je tudíž především na odběratelích od příslušných velkoobchodů, zda si celé prohlášení zkompletují až ve své provozovně, či zda budou vyžadovat předání listinné či elektronické podoby přímo od velkoobchodu (§ 3 odst. 6 druhá věta nařízení vlády č. 317/2012 Sb.).

Webové aplikace, které jsou v současné době zveřejňované jednotlivými výrobci, slouží zejména k základní orientaci pro spotřebitele a samozřejmě rovněž k identifikaci lihoviny z pohledu data výroby, tj., zda je lihovina vyrobena před 1. 1. 2012, a není u ní tudíž nutné příslušný doklad o původu dokládat.   6. Je nutné alkohol nad 20 % v uzavřených lahvích, který byl  dočasně stažen z prodeje, před opětovným uvedením do prodeje překolkovat novými kolky?

Novými kolky musí být opatřeny lihoviny vyrobené respektive uváděné do volného daňového oběhu od 26. 9. 2012, tj. ke dni nabytí účinnosti vyhlášky č. 310/2012 Sb. Pozastavený alkohol v tržní síti, který byl ke dni nabytí účinnosti vyhlášky č. 310/2012 Sb. (do 25. 9. 2012) uveden do volného daňového oběhu, tudíž nemusí být překolkován.


7. Jak znovu uvést do prodeje uzavřenou lihovinu vyrobenou po 1. 1. 2012?

Lihovinu vyrobenou po 1. 1. 2012 lze uvádět do oběhu za předpokladu doložení dokladu o původu lihu a lihoviny podle nařízení vlády č. 317/2012 Sb., tj. požádat předchozí distribuční články řetězce (váš dodavatel, výrobce apod.) o dodání těchto dokladů. Výrobce lihu (lihovar) – Formulář 1a, včetně protokolu o zkoušce, výrobce lihoviny (likérka) – Formulář 2, distributor (velkosklad) – formulář 3b.  Případně je možné kombinovat jiné části dokladu o původu dle povahy lihoviny (např. dovozce – Formulář 1c, distributor (velkosklad) – formulář 3b).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.